OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - NO/Middelen)

  • goedkeuringsdatum
    25 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.25/09/2014
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XXIV

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

Afdeling I. - Cultuureducatie in het onderwijs

Art. X.1.

De Vlaamse Regering kan jaarlijks subsidies verlenen voor projecten die cultuureducatie in het onderwijs stimuleren. De subsidies kunnen worden toegekend aan scholen, centra, internaten en instellingen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de leertijd, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor deeltijds onderwijs, de centra voor basiseducatie en het hoger onderwijs. De Vlaamse Regering verleent een maximale subsidie van vijfduizend euro per project cultuureducatie en per jaar. De Vlaamse Regering kan meerdere projecten van dezelfde begunstigde voor dezelfde vestigingsplaats goedkeuren, op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag dat gedurende het begrotingsjaar aan de begunstigde per vestigingsplaats toegekend wordt niet hoger is dan vijfduizend euro. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voor een project cultuureducatie, moet het project in ieder geval :

1° opgestart en beëindigd worden binnen de door de Vlaamse Regering te bepalen periode, zonder dat deze periode langer dan vijf maanden mag bedragen;

2° de ontplooiingskansen van de leerling vergroten;

3° een meerwaarde betekenen voor de cultuurvisie van de school;

4° op maat zijn van de school;

5° opgezet zijn met de kwalitatieve inbreng van en samenwerking met een externe partner.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de subsidies toegekend kunnen worden, de wijze van selectie en de evaluatie van de projecten.

...

Afdeling V. - Inwerkingtreding

Art. X.11.

De afdeling I treedt in werking op 1 januari 2015.

De afdeling II heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.