OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    25 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.25/09/2014
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XXIV

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

...

Afdeling II. - Personeelsleden tewerkgesteld in de voor- en nabewaking in de Nederlandstalige basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Art. X.2.

In de Nederlandstalige basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kunnen personeelsleden worden tewerkgesteld als opvoeder voor- en nabewaking. Deze personeelsleden worden aangesteld bij en door de scholengroep van het gemeenschapsonderwijs die bevoegd is voor voormelde scholen. De personeelsleden worden aangeworven als contractuele personeelsleden op wie de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is.

Art. X.3.

De Vlaamse Gemeenschap kent jaarlijks aan de in artikel X.2 vermelde scholengroep maximaal 27 voltijdse betrekkingen toe van opvoeder voor- en nabewaking. De Vlaamse Regering is gemachtigd het aantal voltijdse betrekkingen te wijzigen.

Art. X.4.

De prestatieregeling van de personeelsleden vermeld in artikel X.2 bedraagt 36 uren per week voor een voltijdse betrekking.

Art. X.5.

De personeelsleden vermeld in artikel X.2 kunnen vervangen worden onder dezelfde voorwaarden als deze vastgelegd voor de personeelsleden van het onderwijs. De vervangers worden eveneens aangeworven als contractuele personeelsleden op wie de wet van 3 juli 1978 van toepassing is.

Art. X.6.

§ 1. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming betaalt rechtstreeks het salaris uit aan de personeelsleden vermeld in artikel X.2. Aan de personeelsleden worden de volgende salarisschalen toegekend :

- salarisschaal 143 voor de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger secundair onderwijs zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

- salarisschaal 158 voor de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

De personeelsleden die sinds 1 januari 1997 ononderbroken aangesteld geweest zijn op basis van een diploma van ten minste lager secundair onderwijs en de salarisschaal 143 toegekend kregen, behouden die salarisschaal.

§ 2. De Vlaamse Regering is gemachtigd om de voormelde salarisschalen te vervangen of te wijzigen.

Art. X.7.

De Vlaamse Regering is gemachtigd de vakantieregeling voor de personeelsleden vermeld in artikel X.2 vast te leggen. In afwachting blijft de huidige regeling van kracht.

Art. X.8.

In hoofde van de personeelsleden aangesteld als opvoeder voor- en nabewaking in de Nederlandstalige basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, wordt de geldelijke en administratieve toestand gedurende hun periode van tewerkstelling tot en met 31 december 2013 als definitief verworven beschouwd. Uit deze periode kunnen geen gevolgen voortvloeien voor de personeelsleden en schoolbesturen met betrekking tot bezoldiging.

...

Afdeling V. - Inwerkingtreding

Art. X.11.

De afdeling I treedt in werking op 1 januari 2015.

De afdeling II heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.