Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit en het geven van een waarschuwing aan bepaalde aanbieders van de specifieke lerarenopleiding

  • goedkeuringsdatum
    25 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.28/10/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/10/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 20;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel II.125;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 maart 2014;

Gelet op het advies nr. 55.841/1 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de visitatiecommissie de kwaliteit van een specifieke lerarenopleiding als onvoldoende beoordeelt, als ze op minstens één onderwerp de score onvoldoende heeft toegekend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° instelling: een onderwijsinstelling die de specifieke lerarenopleiding aanbiedt.

2° uitsluitingsbesluit: een beslissing van de Vlaamse Regering, als vermeld in artikel II.125 van de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;

3° visitatierapport: de `Onderwijsvisitatie Specifieke Lerarenopleidingen van 17 december 2012', uitgevoerd door de VLUHR.

Art. 2.

De kwaliteit van de specifieke lerarenopleidingen van de volgende instellingen wordt onvoldoende geacht omdat het visitatierapport aangeeft dat de instellingen een of meer onvoldoendes op onderwerp-niveau hebben gekregen :

1° CVO Brussel;

2° CVO Crescendo;

3° CVO Elishout;

4° CVO Horito;

5° CVO Lethas;

6° CVO Lino;

7° CVO SOPRO;

8° CVO Step;

9° CVO Technicum Noord-Antwerpen;

10° CVO Technische Scholen Mechelen;

11° CVO VTI Brugge;

12° CVO VTI Leuven;

13° Erasmushogeschool Brussel;

14° Evangelische Theologische Faculteit Heverlee;

15° KU Leuven;

16° PHL-KHLim;

17° Wenk (LUCA).

Art. 3.

De instellingen vermeld in artikel 2, krijgen een waarschuwing. Die waarschuwing houdt in dat een uitsluitingsbesluit zal worden genomen met ingang van 1 september 2016, tenzij de opleiding voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 4.

Het uitsluitingsbesluit beslaat de punten 1° tot en met 4° van artikel II.125, § 1, van de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013.

Art. 4.

Het uitsluitingsbesluit treedt niet in werking als de instelling in kwestie bij de hervisitatie geen onvoldoende meer behaalt.

De instellingen, vermeld in artikel 2, geven voor 1 mei 2014 aan of ze de specifieke lerarenopleiding al dan niet zullen aanbieden voor hervisitatie. Ze doen dit schriftelijk bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering. Tot 1 mei 2014 kunnen de instellingen vermeld in artikel 2, hierover overleg vragen met de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering.

Indien de instelling aangeeft de opleiding aan te bieden voor hervisitatie, zal deze uitgevoerd worden door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR, waarbij dezelfde voorwaarden in acht worden genomen als de voorwaarden die gebruikt zijn voor de visitatie van de specifieke lerarenopleidingen. De hervisitatie heeft alleen betrekking op de facetten waarvoor een onvoldoende behaald werd, binnen de onderwerpen die als onvoldoende beoordeeld werden. De resultaten van die hervisitatie moeten vóór 1 januari 2016 aan de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, bezorgd worden.

Indien de instelling aangeeft de opleiding niet aan te bieden voor hervisitatie, of indien ze niets aangeeft, zal het uitsluitingsbesluit worden uitgevoerd.

Art. 5.

Als in de periode tussen het bezorgen van het visitatierapport en 1 september 2016 de instellingen vermeld in artikel 2, fuseren of als de specifieke lerarenopleiding in die periode overdragen wordt aan een andere instelling, worden artikel 3 en 4 van toepassing op de nieuwe instelling.

Art. 6.

Indien het uitsluitingsbesluit effectief wordt op 1 september 2016, kunnen studenten of cursisten die ingeschreven waren tijdens het academiejaar 2015-2016 en op 1 september 2016 minimaal 12 studiepunten van de specifieke lerarenopleiding behaald hebben, hun opleiding nog afwerken aan de betrokken instelling tot en met het academiejaar 2017-2018.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014 en treedt buiten werking op 1 september 2018.

Art. 8.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.