OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    03 oktober 2014
  • publicatiedatum
    B.S.18/11/2014
  • datum laatste wijziging
    04/05/2018

COORDINATIE

Decr. 19-6-2015 - B.S. 21-8-2015

B.Vl.R. 04-5-2018 - B.S. 28-8-2018

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II artikel 90 1°, artikel 93 § 2, artikel 93ter, § 6, eerste lid en artikel 96, § 2;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.40, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 9 juli 2010, en artikel X.42, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs, artikel 3 en 6, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 19 juli 2013;

Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011, artikel 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek, Woordkunst en Dans";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende Kunst";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de bepaling van het aanwendingspercentage van het aantal uren-leraar in het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 mei 2014;

Gelet op protocol nr. 817 van 4 juli 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 585 van 4 juli 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichten van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 56.566/1/V van de Raad van State, gegeven op 14 augustus 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

...

HOOFDSTUK 7. - Organieke omzetting van tijdelijke projecten

Art. 33.

Het experiment bandoneon toegestaan door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, op basis van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", en bekrachtigd bij artikel 19 van het decreet van 9 december 2005, wordt op 31 augustus 2014 stopgezet.

De tijdelijke projecten beeldverhaal, saz en ud, vermeld in artikel 6 van het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs en verlengd bij artikel IV.4. van het decreet betreffende het Onderwijs XXIII van 19 juli 2013, worden op 31 augustus 2014 stopgezet.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 kunnen de instellingen die het tijdelijk project beeldverhaal organiseerden in het schooljaar 2013-2014 de optie beeldverhaal in de middelbare graad organiseren. De leerlingen van het tijdelijk project worden ingeschaald in het overeenkomstige leerjaar.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 kunnen de instellingen die het instrument saz, ud of bandoneon als tijdelijk project of als experiment aanboden in het schooljaar 2013-2014 het respectieve instrument in het vak instrument in de organieke structuur aanbieden. De leerlingen van het experiment of het tijdelijke project worden ingeschaald in het overeenkomstige leerjaar en de overeenkomstige graad.

Art. 34.

De tijdelijke projecten aangepaste beeldende vorming, ortho-agogische muzikale vorming en inclusief muziekonderricht, vermeld in artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs en verlengd bij artikel IV.1. van het decreet betreffende het Onderwijs XXIII van 19 juli 2013 worden op [31 augustus 2016] stopgezet.

De leerlingen van de tijdelijke projecten, vermeld in het eerste lid, worden [vanaf het schooljaar 2016-2017] op basis van hun individueel aangepast curriculum in de organieke leertrajecten ingeschaald.

Decr. van 19-6-2015

HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

Art. 35.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Art. 36.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.