OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014

  • goedkeuringsdatum
    21 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.13/01/2015
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VIl, artikel 67, zoals gewijzigd;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs, artikel 357;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 december 2012,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Subsidie voor het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor doven

Artikel 1.

§ 1. Ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, basisallocatie FC0 FO124 3300, begrotingsartikel FC0/1FO-1-2-, van het begrotingsjaar 2012 wordt aan de vzw Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor doven (verder "begunstigde" genoemd), Dendermondsesteenweg 449, 9070 Destelbergen, voor de periode 1 september 2012 - 31 augustus 2014 een maximale subsidie van 3.325.061 euro toegekend voor de bemiddeling van de tolkuren Vlaamse Gebarentaal.

Deze subsidie moet als volgt worden aangewend :

- maximaal 2.915.061 euro voor het bemiddelen van 32.600 uren tolken Vlaamse Gebarentaal gedurende het schooljaar 2012-2013 en 40.000 uren tolken Vlaamse Gebarentaal gedurende het schooljaar 2013-2014 ten behoeve van leerlingen, studenten en cursisten (verder "rechthebbenden" genoemd);

- maximaal 410.000 euro als werkingskost voor de vzw, waarbij maximaal 10 % als overhead mag ingebracht worden.

§ 2. De begunstigde garandeert de uitvoering van minstens 90 % van de totaliteit van de te bemiddelen tolkuren per schooljaar. Voor de maximaal 10 % niet gepresteerde tolkuren moet de begunstigde de gedane inspanningen aantonen door middel van een verslag per schooljaar aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen, en dit telkens ten laatste op 15 juli, met een aanvulling ten laatste op 31 augustus. Dit verslag per schooljaar beschrijft de redenen waarom de uren niet gepresteerd konden worden.

§ 3 Het voorschot van 90 %, nl. 2.992.555 euro, bestaande uit 2.623.555 euro voor de loonkosten en vervoerkosten van de tolken Vlaamse Gebarentaal en 369.000 euro voor de werkingskosten van de begunstigde, zal worden uitbetaald onmiddellijk na de goedkeuring van dit besluit.

Het saldo van maximaal 10 %, nl. 332.506 euro, bestaande uit 291.506 euro voor de loonkosten en vervoerkosten van de tolken Vlaamse Gebarentaal en 41.000 euro voor de werkingskosten van de begunstigde, zal worden uitbetaald na voorlegging van de nodige bewijsstukken.

Deze bewijsstukken moeten voorgelegd worden volgens de instructies van het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen, en dit ten laatste op 31 augustus 2014. Indien het totaal van de uren tolken Vlaamse Gebarentaal, vermeld in paragraaf 1, niet gerealiseerd wordt, wordt slechts dat deel van de tolkuren vergoed dat gerealiseerd is, conform de loonkosten en vervoerkosten vermeld in artikel 3 en 4.

§ 4. Alle niet verantwoorde en/of onterecht uitbetaalde bedragen zullen worden teruggevorderd van de begunstigde.

§ 5. Indien de niet aanvaarding van de tolkprestaties een gevolg is van het niet naleven van de onderrichtingen door ofwel de school, de hogeschool of universiteit, het centrum (verder "aanvrager'' genoemd) ofwel de rechthebbende, kunnen de vergoedingen voor de tolkuren en kilometers door de begunstigde worden aangerekend aan respectievelijk de aanvrager of de rechthebbende.

Art. 2.

De subsidie wordt overgeschreven op rekening met als nummer BE 61 449462519117.

HOOFDSTUK 2. - Loonkosten en vervoerkosten tolken Vlaamse Gebarentaal

Art. 3.

§ 1. Per gepresteerd én door het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen aanvaard tolkuur ontvangt de begunstigde voor het schooljaar 2012-2013 34,31 euro loonkosten voor de loonkosten van de tolken Vlaamse Gebarentaal.

Binnen de perken van de begroting wordt dit bedrag op 1 januari 2013 aangepast aan de gezondheidsindex en aan de spilindex van kracht op 1 januari 2012.

Per gepresteerd én door het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen aanvaard tolkuur ontvangt de begunstigde voor het schooljaar 2013-2014 36,31 euro loonkosten voor de loonkosten van de tolken Vlaamse Gebarentaal.

Binnen de perken van de begroting wordt dit bedrag op 1 januari 2014 aangepast aan de gezondheidsindex en aan de spilindex van kracht op 1 januari 2013.

§ 2. De begunstigde ontvangt voor de door de tolken Vlaamse Gebarentaal effectief verreden kilometers voor tolkprestaties in Vlaanderen of Brussel, een vergoeding. Deze verplaatsingskosten bedragen 0,25 euro per kilometer, afgelegd met de wagen. De afstand wordt berekend met een routeplanner, namelijk "mappy".

Art. 4.

§ 1. Een contractuele tolk, verder "vlindertolk" genoemd, wordt door de begunstigde ingezet voor het invullen van moeilijk te bemiddelen tolkuren.

§ 2. Voor een richtaantal van 350 tolkuren per schooljaar kan de begunstigde een beroep doen op een vlindertolk.

Tolkt de vlindertolk meer dan 350 uren per schooljaar dan worden deze bijkomende tolkuren vergoed overeenkomstig artikel 3 van dit besluit. Deze bepaling is niet van toepassing gedurende het schooljaar 2013-2014, indien binnen het kader van dit besluit voor dat schooljaar de budgettaire mogelijkheid bestaat om meer uren voor de vlindertolk in te zetten, dan de uren vermeld in het vorige lid, en 1ndien een uitbreiding van het aantal uren voor de vlindertolk voor de start van het schooljaar 2013-2014 door de begunstigde gemotiveerd aangevraagd wordt aan het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen, en een uitbreiding van het aantal uren vlindertolk ook wordt goedgekeurd door het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen. In dat geval is de loonkost van de bijkomende tolkuren diegene die vermeld wordt in het volgende lid.

De loonkosten van de vlindertolk, zijnde 20.860 euro, worden gevormd door de budgettaire loonkosten, maaltijdcheques en de omniumverzekering van de wagen en zijn gebaseerd op de reële kostprijs tijdens 2010.

Een tolkuur gepresteerd door de vlindertolk kost bijgevolg 59,6 euro (= 20.860 euro x 1/350).

Tolkt de vlindertolk minder dan 350 uren per schooljaar, dan worden de loonkosten herberekend pro rata van het aantal gepresteerde tolkuren.

HOOFDSTUK 3. - Diplomavoorwaarden tolken Vlaamse Gebarentaal

Art. 5.

De toegekende tolkuren Vlaamse Gebarentaal worden uitgevoerd door tolken Vlaamse Gebarentaal.

De tolk Vlaamse Gebarentaal moet :

1° ofwel in het bezit zijn van één van de volgende diploma's, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling

:

a) "Tolk voor Doven"

b) "Tolk voor Doven"- Optie Tolk Vlaamse Gebarentaal"

c) "Master in het tolken", waarbij Vlaamse Gebarentaal één van de talen is

2° ofwel erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (voorheen Vlaams Fonds) op 1/1/2004.

HOOFDSTUK 4. - Tolkurenpakket Vlaamse Gebarentaal per rechthebbende

Art. 6.

§ 1. De rechthebbenden en de hen toegekende uren tolken Vlaamse Gebarentaal worden, door het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen, schriftelijk aan de begunstigde bekendgemaakt.

§ 2. Alle toegekende tolkuren moeten worden opgevraagd, voor zover de rechthebbende én de school of het centrum, de hogeschool of de universiteit geen tolkuren hebben teruggegeven.

De teruggave van tolkuren gebeurt schriftelijk via het daartoe voorziene formulier voor de daartoe voorziene datum.

§ 3. Op initiatief van het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen kunnen tolkuren die niet opgevraagd worden, opnieuw toegewezen worden.

§ 4. Per rechthebbende kan het totaal pakket toegekende tolkuren voor het school- of academiejaar of voor een semester in het volwassenenonderwijs niet overschreden worden.

§ 5. De toegekende uren zijn gebonden aan de leerling of de student, de school of hogeschool of universiteit. In het volwassenenonderwijs zijn de toegekende uren per semester gebonden aan de cursist en het centrum, de tolkuren kunnen binnen het centrum vrij aangewend worden voor de verschillende modules die de cursist er volgt. Modules in het volwassenenonderwijs kunnen over twee semesters heen lopen, tolkuren worden toegekend tijdens het semester van de startdatum.

§ 6 De begunstigde garandeert dat de rechthebbenden, en bij minderjarigen en leerplichtigen ook hun ouders, online een transparant en duidelijk overzicht kunnen raadplegen van de stand van het gebruik van hun tolkuren. De rechthebbenden moeten ook kunnen zien op welke momenten er een tolk voorzien is. De begunstigde garandeert eveneens dat er op vraag van het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen telkens een overzicht van de stand van het gebruik van de tolkuren bezorgd wordt.

HOOFDSTUK 5. - Randvoorwaarden bemiddelingstaak vzw CAB

Art. 7.

§ 1. De bemiddelingstaak van de begunstigde gebeurt conform een kwaliteitsplan, dat vijfjaarlijks wordt opgemaakt. Het CAB werkt in de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 verder volgens het kwaliteitsplan van 2010-2015.

§ 2. De begunstigde verbindt er zich toe om aan alle tolken Vlaamse Gebarentaal die uren uitvoeren in het kader van dit besluit, een overzicht te bezorgen van de richtlijnen van het AgODi- Cel Speciale Onderwijsleermiddelen m.b.t. het tolken voor doven en slechthorenden in het onderwijs.

§ 3. De begunstigde verbindt er zich toe de contactpersoon in de school, de hogeschool of universiteit of het centrum vooraf te verwittigen telkens er geen tolk Vlaamse Gebarentaal aanwezig zal zijn.

§ 4. De begunstigde verbindt er zich toe per schooljaar een accuraat overzicht bij te houden van de uren die in het kader van dit besluit worden uitgevoerd en van de uren die niet worden uitgevoerd door het niet aanvragen van de uren of door het niet beschikbaar zijn van een tolk of door de afwezigheid van de leerling, de student, de cursist of de lesgever. De begunstigde bezorgt dit overzicht ieder schooljaar ten laatste op 30 juni aan het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen.

§ 5. De begunstigde doet het nazicht en de controle op de tolkprestaties en de verplaatsingen van de tolken. Deze controle omvat minimaal de controle op de onder artikel 6, paragrafen 4 en 5, vermelde bepalingen. Het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen bezorgt hiertoe de nodige gegevens aan de begunstigde, zoals het overzicht met de toekenningen en de richtlijnen die van toepassing zijn op de tolkondersteuning.

§ 6. De begunstigde informeert zich na de melding onmiddellijk omtrent de aard en de duur van elke afwezigheid, vermeld in artikel 10.

HOOFDSTUK 6. - Prestatie van tolkuren door tolken Vlaamse Gebarentaal

Art. 8.

§ 1. De tolkuren moeten gepresteerd worden tijdens schoolgebonden activiteiten, die door de school, de hogeschool of universiteit, of het centrum georganiseerd worden en die deel uitmaken van het normale onderwijsproces en leerplan van de leerling, de student of de cursist. De toegekende uren kunnen niet gebruikt worden om te tolken tijdens opendeurdagen of oudercontacten. De beslissing over de toelaatbaarheid van de inzet van tolken tijdens examens of andere evaluatiemomenten, behoort tot de autonomie van de school, de hogeschool of universiteit of het centrum.

§ 2. Een tolk kan op hetzelfde tijdstip geen GON-opdracht uitvoeren en als tolk Vlaamse Gebarentaal fungeren in het kader van dit besluit. Tijdens de toegekende uren mag er door de tolk Vlaamse Gebarentaal geen schrijftolkwerk worden uitgevoerd.

Art. 9.

Tolkprestaties die niet exact één of meerdere uren duren, worden per half uur afgerond. Een volledig lesuur of een volledige lestijd wordt gelijkgesteld aan een tolkuur.

Art. 10.

§ 1. Afwezigheden, of wijzigingen in het uurrooster, zijn tijdig gemeld, indien ze gebeuren de dag voordien en tot 16.30 u. aan de begunstigde of tussen 17 u. en 19 u. op de noodlijn van de begunstigde. Meldingen via de noodlijn kunnen zowel op werkdagen, zaterdagen, als zon en feestdagen. Elke afwezigheid na een officiële schoolvakantie (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) wordt beschouwd als een nieuwe afwezigheid.

§ 2. Indien de begunstigde niet tijdig op de hoogte werd gebracht van een eendaagse of meerdaagse afwezigheid van de rechthebbende of de lesgever, of wijziging in het uurrooster, kunnen de tolkuren die voor die dag of dagen voorzien zijn, in aanmerking voor subsidiëring komen, volgens de richtlijnen van het AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen m.b.t. het tolken voor doven en slechthorenden in het onderwijs.

HOOFDSTUK 7. - Terugbetaling en controle

Art. 11.

De begunstigde betaalt onverwijld het subsidiebedrag of een gedeelte ervan terug als de toekenningsvoorwaarden niet vervuld zijn of als de subsidie werd aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor ze werd toegekend.

Art. 12.

Controle ter plaatse door de daartoe gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse overheid of van het Rekenhof is mogelijk.

HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

Art. 13.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.