[4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het GC-verslag en van het attest bij het IAC-verslag of OV4-verslag4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

  • goedkeuringsdatum
    13 februari 2015
  • publicatiedatum
    B.S.03/04/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/08/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 09/09/2016 (B.S. 27/09/2016) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 27/08/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
;

(3) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 13/10/2020) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bepalingen over het gemotiveerd verslag in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag en van het attest bij het verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs
;

(4) B.Vl.R. van 05/05/2023 (B.S. 04/08/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitvoering van leersteun
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014, en artikel 16, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014;

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 10;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 294, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014, en artikel 352, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2014;

Gelet op advies 56.975/1 van de Raad van State, gegeven op 9 februari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het basisonderwijs en op het secundair onderwijs.

Art. 2.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° attest: het attest, vermeld in artikel 15, § 3, van het decreet van 25 februari 1997 en in artikel 294, § 4, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;

2° decreet van 25 februari 1997: het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

3° [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
GC-verslag: verslag gemeenschappelijk curriculum, een verslag dat toegang geeft tot leersteun bij een gemeenschappelijk curriculum, vermeld in artikel 16 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 352 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

4° [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag: verslag individueel aangepast curriculum, een verslag dat toegang geeft tot een individueel aangepast curriculum, vermeld in artikel 15 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en in artikel 294, § 2, 1°, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

[4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
5° OV4-verslag: het verslag, vermeld in artikel 294, § 2, 2°, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

HOOFDSTUK 2. - [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag en OV4-verslag4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 3.

Het attest bevat de volgende elementen :

1° de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres;

2° de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres;

3° de identificatiegegevens van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat [2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
het attest opmaakt2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
] : naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;

4° het type voor het buitengewoon basisonderwijs, of het type en de opleidingsvorm voor het buitengewoon secundair onderwijs [2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
...2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
] , met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding, vermeld in punt 3°. De datum van ondertekening is ook de datum van registratie in het registratiesysteem van de centra voor leerlingenbegeleiding;

5° het type voor het buitengewoon basisonderwijs, of het type en de opleidingsvorm voor het buitengewoon secundair onderwijs [2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
in geval van een attestwijziging, met vermelding van2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
] :

a) de identificatiegegevens van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat de attestwijziging heeft uitgevoerd, als dat verschillend is van het centrum, vermeld in punt 3° : naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;

b) de datum van de ondertekening van de attestwijziging. De datum van ondertekening is ook de datum van registratie in het registratiesysteem van de centra voor leerlingenbegeleiding;

c) [1B.Vl.R. van 09/09/2016
B.S. 27/09/2016
de ingangsdatum van de attestwijziging, die alleen betrekking kan hebben op het daaropvolgende schooljaar en niet op een datum tijdens het lopende schooljaar, tenzij de attestwijziging wordt doorgevoerd om een van de volgende redenen en nadat een handelingsgericht diagnostisch traject is doorlopen :

1) een verhuizing van woonplaats van de leerling, die gepaard gaat met het vinden van een meer passend onderwijsaanbod;

2) een schoolverandering op initiatief van de ouders, waarbij een overschakeling naar het type basisaanbod of type 9, dit laatste eventueel met inbegrip van een overschakeling naar een andere opleidingsvorm, nodig is;

3) na een verblijf in een residentiële setting om medische of psychiatrische redenen of door een plaatsing, waarbij de onderwijsbehoeften zo gewijzigd zijn dat het CLB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een wijziging van type of opleidingsvorm noodzakelijk is;

4) de noodzaak aan opname in een residentiële setting of door een plaatsing, waarbij de onderwijsbehoeften zo gewijzigd zijn dat het CLB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een wijziging van type of opleidingsvorm of onderwijsniveau noodzakelijk is;

[2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
5) de overgang van een leerling met een verlengd verblijf in het buitengewoon basisonderwijs naar een school voor buitengewoon secundair onderwijs die bij de start van het schooljaar volzet was maar intussen een vrije plaats voor inschrijving heeft;2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

1B.Vl.R. van 09/09/2016
B.S. 27/09/2016
]

[4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
6) na het overleg in een school voor gewoon onderwijs met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling in die school voor gewoon onderwijs mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum, vermeld in artikel 37/11, § 2 en § 3 en artikel 37/48, § 2 en § 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 253/6, § 2 en § 3 en artikel 253/37, § 2 en § 3 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

d) de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding;

6° de extern verkregen classificerende diagnose in geval van de opmaak van een attest voor een van de types, vermeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 3°, 4°, 6°, 7° of 8°, van het decreet van 25 februari 1997, of van artikel 259, § 1, 3°, 4°, 6°, 7° of 8°, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. Dat gebeurt door vermelding van het opsommingsnummer of de opsommingsletter van het criterium of de criteria in kwestie, vermeld in de voormelde bepalingen van het decreet van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. De concrete stoornis hoeft niet genoteerd te worden.

Art. 4.

Het [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag of OV4-verslag4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] wordt bezorgd aan de ouders. In geval van een effectieve inschrijving in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs is het [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag of OV4-verslag4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] bestemd voor de directeur van de onderwijsinstelling, ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school.

Als de leerling in de school voor gewoon onderwijs ingeschreven blijft, wordt het [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag of OV4-verslag4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] toegevoegd aan het leerlingendossier op school.

Art. 5.

Als de leerling de school voor gewoon of buitengewoon onderwijs verlaat, [2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
bezorgt de directeur van de school het [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag of OV4-verslag4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] terug aan de ouders2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
] .

HOOFDSTUK 3. - [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
GC-verslag4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 6.

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
In het multidisciplinair dossier van de leerling worden de volgende analysegegevens geregistreerd:3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
]

1° [3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
de synthese van het handelingsgericht diagnostisch traject als onderdeel van de fase van uitbreiding van zorg, vermeld in artikel 3, 53° bis, van het decreet van 25 februari 1997, en artikel 3, 44° /1, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. De volgende elementen worden geregistreerd :

a) een beschrijving van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en het schoolteam. De school voor gewoon onderwijs formuleert die ondersteuningsbehoeften in overleg met de leerling, de ouders, het schoolteam en het centrum voor leerlingenbegeleiding;

b) een beschrijving van de maatregelen, met inbegrip van compenserende of dispenserende maatregelen, die voor de leerling al genomen zijn of nodig zijn;

c) de motivering dat de [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
leersteun4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] in het kader van het [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
leersteunmodel4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] , in combinatie met de maatregelen, vermeld in punt b), nodig en voldoende is om de leerling in het gemeenschappelijk curriculum te laten participeren;

3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
]

2° [2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
de aanduiding van het type door de omschrijving van de specifieke deskundigheid die vereist is vanuit een of meer van de types, vermeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4° en 6° tot en met 8°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 259, § 1, 1° tot en met 4° en 6° tot en met 8°, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

[2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018

3° [4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
een algemene omschrijving van de leersteun die de school voor gewoon onderwijs nodig heeft. Dat gebeurt in dialoog tussen de school voor gewoon onderwijs, de ouders, het CLB en het leersteuncentrum. Als ouders niet akkoord gaan met de opmaak of inhoud van het GC-verslag, wordt dat vermeld in het GC-verslag, maar kan een inzet van leersteun die gericht is op de leerkracht of het schoolteam niet verhinderd worden;4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

4° de beschrijving van eventuele andere ondersteuning door onderwijsexterne diensten.

2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

[2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
...2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

[4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Indien geen handelingsgericht diagnostisch traject doorlopen werd, maar een GC-verslag wordt opgemaakt op basis van een handelingsgericht advies omdat het door het CLB reeds doorlopen traject met de school, de leerling en de ouders voldoende informatie biedt, worden de elementen vermeld in 1° beschreven op basis van de informatie uit het reeds doorlopen traject.4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020

[4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Het GC-verslag voor leersteun bij een gemeenschappelijk curriculum, vermeld in hoofdstuk 3 van het decreet van 5 mei 2023 over leersteun, wordt geregistreerd in het multidisciplinair dossier van de leerling.4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

[4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
De datum van registratie in het multidisciplinair dossier van de leerling geldt als datum van opmaak van het GC-verslag. Het GC-verslag bevat ook een ingangsdatum.4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
]

Art. 7.

[2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
...2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

Art. 8.

[2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
...2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

Art. 9.

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
...3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
]

Art. 10.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding houdt de gegevens die de classificerende diagnose onderbouwen, vermeld in artikel 3, 6°, [2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
...2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
] bij in het multidisciplinair dossier van de leerling.

[4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Met toepassing van artikel 23, vijfde lid van het decreet van 5 mei 2023 over leersteun en in het kader van de signaalfunctie, vermeld in artikel 2, 11°, a), van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, monitort elk CLB jaarlijks het aantal GC-verslagen, IAC-verslagen en OV4-verslagen in de scholen voor gewoon onderwijs die het begeleidt. De monitoring wordt jaarlijks toegelicht en besproken in de leersteunraad van het leersteuncentrum waarbij de scholen voor gewoon onderwijs aangesloten zijn.4B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 11.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 voor inschrijvingen die betrekking hebben op het schooljaar 2015-2016 [2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
en volgende2B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
] .

Art. 12.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.