Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion en tot uitbreiding van de studieomvang van de master in de logopedische en audiologische wetenschappen en de master in de verzekeringen

  • goedkeuringsdatum
    27 februari 2015
  • publicatiedatum
    B.S.16/04/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/04/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.156 tot en met II.160 en artikel III.11;

Gelet op de adviezen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, gegeven op 13 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Katholieke Universiteit Leuven kan een onderzoeksmaster Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion organiseren van honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Engels.

Art. 2.

De studieomvang van de master in de logopedische en audiologische wetenschappen, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent, en van de master in de verzekeringen, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, wordt uitgebreid van zestig tot honderdtwintig studiepunten.

Art. 3.

Voor de financiering van de aangeboden onderzoeksmaster Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion, vermeld in artikel 1, ontvangt de Katholieke Universiteit Leuven overeenkomstig de bepalingen van artikel III.11, § 7, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, een bedrag van 92.394 euro.

Art. 4.

Artikel 1 treedt in werking vanaf het academiejaar 2015-2016. De uitbreiding van de studieomvang, vermeld in artikel 2, treedt op zijn vroegst in werking vanaf het academiejaar 2018-2019. Artikel 3 treedt in werking vanaf het begrotingsjaar 2017.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.