Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Fire Safety Engineering als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/2015
  • datum laatste wijziging
    02/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.81, § 1, 12°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 3 maart 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Overwegende het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs van 29 april 2014 tot het organiseren van de anderstalige masteropleiding Master of Fire Safety Engineering;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Fire Safety Engineering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 31 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding Master of Fire Safety Engineering met de specificatie "of Science" wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, administratief arrondissement Gent. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Toegepaste wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.