Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleiding bachelor in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/2015
  • datum laatste wijziging
    02/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.79, § 2, 8°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 9 februari 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Overwegende de samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Hasselt en de Katholieke Universiteit Leuven voor de opleiding handelswetenschappen van 18 maart 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De academisch gerichte bacheloropleiding bachelor in de handelswetenschappen met de specificatie "of Science", wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt, vestiging administratief arrondissement Hasselt. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.