Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleiding Bachelor of Social Sciences als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/2015
  • datum laatste wijziging
    02/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.81, § 1, 8°, artikel II.82, 8°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 29 mei 2013;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 22 januari 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2014 tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Bachelor of Social Sciences;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De academisch gerichte bacheloropleiding Bachelor of Social Sciences met de specificatie "of Science" wordt erkend als nieuwe opleiding, gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De opleiding heeft drie afstudeerrichtingen: Communication Studies, Political Sciences en Sociology. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.