Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL en PCVO Limburg

  • goedkeuringsdatum
    08 mei 2015
  • publicatiedatum
    B.S.09/06/2015
  • datum laatste wijziging
    09/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 63, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 8 mei 2009;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.90;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement";

Gelet op de beslissing van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid van de hbo5-opleiding `winkelmanagement', gegeven op 13 september 2013;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 19 augustus 2014 tussen de Hogeschool PXL en PCVO Limburg;

Gelet op de aanvraag van de administratieve toets, ingediend op 27 november 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 14 april 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding van het hoger beroepsonderwijs `winkelmanagement' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL en PCVO Limburg, en wordt georganiseerd op de vestigingsplaats van PCVO Limburg, campus PXL, Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het schooljaar of academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De inhoudelijk coördinerende instelling is Hogeschool PXL.

Art. 3.

De administratief beherende instelling is PCVO Limburg.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.