Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de zorgtechnologie als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.12/06/2015
  • datum laatste wijziging
    12/06/2015

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.100, 2° en 4°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 4 juli 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 17 februari 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de zorgtechnologie wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid, vestiging Kortrijk. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Gezondheidszorg en Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.