Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    12 juni 2015
  • publicatiedatum
    B.S.06/07/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    06/07/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, artikel 77, eerste lid, en artikel 82, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003, 22 juni 2007, 8 mei 2009, 21 december 2012 en 19 juli 2013;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 51, eerste lid, en artikel 56, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003, 22 juni 2007, 8 mei 2009, 21 december 2012 en 19 juli 2013;

Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III, titel II, hoofdstuk II, het laatst gewijzigd bij het de decreet van 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, artikel 21, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, artikel IX.3 en artikel IX.6;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.58;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 105, § 3 en § 4;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 142 en artikel 146;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 30, § 4, eerste lid en artikel 31, § 3, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 april 2015, op 24 april 2015 en op 8 mei 2015;

Gelet op het protocol nr. 9 van 24 april 2015 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 57.446/1 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Vervangingen

Artikel 1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op :

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

Artikel 2, paragraaf 1 is bovendien ook van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 2, 1° en 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Art. 2.

§ 1. Een personeelslid dat tijdelijk een personeelslid vervangt, van wie de afwezigheid is gestart in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie of voor of tijdens een sluitingsperiode in de Brusselse kinderdagverblijven, ontvangt slechts een salaris vanaf de eerste dag na deze vakantie- of sluitingsperiode, als het tijdelijk een afwezig personeelslid vervangt dat :

1° vermeld is in artikel 1;

2° en bovendien aangesteld is in :

a) een school voor het gewoon en/of buitengewoon secundair onderwijs;

b) een instelling van het deeltijds kunstonderwijs;

c) een instelling van het volwassenenonderwijs;

d) een centrum voor leerlingenbegeleiding;

e) de voor- en nabewaking in de Nederlandstalige basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

f) de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs gelegen in het tweetalig hoofdstedelijk gebied Brussel.

§ 2. De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing op een personeelslid dat aangesteld is in het bevorderingsambt van directeur.

HOOFDSTUK 2. - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling

Art. 3.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2014, worden in titel I, hoofdstuk III, de woorden "30 juni" telkens vervangen door de woorden "het einde".

Art. 4.

In hetzelfde besluit worden in titel II, hoofdstuk II, de woorden "vóór 15 juni" telkens vervangen door de woorden "na 1 juli en vóór 15 augustus".

Art. 5.

In hetzelfde besluit wordt een artikel 52/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : ...

HOOFDSTUK 3. - Bezoldiging van vervanger ondersteunend personeel

Art. 6.

Aan artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009 en 16 juli 2010, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : ...

Art. 7.

In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : ...

HOOFDSTUK 4. - Loopbaanonderbreking wegens medische bijstand

Art. 8.

In artikel 27, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : ...

HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015. De artikelen 3 en 4 hebben uitwerking met ingang van 1 mei 2015.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.