Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding 2015-2021 in het hoger onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    19 juni 2015
  • publicatiedatum
    B.S.09/07/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    09/07/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.153, § 7, tweede lid;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding Vlaanderen 2015-2021, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 28 mei 2015, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Kader voor de Toets Nieuwe Opleiding Vlaanderen 2015-2021