Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    10 juli 2015
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, artikelen 9 en 10;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 10, § 4, vervangen bij het decreet van 19 juni 2015, artikel 11, § 4, vervangen bij het decreet van 19 juni 2015, artikelen 74, 84, 95, § 2, vervangen bij het decreet van 8 juli 2011, en artikel 100, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 19 juli 2013 en 25 april 2014;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikelen 12 en 14, § 4, vervangen bij het decreet van 19 juni 2015, artikel 15, § 4, vervangen bij het decreet van 19 juni 2015, artikel 115, § 1, 1° en 4°, 129, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 136/5, § 1, 2°, a), ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 177, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 178, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 209, § 2, en artikel 252/1, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs en betreffende de vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2013-2014 respectievelijk het schooljaar 2014-2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 met betrekking tot programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs;

Gelet op de conclusies van het overleg over de bepalingen van hoofdstuk 13 met de afgevaardigden van de schoolbesturen op 19 mei 2015;

Gelet op de conclusies van het overleg over de bepalingen van hoofdstuk 13 met de representatieve vakorganisaties op 19 mei 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 mei 2015;

Gelet op advies 57.607/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 11. - Centra voor deeltijdse vorming

Art. 29.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, wordt gemachtigd om de beslissingen te nemen over de herverdeling van subsidieerbare deelnemersuren, en voor zover binnen de perken van de beschikbare kredieten, voor de organisatie van persoonlijke ontwikkelingstrajecten over de organisatoren of werkingsgebieden als vermeld in artikel 95, § 2, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

...

HOOFDSTUK 13. - Slotbepalingen

Art. 32.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

...

Art. 33.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.