Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de tarieven voor de uitvoering van een instellingsreview in het hoger onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    04 september 2015
  • publicatiedatum
    B.S.05/10/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/10/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.131, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 juni 2015;

Gelet op advies 57.791/1 van de Raad van State, gegeven op 15 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het tarief voor de uitvoering van een instellingsreview wordt vastgesteld op 42.500 euro voor alle instellingen.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 15 september 2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.