Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

  • goedkeuringsdatum
    18 december 2015
  • publicatiedatum
    B.S.29/12/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/01/2016

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK 9. - Onderwijs en Vorming

...

Afdeling 17. - Middelen vluchtelingencrisis

...

Art. 72.

Ten laste van het begrotingsjaar 2016 wordt bij het Departement Onderwijs en Vorming op FBO-1FBE2ZZ-PR Provisies - Provisies een krediet ingeschreven.

Deze middelen kunnen enkel aangewend worden om, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, bijkomende specifieke maatregelen te nemen voor anderstalige nieuwkomers in het basis- of secundair onderwijs. De Vlaamse Regering wordt belast met de uitvoering van deze bepaling.

Afdeling 18. - Huursubsidies schoolinfrastructuur

...

Art. 80.

AGIOn wordt gemachtigd huursubsidies toe te kennen en de jaarlijkse weerslag hiervan moet binnen de toegekende begrotingskredieten blijven.

...

HOOFDSTUK 12. - Inwerkingtreding

Art. 135.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van :

...