Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    23 december 2015
  • publicatiedatum
    B.S.03/02/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/02/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 179/3, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 13 november 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi gegeven op 3 en 14 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 december 2015;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaams minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 december 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hierna vermelde scholengemeenschappen wordt, in toepassing van artikel 179/3 van de codex secundair onderwijs, toelating verleend om met ingang van 4 januari 2016 programmatie te doen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers :

1° Scholengemeenschap Dendermonde - Hamme Begijnhoflaan 1 9200 Dendermonde

2° Scholengemeenschap van het Gemeenschapsonderwijs Brussel Oud-Strijderslaan 200 1140 Evere

3° Scholengemeenschap Archipel Emiel Van Winckellaan 6 9200 Dendermonde

4° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs J.B. David Lier Kanunnik Davidlaan 13 2500 Lier

5° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Kardinaal Cardijn Lenniksesteenweg 2 1500 Halle

6° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs KOGEKA Technische-Schoolstraat 52 2440 Geel

7° Scholengemeenschap Secundair Onderwijs Leuven Tiensevest 62 3000 Leuven

8° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Kempische Steenweg 400 3500 Hasselt

9° VZW Katholiek Secundair Onderwijs Diksmuide Cardijnlaan 2 8600 Diksmuide

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.