Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 mei 2016
  • publicatiedatum
    B.S.22/06/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/06/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 179/3, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 13 november 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 17 maart 2016;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi gegeven op 28 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2016;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaams minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 april 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hierna vermelde scholengemeenschap wordt, in toepassing van artikel 179/3 van de codex secundair onderwijs, toelating verleend om met ingang van 1 september 2016 programmatie te doen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers :

1° Scholengemeenschap voor Steinerscholen secundair onderwijs Kasteellaan 54 9000 Gent.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.