Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit voor de specifieke lerarenopleiding van CVO Lino

  • goedkeuringsdatum
    20 mei 2016
  • publicatiedatum
    B.S.01/07/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/07/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.125;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit en het geven van een waarschuwing aan bepaalde aanbieders van de specifieke lerarenopleiding;

Gelet op het akkoord van de minister van de begroting, gegeven op 10 mei 2016;

Overwegende dat de visitatiecommissie de kwaliteit van een specifieke lerarenopleiding als onvoldoende beoordeelt, als ze voor minstens één onderwerp de score onvoldoende heeft toegekend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder: Besluit van 25 april 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit en het geven van een waarschuwing aan bepaalde aanbieders van de specifieke lerarenopleiding.

Art. 2.

De kwaliteit van de specifieke lerarenopleiding van CVO Lino wordt, gezien het hervisitatierapport, onvoldoende geacht. Conform de bepalingen in artikels 2 tot en met 6 van het besluit van 25 april 2014 wordt voor de specifieke lerarenopleiding van CVO Lino het uitsluitingsbesluit effectief op 1 september 2016.

In het eerste lid wordt verstaan onder hervisitatierapport : de `onderwijsvisitatie Specifieke Lerarenopleidingen verkorte procedure van 14 december 2015', uitgevoerd door de VLUHR.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 4.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.