Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van de intentieverklaring tot overdracht van de opleiding Bachelor in de toegepaste psychologie

  • goedkeuringsdatum
    03 juni 2016
  • publicatiedatum
    B.S.19/07/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/07/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.138, § 3;

Gelet op het besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie van 25 augustus 2015 met een positief eindoordeel met beperkte geldigheidsduur voor de opleiding Bachelor in de toegepaste psychologie (professioneel gerichte bachelor) van het CVO Provincie Antwerpen te Antwerpen;

Gelet op het advies van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 februari 2016;

Overwegende dat de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en het CVO Provincie Antwerpen op 2 november 2015 een intentieverklaring als vermeld in artikel II.138, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, hebben gesloten om de professionele bacheloropleiding in de toegepaste psychologie op 31 augustus 2016 over te dragen aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De intentieverklaring die de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en het CVO Provincie Antwerpen conform artikel II.138, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, hebben afgesloten om de professionele bacheloropleiding in de toegepaste psychologie op 31 augustus 2016 over te dragen aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, wordt bekrachtigd.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.