OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    04 mei 2016
  • publicatiedatum
    B.S.09/08/2016
  • datum laatste wijziging
    24/03/2017

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 17-2-2017 - B.S. 24-3-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.102, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 april 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Overeenkomstig artikel II.102 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgesteld van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel II.78 tot en met II.100. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens :

1° graad en kwalificatie van de betrokken opleiding;

2° afstudeerrichtingen binnen de betrokken opleidingen;

3° vestiging waar de betrokken opleiding of afstudeerrichting aangeboden wordt.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2016-2017.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd.9-8-2016, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.