Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportvoorzieningen2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

  • goedkeuringsdatum
    3 april 2009
  • publicatiedatum
    B.S.18/09/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/06/2018

COORDINATIE

(1) Decr. van 04/12/2015 (B.S. 21/12/2015) detail
Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012
;

(2) Decr. van 18/05/2018 (B.S. 15/06/2018) detail
Decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging
;

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° associatie : een associatie in het hoger onderwijs, georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
deel 2, titel 1, hoofdstuk 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 20132Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] ;

2° studentensportvoorziening : de vereniging of dienst die beschikt over sportinfrastructuur en die tot doel heeft sportactiviteiten die plaatsvinden buiten de cursussen, aan te bieden of te organiseren, en die zorgt voor de lichamelijke fitheid, gezondheid en het welzijn van de studenten, ingeschreven aan de Vlaamse universiteiten of hogescholen;

3° [1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
agentschap Sport Vlaanderen : het agentschap, dat opgericht is bij het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen";1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
]

4° de olympiade : de periode van vier jaar die begint op 1 januari van het jaar na de Olympische Zomerspelen, en die eindigt op 31 december van het jaar van de Olympische Zomerspelen;

5° sportbeleidsplan : een beleidsdocument, opgemaakt voor de duur van de olympiade, met betrekking tot het sportbeleid dat zal worden uitgevoerd. Het bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een sportbeleid. Het beschrijft tevens op welke wijze aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de sportbeoefening;

6° sportraad : het adviesorgaan, samengesteld uit minstens één vertegenwoordiger per partner binnen de associatie en dat bestaat uit minstens de helft studenten, dat als taak heeft advies te geven over het sportbeleidsplan en over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid van de associatie;

7° ingeschreven student : een student overeenkomstig de bepalingen van [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
artikel II.195 en II.196 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 20132Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] .

Art. 3.

Binnen de perken van de kredieten die worden vastgelegd op de begroting van het [1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
agentschap Sport Vlaanderen1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
] , verleent de Vlaamse Regering subsidies aan de associaties die een sportbeleidsplan voor de olympiade indienen en uitvoeren conform dit decreet.

De associaties en hun studentensportvoorzieningen zijn verantwoordelijk voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
gezond2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] sportaanbod.

[2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
Voor de financiering van de uitvoering van de sportbeleidsplannen van de associaties wordt in een jaarlijks subsidiebedrag voorzien. De subsidie wordt als volgt verdeeld en bestaat uit:

1° een vast bedrag per associatie;

2° een aanvullend bedrag dat afhankelijk is van het officieel gevalideerde aantal ingeschreven studenten in het voorgaande academiejaar in de universiteit en de hogescholen die deel uitmaken van de betreffende associatie.

2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

De associaties dienen minstens de helft van de subsidie te besteden aan beleidsmaatregelen die betrekking hebben op de recreatieve sportbeoefening in de associatie.

[2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
De Vlaamse Regering bepaalt het jaarlijkse subsidiebedrag waarin wordt voorzien voor de financiering van de uitvoering van de sportbeleidsplannen van de associaties, vermeld in het derde lid, en het vaste bedrag per associatie, vermeld in het derde lid, 1°.2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

Art. 4.

De Vlaamse Regering erkent en subsidieert een overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie voor de organisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] van associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan internationale studentensportinitiatieven.

[2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018

De raad van bestuur van de overkoepelende studentensportorganisatie kan een of meer van zijn leden-associaties aanwijzen die mee instaan voor de operationele uitvoering van de organisatie van associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan internationale studentensportinitiatieven.

De jaarlijkse subsidie van de overkoepelende studentensportorganisatie omvat naast de subsidie voor de opdrachten, vermeld in het eerste lid, werkingssubsidies en personeelssubsidies. De Vlaamse Regering kan de verhouding tussen de personeels- en werkingssubsidies bepalen. Minimaal 10 percent van de subsidie moet besteed worden aan de concrete organisatie van associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan internationale studentensportinitiatieven.”

2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

Binnen de perken van de kredieten die worden vastgelegd op de begroting van het [1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
agentschap Sport Vlaanderen1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
] , verleent de Vlaamse Regering subsidies aan de erkende overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] die een sportbeleidsplan voor de duur van de olympiade indient en uitvoert conform dit decreet.

HOOFDSTUK II. - Subsidiëring van de uitvoering van het sportbeleidsplan van de associaties

Afdeling I. - Subsidiëringsvoorwaarden

Art. 5.

Binnen het kader van dit decreet kunnen subsidies toegekend worden aan de associaties waarvan de universiteit en de hogescholen die er deel van uit maken, studentensportvoorzieningen beheren die voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° erkend zijn door de raad van bestuur van de universiteit of de hogeschool in het kader waarvan ze haar activiteiten organiseert;

2° activiteiten aanbieden in overeenstemming met haar doel en de bij haar ingeschreven studenten aanmoedigen tot regelmatige sportbeoefening;

3° een sportaanbod hebben voor de bij haar ingeschreven studenten minstens gedurende de lesweken;

4° ter bescherming van de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen van de bij haar ingeschreven studenten beschikken over een verzekering ter dekking van die risico's;

5° beschikken over voldoende uitgeruste infrastructuur die toelaat het sportaanbod in kwaliteitsvolle omstandigheden te beoefenen;

6° onder dezelfde voorwaarden openstaan voor alle ingeschreven studenten van de associatie;

7° de bij haar ingeschreven studenten ertoe aanzetten deel te nemen aan associatieoverschrijdende sportinitiatieven die worden georganiseerd door de overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] die daarvoor door de Vlaamse Regering wordt erkend.

Art. 6.

Binnen de associatie wordt één overlegplatform aangewezen dat verantwoordelijk is voor het sportbeleid en een coördinerende rol vervult bij het sporttechnische, sportpromotionele en administratieve beleid van de studentensportvoorzieningen die behoren tot de associatie. [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
...2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

Art. 7.

Het overlegplatform moet binnen de associatie of haar onderliggende partnerinstellingen kunnen beschikken over minstens twee voltijdse equivalenten die voltijds of halftijds tewerkgesteld zijn. Deze personeelsleden moeten sporttechnisch gekwalificeerd zijn en zijn tewerkgesteld binnen een studentensportvoorziening die behoort tot de associatie.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere diplomavereisten waaraan deze personeelsleden moeten voldoen.

Art. 8.

De eigen werkingsmiddelen voor sport van de associatie, haar onderliggende partnerinstellingen en studentensportvoorzieningen mogen jaarlijks en voor de duur van het sportbeleidsplan, niet verminderen ten opzichte van het werkingsjaar dat voorafgaat aan de olympiade.

Art. 9.

Het overlegplatform van de associatie maakt in opdracht van de raad van bestuur van de associatie een sportbeleidsplan voor de komende olympiade. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan dit sportbeleidsplan moet voldoen.

Afdeling II. - Subsidiëringsprocedure

Art. 10.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de in te dienen documenten, de vorm, de termijnen en de te volgen procedure voor de subsidiëring van de associaties en de behandeling ervan door het [1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
agentschap Sport Vlaanderen1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
] .

De subsidiëring van de associatie wordt verleend, geheel of gedeeltelijk geweigerd of ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.

Art. 11.

Het overlegplatform maakt in opdracht van de raad van bestuur van de associatie jaarlijks een verslag over de uitvoering van het sportbeleidsplan in het voorgaande jaar. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan het jaarlijkse verslag moet voldoen.

HOOFDSTUK III. - Erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

Afdeling I. - Erkenningsvoorwaarden

Art. 12.

Om als overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] erkend te worden en te blijven, moet de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° opgericht zijn [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
als vereniging zonder winstoogmerk conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] ;

2° gedurende minstens een jaar werkzaam zijn;

3° volgens haar statuten instaan voor de organisatie van associatieoverschrijdende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportinitiatieven2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] en de deelname van studenten aan internationale studentensportcompetities;

4° de vereniging kan als enige, via haar nationale koepel deelnemen aan de universiades en World University Championships (WUC's) en heeft als enige, via haar nationale koepel, een officiële affiliatie met de internationale federatie van de studentensport. De internationale sportfederatie moet op haar beurt door het Internationaal Olympisch Comité aanvaard zijn;

5° de werking, de statuten en het huishoudelijk reglement beantwoorden aan de volgende voorwaarden :

a) [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
ze zijn in overeenstemming met het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten;2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

b) ze zijn in overeenstemming met het decreet van 13 juli 2007 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening;

c) [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
ze zijn in overeenstemming met het Antidopingdecreet van 25 mei 2012;2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

d) ze aanvaarden de principes en de regels van de democratie en ze onderschrijven tevens het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind;

6° haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

7° [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
geleid worden door een algemene vergadering waarin de gesubsidieerde associaties, vermeld in artikel 3, en een vertegenwoordiging van de studenten afgevaardigd zijn, en door een raad van bestuur waarin de gesubsidieerde associaties vertegenwoordigd zijn;2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

8° op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen;

9° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders, haar personeel en haar aangestelden, vermeld in artikel 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken;

10° ter bescherming van de deelnemers een verzekering afsluiten voor de door haar georganiseerde [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
initiatieven2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] die niet gedekt zijn door de verzekeringspolissen van de universiteiten en de hogescholen;

11° jaarlijks het door de algemene vergadering goedgekeurde financiële verslag [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
en het werkingsverslag van het voorbije werkingsjaar2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] bij het [1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
agentschap Sport Vlaanderen1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
] indienen, en ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden op de zetel of het secretariaat van de vereniging in het Nederlands voorhanden zijn, en die ter beschikking stellen voor onderzoek door het Bloso.

Afdeling II. - Erkenningsprocedure

Art. 13.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen en de te volgen procedure voor de aanvraag tot erkenning en de behandeling ervan door het [1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
agentschap Sport Vlaanderen1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
] .

De erkenning wordt verleend, geweigerd, geschorst of ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.

De erkenning wordt voor de duur van de olympiade toegestaan.

Afdeling III. - Subsidiëringsvoorwaarden

Art. 14.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, maakt de erkende overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] een sportbeleidsplan op voor de komende olympiade. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan dit sportbeleidsplan moet voldoen.

Art. 15.

[2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
...2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
]

Afdeling IV. - Subsidiëringsprocedure

Art. 16.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen en de te volgen procedure voor de subsidiëring van de erkende overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] en de behandeling ervan door het [1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
agentschap Sport Vlaanderen1Decr. van 04/12/2015
B.S. 21/12/2015
] .

De subsidiëring van de erkende overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] wordt verleend, geheel of gedeeltelijk geweigerd of ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.

Art. 17.

De overkoepelende [2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
studentensportorganisatie2Decr. van 18/05/2018
B.S. 15/06/2018
] maakt een jaarlijks verslag over de uitvoering van het sportbeleidsplan in het voorgaande jaar. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan het jaarlijkse verslag moet voldoen.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 18.

Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.