Besluit [1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
]

  • goedkeuringsdatum
    30 augustus 2016
  • publicatiedatum
    B.S.05/10/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    18/09/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 07/07/2017 (B.S. 24/08/2017)

(2) B.Vl.R. van 18/05/2018 (B.S. 27/06/2018)

(3) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 22, § 1, eerste lid;

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, artikel 10, artikel 20, § 3, toegevoegd bij het decreet van 17 juni 2016, en artikel 25;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 3, 11°, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 86, § 1, 3°, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 93, § 2, en artikel 100, zevende lid, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, en achtste lid, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 115, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2012 en 4 april 2014, artikel 123/3, ingevoegd bij het decreet van 4 april 2014, artikel 123/20, ingevoegd bij het decreet van 19 juni 2015 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 135, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 209, § 2, artikel 222, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, artikel 334/1, § 4 en 334/2, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 mei 2016;

Gelet op protocol nr. 33 van 3 juni 2016 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 59.610/1 van de Raad van State, gegeven op 13 juli 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Leerlingenstage en sociaal maatschappelijke training in het buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 1.

§ 1. [1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
De klassenraad bepaalt de minimale en de maximale duur van de niet-verplichte leerlingenstage of sociaal-maatschappelijke training, die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar kan plaatsvinden in opleidingsvorm 1.1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
]

De maximale duur van de niet-verplichte [1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
individuele1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
] leerlingenstage of van de [1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
individuele1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
] sociaal maatschappelijke training in opleidingsvorm 1 is dertig dagen per schooljaar. De klassenraad kan die duur verlengen tot zestig dagen. De duur kan langer verlengd worden als de klassenraad daarvoor een bijkomende motivering opstelt voor individuele leerlingen [2B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
...2B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
] .

§ 2. [1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
De klassenraad bepaalt de minimale en de maximale duur van de niet-verplichte leerlingenstage, die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar kan plaatsvinden in de tweede fase van opleidingsvorm 2.1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
]

De maximale duur van de niet-verplichte [1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
individuele1B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
] leerlingenstage tijdens de tweede fase van opleidingsvorm 2 is dertig dagen per schooljaar. In het laatste jaar van de tweede fase kan de klassenraad die duur verlengen tot zestig dagen. De duur kan in het laatste jaar van de tweede fase langer verlengd worden als de klassenraad daarvoor een bijkomende motivering opstelt voor individuele leerlingen [2B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
...2B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
] .

In opleidingsvorm 2 kan een leerling tijdens het laatste jaar van de tweede fase op basis van een individuele handelingsplanning, na de beslissing van de klassenraad, zo mogelijk in samenspraak met de ouders en de leerling, een leerlingenstage volgen in een alternerende vorm van leerlingenstage en vorming op school op weekbasis. Hierbij kan afgeweken worden van de maximale stageduur, vermeld in het eerste lid.

§ 3. De klassenraad bepaalt de minimale en de maximale duur van de niet-verplichte leerlingenstage, die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar kan plaatsvinden in de kwalificatiefase en in het laatste jaar van de opleidingsfase van opleidingsvorm 3.

De minimale duur van de verplichte individuele leerlingenstage tijdens de kwalificatiefase in opleidingsvorm 3, met uitzondering van het laatste jaar, is vijf dagen per schooljaar. De maximale duur is vijftien dagen per schooljaar. [3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
De klassenraad kan die duur verlengen tot zestig dagen. De duur kan langer verlengd worden als de klassenraad daarvoor een bijkomende motivering opstelt voor individuele leerlingen.3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

De minimale duur van de verplichte leerlingenstage tijdens het laatste jaar van de kwalificatiefase is tien dagen. De maximale duur is dertig dagen per schooljaar. De klassenraad kan die duur verlengen tot zestig dagen. De duur kan langer verlengd worden als de klassenraad daarvoor een bijkomende motivering opstelt voor individuele leerlingen [2B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
...2B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
] .

§ 4. Zo nodig kunnen de leerlingenstage en de sociaal-maatschappelijke training, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, worden opgesplitst in periodes van halve dagen.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

...

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken

...

HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs

...

HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs

...

HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

...

HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

...

HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding

...

HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

...

HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

...

HOOFDSTUK 11. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

...

HOOFDSTUK 12. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016

...

HOOFDSTUK 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2

...

HOOFDSTUK 14. - Slotbepalingen

Art. 32.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Artikel 29 treedt in werking op 30 augustus 2016.

Artikel 30 en 31 hebben uitwerking met ingang van 1 juni 2015.

Art. 33.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.