Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar 2016-2017

  • goedkeuringsdatum
    09 september 2016
  • publicatiedatum
    B.S.18/10/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    18/10/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 3, 12°, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007 en 30 april 2009;

Gelet op het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991, artikel 5, 13°, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 8 mei 2009;

Gelet op het Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 314/6, ingevoegd bij het decreet van 17 juni 2016;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het officieel onderwijs, gegeven op 28 juni 2016;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, gegeven op 1 juli 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 juni 2016;

Gelet op protocol nr. 40 van 15 juli 2016 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 59.882 van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Op voorstel van de commissies, voor het vrij gesubsidieerd onderwijs enerzijds en het officieel gesubsidieerd onderwijs en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap anderzijds, vermeld in artikel 314/6, § 3 en § 4 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, worden in het schooljaar 2016-2017 aan de volgende scholen voor buitengewoon secundair onderwijs extra lesuren en extra uren toegekend :

1° voor het gemeenschapsonderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;

2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

In afwijking van artikel 2, 7, 7bis, 7quater, 9, 11, 13 en 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 maart 2003 betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs en in afwijking van artikel 3, eerste lid, voor wat betreft het prestatiestelsel van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1994 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4 geldt tijdens het schooljaar 2016-2017 een aangepaste prestatieregeling voor het personeelslid dat aangesteld wordt in een betrekking in het kader van het tijdelijke project van de waarborgregeling in het buitengewoon secundair onderwijs, vermeld in artikel 314/6 van de voormelde codex.

De wekelijkse prestaties in een voltijdse betrekking bedragen 26 klokuren. Binnen die 26 klokuren presteert het personeelslid een opdracht van 22 lesuren als het personeelslid aangesteld is in een ambt van het onderwijzend personeel of in een ambt van het paramedisch personeel, en een opdracht van 22 uren als het personeelslid aangesteld is in een ambt van het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

De opdracht van 22 lesuren of 22 uren, vermeld in het tweede lid, bestaat in de ondersteuning van het onderwijzend personeel in het gewoon secundair onderwijs zoals bepaald in het project, vermeld in deel V, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1, onderafdeling 3/3, van de voormelde codex.

De tijd die nodig is voor professionalisering, overleg en samenwerking, coördinatietaken en dienstverplaatsingen, maakt deel uit van de opdracht van 26 klokuren, vermeld in het tweede lid.

De deelname aan oudercontacten en aan personeelsvergaderingen vallen buiten de wekelijkse opdracht van 26 klokuren. Deze opdrachten vallen niet noodzakelijk binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

Deze prestatieregeling geldt voor zover het personeelslid voltijds aangesteld wordt in een betrekking in een ambt in een van de voornoemde personeelscategorieën.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1

De scholen voor het gemeenschapsonderwijs, vermeld in artikel 1, 1°, waaraan extra lesuren en extra uren worden toegewezen zijn :

1° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Baken (27235), Bellestraat 89, 9100 SINT-NIKLAAS: 30 lesuren en 113 uren;

2° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Mast (27219), Kempenstraat 32, 2460 KASTERLEE: 35 lesuren en 139 uren;

3° GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Sterrebos (27318), Bornstraat 52, 8800 RUMBEKE: 35 lesuren en 139 uren.

BIJLAGE 2

De scholen voor het officieel gesubsidieerd onderwijs, vermeld in artikel 1, 2°, waaraan extra lesuren en extra uren worden toegewezen, zijn :

1° Stedelijke School Buitengewoon Secundair Onderwijs De Vest (27433), Vestenstraat 14, 1800 VILVOORDE: 22 lesuren en 50 uren;

2° De Leerexpert Dullingen, Dullingen 46 (27599), 2930 BRASSCHAAT: 132 lesuren en 45 uren;

3° Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs Instituut Bert Carlier (28191), Oudenaardsesteenweg 74, 9000 GENT: 66 lesuren en 30 uren;

4° Gemeentelijke School Buitengewoon Secundair Onderwijs t Schoolhuis (27458), Schoolstraat 11, 1745 OPWIJK: 22 lesuren en 15 uren;

5° Provinciale School voor buitengewoon Secundair Onderwijs - Spectrum (28282), Platteput 4, 9255 BUGGENHOUT: 26 lesuren en 15 uren.

BIJLAGE 3

De scholen voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, vermeld in artikel 1, 3°, waaraan extra lesuren en extra uren worden toegewezen, zijn :

1° Buitengewoon Secundair Onderwijs Wagenschot (28324), Steenweg 2, 9810 EKE: 39 lesuren en 27 uren;

2° Vrije gesubsidieerde BuSO - school Parcival-Steinerschool voor buitengewoon onderwijs (27474), Lamorinièrestraat 77, 2018 ANTWERPEN: 5 lesuren en 8 uren;

3° Buitengewoon Secundair Onderwijs Haverlo (28043), Weidestraat 156, 8310 ASSEBROEK: 156 lesuren en 90 uren;

4° Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jozef (28209), Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 GENT: 117 lesuren en 94 uren.