Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    28 oktober 2016
  • publicatiedatum
    B.S.02/12/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/12/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 179/3, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 13 november 2015; Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 15 september 2016;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi gegeven op 16 september 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 september 2016;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaams minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 oktober 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan het hierna vermelde schoolbestuur wordt, in toepassing van artikel 179/3 van de codex secundair onderwijs, toelating verleend om met ingang van 7 november programmatie te doen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in de volgende school :

1° Vrije Nederlandstalige school Lucerna College Industrielaan 31 1070 Anderlecht

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.