Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018

  • goedkeuringsdatum
    16 juni 2017
  • publicatiedatum
    B.S.07/07/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90 en artikel 107, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen, artikel 37, 2°;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juni 2017;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de centra voor volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het percentage waarmee het totale volume aan vte, aan punten en aan werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie maximaal mag groeien voor het schooljaar 2017-2018, vermeld in artikel 90 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 2,59%.

Art. 2.

Het percentage van de leraarsuren die gegenereerd worden door de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding wordt afzonderlijk toegekend. Het percentage per indeling wordt als volgt vastgelegd :

1° het percentage waarmee de leraarsuren voor de centra voor volwassenenonderwijs van de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2017-2018, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8%;

2° het percentage waarmee de leraarsuren voor de centra voor volwassenenonderwijs van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2017-2018 wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8%;

3° het percentage waarmee de leraarsuren voor de centra voor volwassenenonderwijs van de specifieke lerarenopleiding maximaal mag groeien voor het schooljaar 2017-2018, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8 %.

Art. 3.

Het percentage waarmee de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel voor de centra voor volwassenenonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2017-2018, vermeld in artikel 107 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8%.

Art. 4.

In uitvoering van artikel 107, 2e lid van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden aan de Centra voor Volwassenenonderwijs met HBO5-opleidingen worden bijkomend 41.622,70 leraarsuren toegekend voor het schooljaar 2017-2018 voor de organisatie van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5).

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.