Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten

  • goedkeuringsdatum
    21 juli 2017
  • publicatiedatum
    B.S.01/08/2017
  • datum laatste wijziging
    01/08/2017

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Afdeling 1. - Definities

Art. 2.

In deze wet wordt verstaan onder

a) Instelling: de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) die zijn opgesomd in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen;

b) Universiteit: de universiteiten behorend tot de Vlaamse Gemeenschap :

1) "Katholieke Universiteit Leuven";

2) "Universiteit Antwerpen";

3) "Universiteit Gent";

4) "Universiteit Hasselt";

5) "Vrije Universiteit Brussel"

de universiteiten behorend tot de Franse Gemeenschap :

1) " Université de Liège

2) "Université Libre de Bruxelles";

3) "Université de Mons";

4) "Université de Namur";

5) "Université Catholique de Louvain";

6) "Université Saint-Louis - Bruxelles";

c) Profiel: de beschrijving van een specifiek onderzoeksdomein, waarbij het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening in structurele samenwerking tussen een instelling en een universiteit gebeurt en waarin de daarbinnen verwachte competenties en vaardigheden van de FED-tWIN-onderzoeker, de beoogde output qua onderzoek, onderwijs en dienstverlening, de verwachte synergieën tussen de instelling en de universiteit en de bijdragen van beide partijen, worden beschreven;

d) FED-tWIN-onderzoeker: een deeltijds door een instelling en deeltijds door een universiteit op basis van het profiel aangeworven onderzoeker;

e) Administratie: de voor de uitvoering van deze wet door de Koning aangewezen overheidsdienst;

f) Externe fondsen: financieringsmiddelen voor onderzoek die niet behoren tot de interne middelen van de instelling of de universiteit noch tot de subsidies toegekend in het kader van deze wet.

Afdeling 2. - Algemene beginselen

Art. 3.

Er wordt een subsidieprogramma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de instellingen en de universiteiten ingesteld.

Dit programma omvat de organisatie en ontwikkeling van gemeenschappelijke onderzoeksactiviteiten voor de instellingen en universiteiten en de financiering ervan door de federale overheid.

In het kader van dit programma worden gezamenlijke profielen gecreëerd, waarbij de voor deze profielen geselecteerde FED-tWIN-onderzoekers in een 50/50 %-verhouding of een 40/40 %-verhouding door respectievelijk een instelling en een universiteit worden aangeworven.

Art. 4.

Er kan jaarlijks een oproep voor profielen georganiseerd worden. De eerste oproep vindt plaats in 2017.

De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het aantal profielen dat per oproep wordt toegekend en de verdeling ervan tussen de instellingen.

Art. 5.

Het verlenen van de in artikel 3 van deze wet bedoelde subsidies gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in hoofdstuk IV van deze wet.

De globale financiering van de profielen wordt verdeeld op de volgende manier :

a) 56 % voor profielen afgesloten met de universiteiten behorende tot de Vlaamse Gemeenschap;

b) 44 % voor profielen afgesloten met de universiteiten behorende tot de Franse Gemeenschap.

Art. 6.

De instellingen en de universiteiten die wensen deel te nemen aan het programma sluiten gezamenlijk een raamovereenkomst af met de administratie.

De raamovereenkomst bevat minstens volgende verbintenissen :

1. de toetreding van de in dit artikel bedoelde instellingen en universiteiten tot het programma;

2. de oprichting van een begeleidingscomité waarin een vertegenwoordiger van de administratie en elke in dit artikel bedoelde instelling en universiteit zetelt;

3. de wijze van aanwerving en evaluatie van de geselecteerde FED-tWIN onderzoeker volgens de principes van onderhavige wet;

4. de wijze waarop de door de FED-tWIN onderzoeker aangetrokken externe fondsen zullen worden beheerd binnen de universiteit en de instelling;

5. het afsluiten van een overeenkomst tussen de instelling en de universiteit voor elk profiel, waarin de specifieke uitvoeringsmodaliteiten worden vastgelegd;

6. de wijze waarop geschillen bij de uitvoering van het project worden geregeld.

HOOFDSTUK II. - Selectie van de profielen

Art. 7.

Komen in aanmerking voor de subsidiering bedoeld in artikel 5, de profielen die geselecteerd worden volgens de procedure beschreven in artikels 8 tot en met 13 van deze wet.

Art. 8.

De administratie stuurt bij de aanvang van de selectieprocedure aan de instellingen een oproep tot het indienen van profielen.

In antwoord op de oproep door de administratie, definiëren de instellingen in een eerste fase de wetenschappelijke domeinen en de onderzoeksgroepen waarbinnen zij profielen wensen te creëren, en maken zij deze informatie over aan de administratie. Zij waken er hierbij over dat de gedefinieerde wetenschappelijke domeinen tot hun bevoegdheden behoren.

De administratie deelt deze wetenschappelijke domeinen en onderzoeksgroepen mee aan de in artikel 6 bedoelde universiteiten.

Art. 9.

De geïnteresseerde universiteiten delen aan de betrokken instellingen mee in welke wetenschappelijke domeinen zij samen met hen profielen wensen te ontwikkelen. Deze mededelingen worden vergezeld van een beknopte omschrijving van de bijdrage die de universiteiten denken te kunnen leveren.

De instellingen en de door hen weerhouden universiteiten stellen op basis van de in artikel 8 vernoemde definitie en de in het vorig lid vernoemde omschrijving samen de profielen op.

Art. 10.

De instellingen sturen de profielen naar de administratie.

Art. 11.

Elke instelling dient zowel profielen met universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap als met universiteiten uit de Franse Gemeenschap in bij de administratie.

In afwijking van het vorige lid, kan de administratie, zo dit nodig is om de in artikel 5 bedoelde verdeling van de profielen tussen de Gemeenschappen te waarborgen, per oproep instellingen aanwijzen die slechts profielen met universiteiten van een van de beide Gemeenschappen mogen indienen.

Art. 12.

De bij de administratie ingediende profielen, worden, na ontvankelijkheidscontrole, per instelling gerangschikt op grond van een inhoudelijke evaluatie door middel van een internationale peer review.

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de specifieke missie van de instellingen en de meerwaarde van de voorgestelde samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

De selectie van de weerhouden profielen gebeurt uit de batig gerangschikte profielen.

Art. 13.

De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de samenstelling van de profielen, de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de criteria en de modaliteiten voor de rangschikking en de selectie van de te weerhouden profielen.

HOOFDSTUK III. - De FED-tWIN-onderzoeker

Art. 14.

Voor de geselecteerde profielen wordt een oproep aan kandidaat FED-tWIN onderzoekers gericht.

De kandidaten die voldoen aan de in het profiel vermelde competenties en vaardigheden, en die hun doctoraatstitel behaald hebben maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indiendatum van de kandidaatsdossiers, komen in aanmerking.

De periode vermeld in het eerste lid wordt verlengd met één jaar per periode van minstens drie maanden moederschapsrust of per aaneensluitende periode van minstens drie maanden voltijds ouderschapsverlof of adoptieverlof die door de kandidaat-onderzoeker genomen werd tussen het behalen van de doctoraatstitel en de uiterste indiendatum van de kandidaatsdossiers, zonder dat evenwel de totale verlenging meer dan één jaar per kind kan bedragen.

De periode vermeld in het eerste lid wordt eveneens verlengd met de werkelijke duur van geattesteerde periodes van langdurige ziekte van de kandidaat-onderzoeker of van een familielid van de kandidaat-onderzoeker waaraan deze laatste medische bijstand verleende, voor zover het ononderbroken periodes betreft van minstens drie maanden.

Art. 15.

De selectie van de kandidaten gebeurt volgens de modaliteiten die zijn opgenomen in de in artikel 6 vermelde kaderovereenkomst.

Art. 16.

De FED-tWIN onderzoeker wordt aangeworven bij arbeidsovereenkomst door de instelling en bij arbeidsovereenkomst of aanstelling door de universiteit.

Art. 17.

De functiebeschrijving die na de aanwerving van de FED-tWIN onderzoeker respectievelijk wordt opgesteld in de instelling en in de universiteit moet rekening houden met de samenwerking tussen de beide en met de activiteiten die de onderzoeker uitvoert binnen respectievelijk de universiteit en de instelling.

Art. 18.

De evaluatie van de FED-tWIN onderzoeker gebeurt op basis van de opgestelde functiebeschrijvingen volgens de voor de instellingen en universiteiten geldende evaluatieregelingen en de modaliteiten opgenomen in de raamovereenkomst vermeld in artikel 6 van deze wet.

HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 19.

De Koning staat binnen de hiervoor in de begroting opgenomen kredieten subsidies toe voor de financiering van het profiel.

Art. 20.

De jaarlijkse kostprijs aan 100 % van het profiel wordt bepaald op 125 000 euro.

Het in het vorig lid vermeld bedrag is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van toepassing op 1 januari 2017 en wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

De subsidie wordt aan de instelling en de universiteit toegekend volgens een 50/50-verdeelsleutel.

Art. 21.

§ 1. Tijdens de eerste periode van vijf jaar wordt het profiel gefinancierd door de federale overheid ten belope van 100 % van de jaarlijkse kostprijs.

§ 2. Vanaf het zesde jaar tot en met het tiende jaar financiert de federale overheid het profiel ten belope van 50 % van de jaarlijkse kostprijs.

In afwijking van artikel 3 van deze wet kan, voor de profielen aan 100 % en mits een gezamenlijke aanvraag van de instelling en de universiteit, de in het vorige lid bedoelde financiering volgens een 60/40-verhouding verdeeld worden, zo er wordt overgeschakeld naar een 60/40-arbeidsverhouding.

Vanaf het elfde jaar is de kostprijs van het profiel volledig ten laste van de instelling en de universiteit.

Art. 22.

De subsidie wordt in de eerste plaats aangewend ter dekking van de personeelskosten van de onderzoeker. Het eventuele saldo wordt vervolgens en ten belope van maximaal 10 % van de subsidie aangewend voor overhead en het daarna resterende gedeelte exclusief voor de financiering van onderzoeksactiviteiten van de betrokken FED-tWIN onderzoeker.

Art. 23.

De vastlegging van de kredieten bestemd voor de betaling van de toegekende subsidie van de profielen gebeurt jaarlijks.

Art. 24.

Ingeval een arbeidsovereenkomst van de FED-tWIN-onderzoeker of de uitvoering ervan wordt geschorst zonder behoud van wedde, wordt de betaling van het subsidiegedeelte dat wordt aangewend voor de financiering van die arbeidsovereenkomst geschorst tot op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst opnieuw wordt uitgevoerd. In de door de Koning bepaalde gevallen en onder de door Hem bepaalde voorwaarden, kan voor het niet-uitbetaalde gedeelte van de subsidie de initiële financieringsperiode van het profiel verlengd worden met de duurtijd van de schorsing.

De instelling en de universiteit stellen de administratie binnen een maand volgend op de beëindiging van de overeenkomst in kennis van de schorsing en bezorgen haar de nodige verantwoordingsstukken.

Ingeval van niet-naleving van de in het vorige lid bepaalde meldingsplicht, kan de verlenging van de financieringsperiode geweigerd worden.

Art. 25.

De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de subsidie wordt toegekend.

HOOFDSTUK V. - Gevolgen van de beeindiging van de tewerkstelling van de FED-tWIN-onderzoeker

Art. 26.

§ 1. Indien de arbeidsovereenkomsten van een onderzoeker worden beëindigd binnen de eerste 10 jaren na opstart van het FED-tWIN-profiel, gelden de volgende modaliteiten :

1) indien de FED-tWIN-onderzoeker de beide arbeidsovereenkomsten opzegt, kan een nieuwe FED-tWIN-onderzoeker voor het profiel aangeworven worden en wordt de financiering van het profiel voor de resterende duurtijd verder gezet.

2) indien de FED-tWIN-onderzoeker een van de twee arbeidsovereenkomsten opzegt, neemt zowel de financiering van het beëindigde gedeelte van het profiel als dit van het verder gezette gedeelte een einde. De instelling en de universiteit kunnen in dat geval een nieuwe FED-tWIN-onderzoeker voor het betreffende profiel aanwerven, in welk geval de financiering voor de resterende duurtijd wordt verder gezet;

3) Indien de instelling en de universiteit gezamenlijk de arbeidsovereenkomsten opzeggen, kan een nieuwe FED-tWIN-onderzoeker binnen het project aangeworven worden. Het initieel overeengekomen financieringsplan, wordt ongewijzigd verdergezet.

4) Indien of de universiteit of de instelling de arbeidsovereenkomst met de FED-tWIN-onderzoeker opzegt, neemt de financiering door de federale overheid een einde op de laatste werkdag van de FED-tWIN-onderzoeker voor de instelling of de universiteit die de arbeidsovereenkomst opgezegd heeft.

Voor de andere instelling of universiteit wordt de financiering een jaar verder gezet met ingang op de datum van de hoger bedoelde beëindiging, zonder dat deze verlenging de looptijd van de subsidiëring kan overschrijden..

In de gevallen bedoeld onder 1), 2) en 3) van het vorige lid dient de nieuwe aanwerving te gebeuren uiterlijk twaalf maanden na de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de FED-tWIN-onderzoeker.

§ 2. De instelling en de universiteit stellen de administratie binnen een maand volgend op de beëindiging van de overeenkomst in kennis van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en bezorgen haar de verantwoordingstukken van de beëindiging.

Ingeval van niet-naleving van de in het vorige lid bepaalde meldingsplicht, kan de financiering beëindigd worden.