OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    30 juni 2017
  • publicatiedatum
    B.S.14/08/2017
  • datum laatste wijziging
    20/04/2018

COORDINATIE

B.Vl.R. 29-9-2017 - B.S. 30-10-2017

opgeheven door B. Vl.R. 30-03-2018 - BS 20-04-2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.102, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 juni 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Overeenkomstig artikel II.102 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgesteld van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel II.78 tot en met II.100. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens :

1° graad en kwalificatie van de betrokken opleiding;

2° afstudeerrichtingen binnen de betrokken opleidingen;

3° vestiging waar de betrokken opleiding of afstudeerrichting aangeboden wordt.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2017-2018.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

1° bij de Katholieke Universiteit Leuven worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in het studiegebied Bewegings- en revalidatiewetenschappen wordt de volgende rij opgeheven : Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Adm. arr. Leuven

b) in het studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen wordt in de elfde rij, tweede kolom, het woord "Cultures" vervangen door het woord "Cultural";

c) in het studiegebied Wetenschappen worden in de tiende rij, vierde kolom, de woorden "Erasmus Mundus Master of Science in Sustainable Territorial Development" vervangen door de woorden" Erasmus Mundus Joint Master in Sustainable Territorial Development";

2° bij de Universiteit Gent wordt in het studiegebied Wetenschappen de volgende rij opgeheven : European Master of Science in Nematology Adm. arr. Gent

3° bij de Vrije Universiteit Brussel wordt in het studiegebied Toegepaste wetenschappen de volgende rij opgeheven : Master of Electronics and Information Technology Engineering Gerecht. arr. Brussel