Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    02 juni 2017
  • publicatiedatum
    B.S.17/08/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/08/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikel 18, § 1, ingevoegd bij het decreet van 5 juli 1989 en gewijzigd bij het decreet van 31 juli 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 februari 2017;

Gelet op advies 61.333/1 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De kredietinstellingen die door de toezichthouder vergund zijn, conform artikel 14 en 333 § 1, 2° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, zijn erkend om de leningen toe te staan en te beheren als vermeld in artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

De Europese kredietinstellingen naar buitenlands recht die in een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte vergund zijn en die overeenkomstig de artikelen 312 en 313 van de wet van 25 april 2014 werkzaamheden in België mogen verrichten, zijn eveneens erkend om de leningen toe te staan en te beheren als vermeld in artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Art. 2.

De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2003;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2000.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.