Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design en development als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

  • goedkeuringsdatum
    16 maart 2018
  • publicatiedatum
    B.S.30/03/2018
  • datum laatste wijziging
    30/03/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.85, 2°, a), artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en II.153, gewijzigd bij de decreten van 19 juni 2015 en 8 december 2017;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 15 februari 2018 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 maart 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design & development wordt erkend als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel-Hoofdstad. De opleiding wordt ondergebracht in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2018-2019 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 maart 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS