Fiscale documenten (inkomsten 2017)

 • referentie
  PERS/2018/01/1F3C8G
 • publicatiedatum
  27/03/2018
 • datum laatste wijziging
  12/04/2018
 • wettelijke basis
  Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten.
 • contact
 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 4 mei 2018 de fiscale documenten (inkomsten 2017) digitaal.

1. Inleiding

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 4 mei 2018 de fiscale documenten over de inkomsten van 2017 digitaal via Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel. Aanmelden gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart, een federaal token of een digitale code. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

Sinds september 2017 biedt AGODI op die website uw vernieuwde salarisbrief aan. U kunt daar permanent uw gedetailleerde salarisgegevens via webschermen nakijken en/of een pdf-versie van uw salarisbrief downloaden, opslaan en eventueel zelf afdrukken. Meer informatie daarover vindt u in de omzendbrief Toelichting bij de salarisbrief, referentie PERS/2017/08 (1F3C8G).

2. Fiscale documenten

U ontvangt uw salaris rechtstreeks van de centrale onderwijsadministratie1. Afhankelijk van welke bezoldiging u krijgt, bezorgt AGODI u voor 2017 de volgende fiscale documenten2:

2.1. Fiche 281.10 (lonen)

Op deze fiche staan de inkomsten van loon-en weddetrekkenden (bv. salaris, overwerk, bijbetrekking, eindejaarstoelage, vakantiegeld …).

2.2. Fiche 281.12 (ziekte- en invaliditeitsverzekering)

Hierop staan de vervangingsinkomsten bij disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van het activiteitssalaris.

2.3. Fiche 281.14 (vervangingsinkomsten/verzekeringsinstellingen)

Dit is de fiche met vervangingsinkomsten die door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaald werden door AGODI en/of AHOVOKS (bv. TWO-vergoeding bij arbeidsongeval, vergoeding bedreiging beroepsziekte).

2.4. Fiche 281.18 (vervangingsinkomsten)

Op deze fiche staan de vervangingsinkomsten bij disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van het activiteitssalaris en andere vervangingsinkomsten onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (wachtgeld TBSOB, wachtgeld TBS voorafgaand aan het rustpensioen).

2.5. Attest 281.25 

Het attest 281.25 vermeldt de teruggevorderde (belastbare) bedragen van een periode voorafgaand aan het inkomstenjaar 2017.

3. Gebruik van de fiscale documenten

Met de fiches 281.10, 281.12, 281.14 en 281.18 kunt u uw aangifteformulier inzake personenbelasting (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) invullen.

Het attest 281.25 leidt automatisch tot de regularisatie door de FOD Financiën3 van uw belastingen voor de vermelde jaren.

4. Digitale verspreiding van de fiscale documenten (inkomsten 2017)

Vanaf 4 mei 2018 verspreidt AGODI de fiscale fiches (inkomsten 2017) voor het invullen van de belastingaangifte digitaal via de website https://onderwijspersoneel-salaris.vlaanderen.be/ .

In een beperkt aantal gevallen gebeurt de verspreiding van de fiches nog op papier, namelijk:

 • voor gepensioneerde en tijdelijke personeelsleden die tijdens het schooljaar 2017-2018 geen prestaties meer leverden
 • voor personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om hun salarisbrieven verder op papier te blijven ontvangen
 • bij gewijzigde, nieuwe of geannuleerde fiches van het inkomstenjaar 2017 door regelingen in “negatief” tijdens de periode maart 2018 tot en met juli 2018 (verzending begin augustus 2018)
 • bij het attest 281.25

Een personeelslid kan meer dan één fiche ontvangen.

Personeelsleden die gebruikmaken van Tax-on-web, vinden ook daar hun fiscale fiche onder de rubriek ‘mijn documenten’.

5. Hebt u vragen bij uw fiscale fiche?

Voor inhoudelijke vragen over uw personeelsdossier en/of uw fiscale fiche kunt u steeds terecht bij uw dossier- en relatiebeheerder.

Via de hulpwidget op de website ziet u de contactgegevens van uw dossierbeheerder. U hebt de keuze om uw dossierbeheerder telefonisch of via mail te contacteren. Uw dossierbeheerder of een collega is op werkdagen bereikbaar tussen 8u00 en 17u00. U kunt er ook voor opteren om vanuit de website een mail te sturen. U krijgt van ons een ontvangstmelding en uiterlijk over drie werkdagen een antwoord.

6. Informeren van alle personeelsleden

AGODI vraagt met aandrang aan de directies van de onderwijsinstellingen om hun personeelsleden te informeren over deze omzendbrief.

Daarnaast vraagt AGODI hen ook om ieder nieuw personeelslid in hun instelling op de hoogte te brengen over deze omzendbrief.

- (1): Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en/of Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

- (2): Overeenkomstig de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene administratie van de Fiscaliteit

- (3): Algemene administratie van de Fiscaliteit