Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs

 • goedkeuringsdatum
  20/04/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 11/06/2018 (pagina 48451)
 • bron

  Numac : 2018031216
 • datum laatste wijziging
  11/06/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 5 en 6;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 november 2017;

Gelet op het protocol nr. 74 van 19 januari 2018, houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 74 van 19 januari 2018, houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies nr. 63.065/1 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

ART 1.

Dit besluit is van toepassing op gefinancierde of gesubsidieerde academies van het deeltijds kunstonderwijs.
 

ART 2.

In dit besluit wordt verstaan onder decreet van 9 maart 2018: het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
 

HOOFDSTUK 2 Basiscompetenties voor langlopende studierichtingen

ART 3.

De basiscompetenties voor de eerste graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in artikel 12, § 1, 14, § 1, 16, § 1 en 18, § 1, van het decreet van 9 maart 2018, en de domeinoverschrijdende initiatieopleiding, vermeld in artikel 20 van het voormelde decreet, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
 

ART 4.

De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten, vermeld in artikel 12, § 1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.
 

ART 5.

De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein dans, vermeld in artikel 14, § 1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.
 

ART 6.

De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein woordkunst-drama, vermeld in artikel 16, § 1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.
 

ART 7.

De basiscompetenties voor de tweede graad van de langlopende studierichtingen van het domein muziek, vermeld in artikel 18, § 1, van het decreet van 9 maart 2018, zijn opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

De basiscompetenties voor de derde graad van de langlopende studierichtingen, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.
 

HOOFDSTUK 3 Beroepskwalificaties voor langlopende studierichtingen

ART 8.

De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten, vermeld in artikel 12, § 1 van het decreet van 9 maart 2018:
1° beeldend kunstenaar: amateur beeldend kunstenaar;
2° cineast: amateur cineast;
3° fotograaf: amateur fotograaf;
4° juweelontwerper/goudsmid: juweelontwerper/goudsmid;
5° kantwerker: kantwerker;
6° ontwerper: amateur ontwerper;
7° restauratievakman meubel: restauratievakman meubel;
8° siersmid/kunstsmid: siersmid/kunstsmid.
 

ART 9.

De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van het domein dans, vermeld in artikel 14, § 1, van het decreet van 9 maart 2018:
1° choreograaf: amateur choreograaf;
2° creërend danser: amateur creërend danser;
3° vertolkend danser: amateur vertolkend danser.
 

ART 10.

De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van het domein woordkunst-drama, vermeld in artikel 16, § 1, van het decreet van 9 maart 2018:
1° creërend acteur: amateur creërend acteur;
2° theaterregisseur: amateur regisseur podiumkunsten;
3° vertolkend acteur: amateur vertolkend acteur.
 

ART 11.

De volgende beroepskwalificaties gelden voor de vierde graad van de langlopende studierichtingen van het domein muziek, vermeld in artikel 18, § 1, van het decreet van 9 maart 2018:
1° creërend muzikant: amateur creërend muzikant;
2° dirigent: amateur dirigent;
3° dj: amateur dj;
4° vertolkend muzikant: amateur vertolkend muzikant.
 

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

ART 12.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

ART 13.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
 

BIJLAGE 1

BIJLAGE 2

BIJLAGE 3

BIJLAGE 4

BIJLAGE 5

BIJLAGE 6

BIJLAGE 7

BIJLAGE 8

BIJLAGE 9