Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van onderwijsvakken voor de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  22/06/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 2/08/2018 (pagina 61035)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018013105
 • datum laatste wijziging
  02/08/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.113, § 2, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 oktober 2017;

Gelet op protocol nr.70 van 22 december 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 82 van 22 december 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;

Gelet op advies 63.465/1 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De student van de educatieve bachelor voor het secundair onderwijs kiest uit de onderstaande lijst twee onderwijsvakken, binnen de mogelijkheden die de hogeschool aanbiedt :
1° aardrijkskunde;
2° bedrijfsorganisatie;
3° bewegingsrecreatie;
4° bio-esthetiek;
5° biologie;
6° biotechnieken;
7° bouw;
8° chemie;
9° Duits;
10° economie;
11° elektriciteit;
12° Engels;
13° Frans;
14° fysica;
15° geschiedenis;
16° gezondheidsopvoeding;
17° haartooi;
18° hout;
19° informatica;
20° islamitische godsdienst;
21° katholieke godsdienst;
22° Latijn;
23° lichamelijke opvoeding;
24° mechanica;
25° mode;
26° muzikale opvoeding;
27° natuurwetenschappen;
28° Nederlands;
29° Nederlands - niet thuistaal;
30° niet-confessionele zedenleer;
31° plastische opvoeding;
32° project algemene vakken;
33° project kunstvakken;
34° protestants-evangelische godsdienst;
35° techniek;
36° wiskunde.

ART 2.

§ 1 Vanaf het academiejaar 2019-2020 worden volgende onderwijsvakken afgebouwd :
1° burotica
2° handel-burotica
3° Nederlands gebarentaal
4° Nederlands doventolk
5° voeding-verzorging.

§ 2 Voor de onderwijsvakken, vermeld in paragraaf 1, mogen vanaf het academiejaar 2019-2020 geen nieuwe studenten worden ingeschreven.

§ 3 Studenten die, voor de start van het academiejaar 2019-2020, reeds studiepunten verwierven in de onderwijsvakken hebben het recht om hun opleiding af te ronden in dit onderwijsvak. Zij krijgen hiervoor de tijd tot en met het academiejaar 2022-2023.

ART 3.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.