Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding

  • goedkeuringsdatum
    8 JUNI 2018
  • publicatiedatum
    B.S.10/08/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    06/08/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003, artikel 10, derde lid;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.153, § 1 gewijzigd bij de decreten van 19 juni 2015, 8 december 2017 en 4 mei 2018, en § 7, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2018;

Gelet op advies 63.370/1 van de Raad van State, gegeven op 29 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 30 maart 2018, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt bekrachtigd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Kader Toets Nieuwe Opleiding specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding als vermeld in artikel 1