Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  18/05/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 27/06/2018 (pagina 52627)
 • bron

  Numac : 2018040154
 • datum laatste wijziging
  18/05/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009 en 16 juni 2017, en artikel 6, § 2, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 86, § 1, 3°, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 93, § 2 en artikel 100, zevende lid, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013,;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 123/20, laatste lid, vervangen bij het decreet van 17 juni 2016 en artikel 336, § 4, van de Codex Secundair Onderwijs, vervangen bij artikel III.67 van het decreet van 21 maart 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de schoolbesturen op 15 december 2017;

Gelet op het overleg met de representatieve vakorganisaties op 21 december 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 februari 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad met betrekking tot het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren, gegeven op 8 maart 2018;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen met betrekking tot het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren, gegeven op 5 maart 2018;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen met betrekking tot het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren, gegeven op 9 maart 2018;

Gelet op protocol nr. 87 van 30 maart 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 63.264/1 van de Raad van State, gegeven op 9 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 10 juni 2016;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

HOOFDSTUK I Tijdelijke project rond duaal leren

ART 1.

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 10 juni 2016, zijn onverkort van toepassing op de scholen en opleidingen, vermeld in dit besluit, met uitzondering van artikel 6 en 20 van het voormelde besluit, voor zover dit het secundair onderwijs betreft.

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, zijn onverkort van toepassing op de centra en opleidingen in dit besluit, met uitzondering van artikel 6 van het voormelde besluit, voor zover dit de leertijd betreft.
 

ART 2.

Het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" wordt uitgebreid naar de volgende opleidingen:
1° beveiligingstechnicus duaal: te organiseren als een Se-n-Se in het derde leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, studiegebied mechanica-elektriciteit, van het voltijds gewoon secundair onderwijs;
2° bouwplaatsmachinist duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied bouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
3° dier en milieu duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied land- en tuinbouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
4° elektrotechnicus duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied mechanica-elektriciteit, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
5° elektrotechnieken duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, studiegebied mechanica-elektriciteit, van het voltijds gewoon secundair onderwijs;
6° groenaanleg en -beheer duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied land- en tuinbouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
7° groendecoratie duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied land- en tuinbouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
8° grootkeuken en catering duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied voeding, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
9° grootkeukenkok duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied voeding, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
10° ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied bouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
11° installateur gebouwenautomatisering duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied mechanica-elektriciteit, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
12° interieurbouwer duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied hout, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
13° kapper-stylist duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied lichaamsverzorging, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
14° koetswerk duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied auto, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
15° logistiek duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied handel, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
16° mechanische vormgeving duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied mechanica-elektriciteit, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
17° mechanische vormgevingstechnieken duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, studiegebied mechanica-elektriciteit, van het voltijds gewoon secundair onderwijs;
18° medewerker fastfood duaal: te organiseren in opleidingsvorm 3, kwalificatiefase, van het voltijds buitengewoon secundair onderwijs;
19° natuursteenbewerker duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied bouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
20° operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied hout, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
21° operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied grafische communicatie en media, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
22° operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied mode, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
23° plant en milieu duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied land- en tuinbouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
24° podiumtechnieken duaal: te organiseren in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, studiegebied mechanica-elektriciteit, van het voltijds gewoon secundair onderwijs;
25° productieoperator textielproductielijn duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied textiel, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
26° spuiter carrosserie duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied auto, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
27° stukadoor duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied bouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd;
28° technicus hernieuwbare energie duaal: te organiseren als een Se-n-Se in het derde leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, studiegebied koeling en warmte, van het voltijds gewoon secundair onderwijs;
29° vloerder-tegelzetter duaal: te organiseren als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, studiegebied bouw, van het voltijds gewoon secundair onderwijs, of in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, of in de leertijd.

De opleidingen, vermeld in het eerste lid, 1°, 4°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 19°, 20°, 21°, 22°, 25°, 26°, 27°, 28° en 29°, zijn eenjarig. De opleidingen, vermeld in het eerste lid, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 23° en 24°, zijn tweejarig.
 

ART 3.

Alle opleidingen, vermeld in artikel 2, en alle opleidingen vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 10 juni 2016, artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding, mogen bij de uitbreiding van het tijdelijke project worden aangeboden. Het Gemeenschapsonderwijs, de verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerde onderwijs en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen leggen samen, in overleg met de betrokken sectoren, de scholen en centra vast die in het tijdelijke project worden opgenomen en de opleidingen die er worden georganiseerd.
Voor de deelname gelden de volgende voorwaarden:
1° de niet-duale gelijknamige opleiding of, als een dergelijke opleiding niet voorkomt in het Vlaamse studieaanbod, een nauw verwante niet-duale opleiding wordt in de school of het centrum in kwestie tijdens het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 georganiseerd;
2° de school beantwoordt aan de toepasbare rationalisatienorm;
3° de projectdeelname kan alleen op basis van vrijwilligheid van het schoolbestuur of centrumbestuur;
4° in het secundair onderwijs moet de deelname aan het tijdelijke project in overeenstemming zijn met de afspraken die daarover binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt;
5° in het secundair onderwijs moet, na kennisname van de bepalingen van dit besluit, overleg gepleegd worden in de schoolraad over deelname aan het tijdelijke project;
6° in het secundair onderwijs moet, na kennisname van de bepalingen van dit besluit, een protocol van akkoord gesloten worden over deelname aan het tijdelijke project in het lokale onderhandelingscomité;
7° in de leertijd moet, in voorkomend geval en na kennisname van de bepalingen van dit besluit, overleg gepleegd worden in de ondernemingsraad over deelname aan het tijdelijke project;
8° er zijn ondernemingen beschikbaar waarmee de school of het centrum kan samenwerken, en die ondernemingen zijn, zowel voor de trajectbegeleider als voor de leerling, bereikbaar;
9° de scholen en de centra in het project zijn zo evenwichtig mogelijk geografisch verspreid over alle Vlaamse provincies en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
In afwijking van de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, 1°, geldt voor de opleiding kapper-stylist duaal dat de school of het centrum de duale opleiding haarverzorging duaal organiseerde tijdens het schooljaar 2017-2018.

De bekrachtiging van de deelname, vermeld in het eerste lid, vindt plaats uiterlijk op 4 juni 2018. De lijst van deelnemende scholen en centra wordt door alle betrokken actoren samen, ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid.
 

ART 4.

Om als regelmatige leerling te worden toegelaten tot een duale opleiding, gelden de volgende specifieke voorwaarden:
1° voor de opleidingen bouwplaatsmachinist duaal, dier en milieu duaal, groenaanleg en -beheer duaal, groendecoratie duaal, grootkeuken en catering duaal, koetswerk duaal, logistiek duaal, mechanische vormgeving duaal, en plant en milieu duaal:
a) ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
b) ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad en aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan;
2° voor de opleiding elektrotechnieken duaal, mechanische vormgevingstechnieken duaal en podiumtechnieken duaal:
a) ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, dat is uitgereikt in het algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs;
b) ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad en aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan;
3° voor de opleidingen elektrotechnicus duaal, grootkeukenkok duaal, ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal, installateur gebouwenautomatisering duaal, interieurbouwer duaal, kapper-stylist duaal, natuursteenbewerker duaal, operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal, operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal, operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal, productieoperator textielproductielijn duaal, spuiter carrosserie duaal, stukadoor duaal en vloerder-tegelzetter duaal;
a) ofwel houder zijn van een diploma van secundair onderwijs, dat is uitgereikt binnen een opleiding van hetzelfde studiegebied als de duale opleiding;
b) ofwel houder zijn van een diploma van secundair onderwijs, dat is uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd op basis van een certificaat van een opleiding die verwant is met het studiegebied van de duale opleiding;
c) ofwel houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat is uitgereikt binnen een opleiding van hetzelfde studiegebied als de duale opleiding;
d) ofwel houder zijn van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat is uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd op basis van een certificaat van een opleiding die verwant is met het studiegebied van de duale opleiding;
e) ofwel én houder zijn van een van de studiebewijzen, vermeld in punt a) tot en met d), die zijn uitgereikt binnen een opleiding van een ander studiegebied dan dat van de duale opleiding of binnen een opleiding die niet verwant is met het studiegebied van de duale opleiding, én beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad.

Naast de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, geldt als bijzondere toelatingsvoorwaarde voor de volgende opleidingen dat de leerling medisch geschikt moet zijn bevonden om het beroep uit te oefenen:
1° bouwplaatsmachinist duaal;
2° logistiek duaal.

De geschiktheidsverklaring, vermeld in het tweede lid, is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.

Naast de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, geldt als bijzondere toelatingsvoorwaarde voor de volgende opleidingen waarin de leerling rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en die waren kan verontreinigen of besmetten, dat de leerling medisch geschikt moet zijn bevonden:
1° grootkeuken en catering duaal;
2° grootkeukenkok duaal;
3° medewerker fastfood duaal.

De geschiktheidsverklaring, vermeld in het vierde lid, is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren.

Een ongeschiktheidsverklaring in de loop van het schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling uiterlijk op het einde van dat schooljaar de opleiding te laten stopzetten.
 

ART 5.

Voor de vaststelling van het pakket uren-leraar in het voltijds gewoon secundair onderwijs met toepassing van de geldende regelgeving worden de volgende opleidingen ondergebracht in de volgende overeenkomstige disciplines:
1° beveiligingstechnicus duaal: discipline elektriciteit (tso);
2° bouwplaatsmachinist duaal: discipline hout en bouw (bso);
3° dier en milieu duaal: discipline land- en tuinbouw (bso);
4° elektrotechnicus duaal: discipline elektriciteit (bso);
5° elektrotechnieken duaal: discipline elektriciteit (tso);
6° groenaanleg en -beheer duaal: discipline land- en tuinbouw (bso);
7° groendecoratie duaal: discipline land- en tuinbouw (bso);
8° grootkeuken en catering duaal: discipline hotel (bso);
9° grootkeukenkok duaal: discipline hotel (bso);
10° ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal: discipline hout en bouw (bso);
11° installateur gebouwenautomatisering duaal: discipline elektriciteit (bso);
12° interieurbouwer duaal: discipline hout en bouw (bso);
13° kapper-stylist duaal: discipline verzorgingstechnieken (bso);
14° koetswerk duaal: discipline metaal (bso);
15° logistiek duaal: discipline administratie en distributie (bso);
16° mechanische vormgevingstechnieken duaal: discipline metaal (tso);
17° mechanische vormgeving duaal: discipline metaal (bso);
18° natuursteenbewerker duaal: discipline marmerbewerking (bso);
19° operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal: discipline hout en bouw (bso);
20° operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal: discipline grafische technieken (bso);
21° operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal: discipline kleding en confectie (bso);
22° plant en milieu duaal: discipline land- en tuinbouw (bso);
23° podiumtechnieken duaal: discipline elektriciteit (tso);
24° productieoperator textielproductielijn duaal: discipline textiel (bso);
25° spuiter carrosserie duaal: discipline metaal (bso);
26° stukadoor duaal: discipline hout en bouw (bso);
27° technicus hernieuwbare energie duaal: discipline metaal (tso);
28° vloerder-tegelzetter duaal: discipline hout en bouw (bso).
 

ART 6.

Aan de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen wordt voor het schooljaar 2018-2019 per leerling die er op de eerste lesdag van oktober inschreven is in een duale opleiding, een subsidie van 7.576,47€ toegekend.

ART 7.

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan het derde lid wordt een punt 4° toegevoegd:
"4° hotelreceptionist duaal.";
2° in het vierde lid wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
"3° achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met de opleiding kinderbegeleider duaal wordt gestart.".
 

ART 8.

In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
"De incentive moet aantoonbaar voor de realisatie van de duale opleiding worden aangewend. Ze bedraagt voor elke school of centrum 10.000 euro per duale opleiding.".
 

ART 9.

In afwijking van de artikelen 13, § 1, 14, § 1/1 en § 5 en 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, is de organisatie van de kwalificatieproef en het advies van de kwalificatiecommissie met betrekking tot de kwalificatieproef in het kader van de studiesanctionering facultatief voor duale opleidingen in het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek"

HOOFDSTUK II Diverse bepalingen voor de voortrajecten uit het stelsel van leren en werken

ART 10.

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017, wordt het jaartal "2018" vervangen door het jaartal "2019".
 

ART 11.

In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017, wordt het jaartal "2018" vervangen door het jaartal "2019".
 

HOOFDSTUK 3 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

ART 12.

In artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het schooljaar 2017-2018" vervangen door de zinsnede "het schooljaar 2018-2019";
2° in het eerste lid en het tweede lid wordt de zinsnede "het schooljaar 2016-2017" telkens vervangen door de zinsnede "het schooljaar 2017-2018".
 

ART 13.

In artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede "het schooljaar 2017-2018" wordt vervangen door de zinsnede "het schooljaar 2018-2019";
2° de zinsnede "het schooljaar 2016-2017" wordt vervangen door de zinsnede "het schooljaar 2017-2018".
 

HOOFDSTUK IV Diverse bepalingen voor het buitengewoon secundair onderwijs

ART 14.

In artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
"De vorming op school of de werkervaring kan uitzonderlijk gedurende een langere periode zonder onderbreking georganiseerd worden, met een maximum van drie weken, als de klassenraad daarvoor een bijkomende motivering opstelt.".

ART 15.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "en als dat schriftelijk gemeld wordt aan de onderwijsinspectie" opgeheven;
2° in pararaaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "en als dat schriftelijk gemeld wordt aan de onderwijsinspectie" opgeheven;
3° in paragraaf 3, derde lid, wordt de zinsnede "en als dat schriftelijk gemeld wordt aan de onderwijsinspectie" opgeheven.
 

HOOFDSTUK V Slotbepalingen

ART 16.

Dit besluit treedt in werking op 21 mei 2018.

ART 17.

 De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.