Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken'

 • goedkeuringsdatum
  25/05/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 21/06/2018 (pagina 51019)
 • bron

  Numac : 2018012617
 • datum laatste wijziging
  25/05/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie `Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken';

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 25 april 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 mei 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie Maître d'hôtel;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie Gespecialiseerd drankenkelner;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Food and Beverage Manager;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Front Office Manager;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Keukenverantwoordelijke;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Traiteur-banketaannemer;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. De onderwijskwalificatie heeft de volgende drie afstudeerrichtingen:
1° Catering;
2° Logies;
3° Restaurant.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

ART 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement zijn opgenomen in de volgende beroepskwalificaties:
1° de beroepskwalificatie food and beverage manager, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie food and beverage manager;
2° de beroepskwalificatie front office manager, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie front office manager;
3° de beroepskwalificatie gespecialiseerd drankenkelner, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie gespecialiseerd drankenkelner;
4° de beroepskwalificatie keukenverantwoordelijke, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie keukenverantwoordelijke;
5° de beroepskwalificatie maître d'hôtel, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie maître d'hôtel;
6° de beroepskwalificatie traiteur-banketaannemer, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie traiteur-banketaannemer.

De onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, vormen de volgende afstudeerrichtingen:
1° de afstudeerrichting Catering, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, 4° en 6°, omvat;
2° de afstudeerrichting Logies, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, omvat;
3° de afstudeerrichting Restaurant, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, 3° en 5°, omvat.

ART 3.

 De onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement is inhoudelijk verwant met de hbo5-opleiding Hotel- en cateringmanagement.

ART 4.

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie `Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken' wordt opgeheven.

ART 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.