Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    4 mei 2018
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/12/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 24/05/2019 (B.S. 23/08/2019)

(2) B.Vl.R. van 25/09/2020 (B.S. 05/11/2020)

(3) B.Vl.R. van 10/09/2021 (B.S. 08/10/2021)

(4) B.Vl.R. van 03/09/2021 (B.S. 14/10/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie
;

(5) B.Vl.R. van 22/04/2022 (B.S. 22/09/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen uit cao V voor de basiseducatie, cao VI voor het hoger onderwijs en cao XII voor de andere onderwijsniveaus die uitwerking hebben op 1 september 2021 en 1 januari 2022
;

(6) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(7) B.Vl.R. van 07/07/2023 (B.S. 24/08/2023)

(8) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

De Vlaams Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 77, eerste lid;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 51, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, artikel II.59 en II.60;

Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikelen 23, 24, 25, 34, 35, 49, tweede lid, 54, tweede lid, 55, 56, 59, 63, 69, § 5, 73, 76, § 1, vierde lid, 80, 89, 92, § 5, 93, derde lid, 101, tweede lid, 102, derde lid, 111, § 1 en § 2, 130, § 2, vierde lid, en 152;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Beeldende kunst";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het Deeltijds Kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011 betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel in het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2014 betreffende het prestatiestelsel van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2017;

Gelet op het protocol nr. 81 van 16 maart 2018, houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 81 van 16 maart 2018, houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 63.190/1 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit:

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op alle erkende academies van het deeltijds kunstonderwijs.

In afwijking van het eerste lid zijn artikel 3 tot en met 33, artikel 35, 39, 40, 44, 45, artikel 52 tot en met 58 en artikel 63 tot en met 67 niet van toepassing op de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen.

Art. 2.

In dit besluit wordt verstaan onder:

1° algemeen vak: een vak dat de kunstvakken voedt, verdiept, verbreedt en omkadert, met een brede beschouwende en kritische focus;

decreet van 9 maart 2018: het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018;

3° elektronisch: een elektronische verwerking van gegevens die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 en bovendien een bewijs oplevert van deze verwerking, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens;

4° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
facultatief vak: een vak dat een leerling op vrijwillige basis volgt naast de verplichte vakken en de keuzevakken, na akkoord van de directeur;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
keuzevak: een vak van het lessenrooster dat de academie kiest uit een lijst van mogelijke vakken voor een opleiding;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

6° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
leerling: een regelmatige leerling als vermeld in artikel 3 54° van het decreet van 9 maart 2018;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

7° lessenrooster: een schema van de vakken die de leerlingen moeten volgen in de verschillende leerjaren van een opleiding en de wekelijkse lestijden die aan elk van de vakken besteed worden;

8° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs;

9° verplicht vak: een vak van het lessenrooster van een opleiding dat dit besluit oplegt, zoals bepaald in artikel 17 tot en met 21.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

HOOFDSTUK 2. - Indeling van het opleidingsaanbod in opties en vakken

Afdeling 1. - Opties en vakken in het domein beeldende en audiovisuele kunsten

Onderafdeling 1. - Opties

Art. 3.

In het domein beeldende en audiovisuele kunsten kunnen de volgende opties georganiseerd worden:

1° in de eerste graad: beeldatelier;

2° in de tweede graad:

a) audiovisueel atelier;

b) beeldatelier;

3° in de derde graad:

a) architectuuratelier;

b) audiovisueel atelier;

c) beeldatelier;

d) beeldverhaalatelier;

e) digitaal beeldatelier;

f) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
graffiti/ street art;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

g) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
initiatieatelier;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
h) textielatelier;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

4° in de studierichting beeldend kunstenaar in de vierde graad:

a) beeldende en audiovisuele kunsten;

b) beeldhouwen en ruimtelijke kunst;

c) cross-over-project;

d) digitale beeldende kunst;

e) glasschilderkunst;

f) grafiekkunst;

g) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
graffiti/street art;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

h) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
interactieve media;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

i) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
keramiek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

j) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
levend model;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

k) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
projectatelier;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

l) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
schilderkunst;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

m) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
tekenkunst;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
n) textiele kunst;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

5° in de studierichting cineast in de vierde graad:

a) animatiefilm;

b) video- en filmkunst;

6° in de studierichting fotograaf in de vierde graad: fotokunst;

7° in de studierichting juweelontwerper/goudsmid in de vierde graad: juweelontwerp/edelmetaal;

8° in de studierichting kantwerker in de vierde graad: kantwerk;

9° in de studierichting ontwerper in de vierde graad:

a) architecturaal ontwerp;

b) grafisch ontwerp en illustratie;

c) interieurontwerp;

d) kunstambacht: boekkunst (boekbinden);

e) kunstambacht: glas-in-lood;

f) kunstambacht: glaskunst;

g) kunstambacht: hout-meubel;

h) kunstambacht: mozaïek;

i) kunstambacht: papier;

j) kunstambacht: polychromie;

k) kunstambacht: schilderen-fresco's;

l) kunstambacht: steen-beeld;

m) kunstambacht: textiel;

n) modeontwerp;

o) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
ontwerpschetsen;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

p) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
productontwerp;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

q) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
scenografie;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

r) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
schoenontwerp;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

s) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
sounddesign;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
t) weefontwerp;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

10° in de studierichting restauratievakman meubel in de vierde graad: meubelrestauratie;

11° in de studierichting siersmid/kunstsmid in de vierde graad: smeedwerk;

12° in de kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur:

a) beeldende en audiovisuele cultuur;

b) recensent beeldende en audiovisuele kunsten;

13° in de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten: alle opties, vermeld in punt 4° tot en met 11°.

Onderafdeling 2. - Vakken

Art. 4.

In het domein beeldende en audiovisuele kunsten kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° in de eerste graad:

a) audiovisueel atelier;

b) beeldatelier;

2° in de tweede graad:

a) audiovisueel atelier;

b) beeldatelier;

3° in de derde graad:

a) architectuuratelier;

b) audiovisueel atelier;

c) beeldatelier;

d) beeldverhaalatelier;

e) digitaal beeldatelier;

f) digitale beeldverwerking;

g) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
graffiti/street artatelier;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

h) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
initiatieatelier;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

i) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
kunstinitiatie;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

j) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
textielatelier;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

k) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
waarnemingstekenen;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
l) wetenschappelijk tekenen;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

4° in de studierichting beeldend kunstenaar in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) specifiek artistiek atelier: beeldende en audiovisuele kunsten;

h) specifiek artistiek atelier: beeldhouwen en ruimtelijke kunst;

i) specifiek artistiek atelier: digitale beeldende kunst;

j) specifiek artistiek atelier: glasschilderkunst;

k) specifiek artistiek atelier: interactieve media;

l) specifiek artistiek atelier: keramiek;

m) specifiek artistiek atelier: levend model;

n) specifiek artistiek atelier: projectatelier;

o) specifiek artistiek atelier: schilderkunst;

p) specifiek artistiek atelier: tekenkunst;

q) specifiek artistiek atelier: textiele kunst;

r) specifiek artistiek atelier: grafiekkunst;

s) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
specifiek artistiek atelier: graffiti/street art;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

t) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
waarnemingstekenen;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
u) wetenschappelijk tekenen;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

5° in de studierichting cineast in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) specifiek artistiek atelier: animatiefilm;

h) specifiek artistiek atelier: video- en filmkunst;

i) waarnemingstekenen;

j) wetenschappelijk tekenen;

6° in de studierichting fotograaf in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) specifiek artistiek atelier: fotokunst;

h) waarnemingstekenen;

i) wetenschappelijk tekenen;

7° in de studierichting juweelontwerper/goudsmid in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) specifiek artistiek atelier: juweelontwerp/edelmetaal;

h) waarnemingstekenen;

i) wetenschappelijk tekenen;

8° in de studierichting kantwerker in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) specifiek artistiek atelier: kantwerk;

h) waarnemingstekenen;

i) wetenschappelijk tekenen;

9° in de studierichting ontwerper in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) scenografie;

h) specifiek artistiek atelier: architecturaal ontwerp;

i) specifiek artistiek atelier: grafisch ontwerp en illustratie;

j) specifiek artistiek atelier: interieurontwerp;

k) specifiek artistiek atelier: modeontwerp;

l) specifiek artistiek atelier: productontwerp;

m) specifiek artistiek atelier: schoenontwerp;

n) specifiek artistiek atelier: sounddesign;

o) specifiek artistiek atelier: weefontwerp;

p) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: boekkunst (boekbinden);

q) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: glas-in-lood;

r) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: glaskunst;

s) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: hout-meubel;

t) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: mozaïek;

u) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: papier;

v) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: polychromie;

w) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: schilderen-fresco's;

x) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: steen-beeld;

y) specifiek artistiek atelier: kunstambacht: textiel;

z) waarnemingstekenen;

aa) wetenschappelijk tekenen;

10° in de studierichting restauratievakman meubel in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) specifiek artistiek atelier: meubelrestauratie;

h) waarnemingstekenen;

i) wetenschappelijk tekenen;

11° in de studierichting siersmid/kunstsmid in de vierde graad:

a) digitale beeldverwerking;

b) dramaturgie;

c) expressie;

d) kunst en cultuur;

e) kunst- en cultuurfilosofie;

f) ontwerpschetsen;

g) specifiek artistiek atelier: smeedwerk;

h) waarnemingstekenen;

i) wetenschappelijk tekenen;

12° in de kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur:

a) beeldende en audiovisuele kritiek;

b) digitale beeldverwerking;

c) dramaturgie;

d) expressie;

e) initiatie tekenen;

f) kunst- en cultuurfilosofie;

g) kunstgeschiedenis;

h) mediatraining;

i) tentoonstellingsbeheer;

j) de vakken vermeld in artikel 6 paragraaf 5, in artikel 8 paragraaf 5, in artikel 10 paragraaf 5, 6 en 7. 13° in de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten: alle vakken, vermeld in punt 4° tot en met 11°.

De vakken beeldende en audiovisuele kritiek, dramaturgie, kunst en cultuur, kunst- en cultuurfilosofie, kunstgeschiedenis, mediatraining, tentoonstellingsbeheer en wetenschappelijk tekenen zijn algemene vakken. De overige vakken zijn kunstvakken.

Afdeling 2. - Opties en vakken in het domein dans

Onderafdeling 1. - Opties

Art. 5.

In het domein dans kunnen de volgende opties georganiseerd worden:

1° in de eerste graad: dans.

2° in de tweede graad: dans;

3° in de derde graad:

a) hedendaagse dans;

b) jazzdans;

c) klassieke dans;

d) urban;

e) werelddans;

4° in de studierichting choreograaf in de vierde graad: choreografie

5° in de studierichting vertolkend danser in de vierde graad:

a) hedendaagse dans;

b) jazzdans;

c) klassieke dans;

d) urban;

e) werelddans;

6° in de studierichting creërend danser in de vierde graad:

a) hedendaagse dans;

b) jazzdans;

c) klassieke dans;

d) urban;

e) werelddans;

7° in de kortlopende studierichting danscultuur:

a) danscultuur;

b) recensent: dans

8° in de kortlopende studierichting specialisatie dans: alle opties, vermeld in punt 4° tot en met 6°.

Onderafdeling 2. - Vakken

Art. 6.

§ 1. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
In de eerste graad in de optie dans wordt het vak dansinitiatie georganiseerd.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 2. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
In de tweede graad in de optie dans wordt het vak danslab georganiseerd.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 3. In de derde graad kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° in de optie klassieke dans: danslab klassieke dans;

2° in de optie hedendaagse dans: danslab hedendaagse dans;

3°in de derde graad in de optie jazzdans: danslab jazzdans;

4° in de derde graad in de optie urban: danslab urban;

5° in de derde graad in de optie werelddans:

a) danslab Spaanse dans;

b) danslab volksdans;

c) danslab Irish/soft shoe;

d) danslab karakterdans;

e) danslab tapdans.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 4. In de vierde graad kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° in de studierichting choreograaf:

a) danscompositie en -improvisatie;

b) scenografie;

2° in de studierichting vertolkend danser in de optie klassieke dans: danslab klassieke dans;

3° in de studierichting vertolkend danser in de optie hedendaagse dans: danslab hedendaagse dans;

3° in de studierichting vertolkend danser in de optie hedendaagse dans: danslab hedendaagse dans;

4° in de studierichting vertolkend danser in de optie jazzdans: danslab jazzdans;

5° in de studierichting vertolkend danser in de optie urban: danslab urban;

6° in de studierichting vertolkend danser in de optie werelddans:

a) danslab Spaanse dans;

b) danslab volksdans;

c) danslab Irish/soft shoe;

d) danslab karakterdans;

e) danslab tapdans;

7° in de studierichting creërend danser in de optie klassieke dans: danslab klassieke dans;

8° in de studierichting creërend danser in de optie hedendaagse dans: danslab hedendaagse dans;

9° in de studierichting creërend danser in de optie jazzdans: danslab jazzdans;

10° in de studierichting creërend danser in de optie urban: danslab urban;

11° in de studierichting creërend danser in de optie werelddans:

a) danslab Spaanse dans;

b) danslab volksdans;

c) danslab Irish/soft shoe;

d) danslab karakterdans;

e) danslab tapdans.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 5. In de kortlopende studierichting danscultuur kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° danskritiek;

2° geschiedenis van de dans;

3° voorstellingsanalyse dans;

4° de vakken vermeld in artikel 4, 12°, in artikel 8 paragraaf 5, in artikel 10 paragraaf 5, 6 en 7.

§ 6. In de kortlopende studierichting specialisatie dans: alle vakken, vermeld in paragraaf 4.

§ 7. De vakken danskritiek, geschiedenis van de dans en voorstellingsanalyse dans zijn algemene vakken. De overige vakken zijn kunstvakken.

Afdeling 3. - Opties en vakken in het domein woordkunst-drama

Onderafdeling 1. - Opties

Art. 7.

In het domein woordkunst-drama kunnen de volgende opties georganiseerd worden:

1° in de eerste en tweede graad: woordkunst-drama:

2° in de derde graad:

a) speltheater;

b) spreken en vertellen;

c) verteltheater;

d) woordkunst-drama;

3° in de studierichting vertolkend acteur in de vierde graad;

a) speltheater;

b) verteltheater;

4° [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
in de studierichting creërend acteur in de vierde graad:

a) cabaret en comedy;

b) figuren- en poppentheater;

c) improvisatietheater;

d) kleinkunst;

e) mime en bewegingstheater;

f) radio maken;

g) spreek- en verteltheater;

h) theatermaker;

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

5° in de studierichting theaterregisseur in de vierde graad: regie;

6° in de kortlopende studierichting woordkunst- en dramacultuur:

a) woordkunst- en dramacultuur;

b) recensent woordkunst-drama;

7° [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
in de kortlopende studierichting schrijver:

a) proza;

b) poëzie;

c) dramateksten;

d) literaire non-fictie;

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
e) literaire teksten;6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

8° in de kortlopende studierichting specialisatie woordkunst-drama: de opties, vermeld in punt 3° tot en met 5°.

Onderafdeling 2. - Vakken

Art. 8.

§ 1. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
In de eerste graad wordt het vak woordinitiatie georganiseerd.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 2. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
In de tweede graad wordt het vak woordatelier georganiseerd.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 3. In de derde graad kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° in de optie speltheater:

a) dramastudio;

b) speltheater;

2° in [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
de optie spreken en vertellen3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] :

a) spreken en vertellen;

b) woordstudio;

3° in de optie verteltheater:

a) dramastudio;

b) story-telling;

c) woordstudio;

4° in de optie woordkunst-drama: woordlab;

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 4. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de vierde graad kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° in de studierichting vertolkend acteur in de optie speltheater:

a) dramalab;

b) theater;

2° in de studierichting vertolkend acteur in de optie verteltheater:

a) dramalab;

b) verteltheater-stemregie;

3° in de studierichting creërend acteur in de optie spreek- en verteltheater:

a) dramalab;

b) spreken en presenteren;

c) storytelling;

4° in de studierichting creërend acteur in de optie theatermaker:

a) [7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
...7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
]

b) dramalab;

c) dramaturgie;

d) procesdrama;

e) rap- en slampoetry;

f) theater maken;

5° in de studierichting creërend acteur in de optie cabaret en comedy: cabaret en comedy;

6° in de studierichting creërend acteur in de optie kleinkunst:

a) instrument: klassiek;

b) instrument: oude muziek;

c) instrument: jazz-pop-rock;

d) instrument: folk- en wereldmuziek;

e) dramalab;

f) spel;

g) tekstschrijven en -vertolken;

7° in de studierichting creërend acteur in de optie figuren- en poppentheater: figuren- en poppentheater;

8° in de studierichting creërend acteur in de optie improvisatietheater: improvisatietheater;

9° in de studierichting creërend acteur in de optie mime en bewegingstheater: mime en bewegingstheater;

10° in de studierichting creërend acteur in de optie radio maken: radio maken;

11° in de studierichting theaterregisseur in de optie regie:

a) dramaturgie;

b) spelcoaching;

c) theatergeschiedenis;

d) theatertechnieken;

e) theorie van de regie.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 5. In de kortlopende studierichting woordkunst- en dramacultuur kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° literatuurgeschiedenis;

2° theatergeschiedenis;

3° theaterkritiek;

4° voorstellingsanalyse woordkunst-drama;

5° de vakken vermeld in artikel 4, 12°, in artikel 6 paragraaf 5, in artikel 10 paragraaf 5, 6 en 7.

§ 6. In de kortlopende studierichting schrijver kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° [7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
...7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
]

2° dramacultuur;

3° literaire facetten;

4° schrijven;

5° script;

6° spreken en presenteren;

7° performance.

§ 7. In de kortlopende studierichting specialisatie woordkunst-drama: de vakken, vermeld in paragraaf 4.

§ 8. De vakken dramacultuur, dramalab, dramaturgie, literaire facetten, literatuurgeschiedenis, theatergeschiedenis, theaterkritiek, theorie van de regie, en voorstellinganalyse woordkunst-drama zijn algemene vakken. De overige vakken zijn kunstvakken.

Afdeling 4. - Opties, vakken en muziekinstrumenten in het domein muziek

Onderafdeling 1. - Opties

Art. 9.

In het domein muziek kunnen de volgende opties georganiseerd worden:

1° in de eerste graad: muziekinitiatie;

2° in de tweede graad: muziek;

3° in de derde graad:

a) experimentele muziek;

b) folk- en wereldmuziek;

c) jazz-pop-rock;

d) klassiek;

e) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
musical;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

f) muziek schrijven;

g) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
opera/muziektheater;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
h) oude muziek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

4° in de studierichting vertolkend muzikant in de vierde graad:

a) folk- en wereldmuziek;

b) jazz-pop-rock;

c) klassiek;

d) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
musical;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

e) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
opera/muziektheater1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] ;

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
f) oude muziek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

5° in de studierichting creërend muzikant in de vierde graad:

a) experimentele muziek;

b) folk- en wereldmuziek;

c) jazz-pop-rock;

d) klassiek;

e) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
musical;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

f) muziekproductie;

g) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
opera/muziektheater;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
h) oude muziek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

6° in de studierichting dirigent in de vierde graad:

a) dirigent instrumentale muziek;

b) dirigent vocale muziek;

7° in de studierichting dj in de vierde graad: dj;

8° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de kortlopende studierichting muziekcultuur:

a) muziekcultuur;

b) muziekcultuur: klassiek

c) muziekcultuur: : oude muziek

d) muziekcultuur: jazz-pop-rock

e) muziekcultuur: folk- en wereldmuziek;

f) muziekcultuur: musical;

g) muziekcultuur: opera/muziektheater;

h) muziekcultuur: experimentele muziek;

i) recensent: muziek;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

9° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de kortlopende studierichting muziekgeschiedenis:

a) muziekgeschiedenis;

b) muziekgeschiedenis: klassiek;

c) muziekgeschiedenis: oude muziek;

d) muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock;

e) muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek;

f) muziekgeschiedenis: musical;

g) muziekgeschiedenis: opera/muziektheater;

h) muziekgeschiedenis: experimentele muziek;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

10°in de kortlopende studierichting specialisatie muziek: alle opties, vermeld in punt 4° tot en met 7°.

Onderafdeling 2. - Vakken

Art. 10.

§ 1. In de eerste graad in de optie muziekinitiatie kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° groepsmusiceren;

2° groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;

3° groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek;

4° groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock;

5° groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek;

6° groepsmusiceren vocaal: klassiek;

7° groepsmusiceren vocaal: oude muziek;

8° groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock;

9° groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek;

10° instrument: klassiek;

11° instrument: oude muziek;

12° instrument: jazz-pop-rock;

13° instrument: folk- en wereldmuziek;

14° muziekinitiatie.

§ 2. In de tweede graad in de optie muziek kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° groepsmusiceren;

2° groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;

3° groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek;

4° groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock;

5 groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek;

6°groepsmusiceren vocaal: klassiek;

7° groepsmusiceren vocaal: oude muziek;

8° groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock;

9° groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek;

10° instrument: klassiek;

11° instrument: oude muziek;

12° instrument: jazz-pop-rock;

13° instrument: folk- en wereldmuziek;

14° muzikale en culturele vorming;

15° muzikale en culturele vorming: klassiek;

16° muzikale en culturele vorming: oude muziek;

17° muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock;

18° muzikale en culturele vorming: folk- en wereldmuziek.

§ 3. In de derde graad kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° in de optie klassiek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: klassiek;

d) compositie;

e) groepsmusiceren;

f) groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;

g) groepsmusiceren vocaal: klassiek;

h) hedendaagse muziek;;

i) improvisatie;

j) instrument: klassiek;

k) muziektheorie;

l) muzikale en culturele vorming;

m) muzikale en culturele vorming: klassiek;

2° in de optie oude muziek:

a) begeleidingspraktijk;

b) begeleidingspraktijk: oude muziek;

c) groepsmusiceren;

d) groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek;

e) groepsmusiceren vocaal: oude muziek;

f) historische uitvoeringspraktijk;

g) improvisatie;

h) instrument: oude muziek;

i) muziektheorie;

j) muzikale en culturele vorming;

k) muzikale en culturele vorming: oude muziek;

3° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de optie jazz-pop-rock:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock;

d) compositie;

e) dj-vaardigheden;

f) groepsmusiceren;

g) groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock;

h) groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock;

i) improvisatie;

j) instrument: jazz-pop-rock;

k) muziektheorie;

l) muzikale en culturele vorming;

m) muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock;

n) muzikale en culturele vorming: dj;

o) singer-songwriter;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

4° in de optie folk- en wereldmuziek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek;

d) compositie;

e) groepsmusiceren;

f) groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek;

g) groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek;

h) improvisatie;

i) instrument: folk- en wereldmuziek;

j) muziektheorie;

k) muzikale en culturele vorming;

l) muzikale en culturele vorming: folk- en wereldmuziek;

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de optie musical:

a) arrangeren;

b) atelier: musical;

c) compositie;

d) groepsmusiceren;

e) groepsmusiceren instrumentaal: musical;

f) groepsmusiceren vocaal: musical;

g) improvisatie;

h) musical-dans;

i) musical-drama;

j) muziektheorie;

k) muzikale en culturele vorming;

l) zang musical;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

6° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de optie experimentele muziek:

a) arrangeren;

b) compositie;

c) dj-vaardigheden;

d) improvisatie;

e) geluidsleer en opnametechniek;

f) live/studio electronics;

g) muziektheorie;

h) muzikale en culturele vorming;

i) muzikale en culturele vorming: dj;

j) klanklab;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

7° in de optie muziek schrijven:

a) arrangeren;

b) compositie;

c) improvisatie;

d) geluidsleer en opnametechniek;

e) instrument: folk- en wereldmuziek;

f) instrument: jazz-pop-rock;

g) instrument: klassiek;

h) instrument: oude muziek;

i) klanklab;

j) muzikale en culturele vorming;

k) muziektheorie.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
l) muziekanalyse1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

8° in de optie opera/muziektheater:

a) arrangeren;

b) atelier: opera/muziektheater;

c) compositie;

d) groepsmusiceren;

e) groepsmusiceren vocaal: opera/muziektheater;

f) improvisatie;

g) muziektheorie;

h) muzikale en culturele vorming;

i) zang opera/muziektheater.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Alleen academies die onderwijsbevoegdheid hebben voor de optie dj in de vierde graad kunnen de vakken, vermeld in het eerste lid, 3°, e) en n) en in 6°, c) en i), organiseren.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 4. In de vierde graad kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° in de studierichting vertolkend muzikant in de optie klassiek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: klassiek;

d) geluidsleer en opnametechniek;

e) groepsmusiceren;

f) groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;

g) groepsmusiceren vocaal: klassiek;

h) improvisatie;

i) instrument: klassiek;

j) hedendaagse muziek;

k) muziekgeschiedenis;

l) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
muziekgeschiedenis: klassiek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
m) muziektheorie;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

2° in de studierichting vertolkend muzikant in de optie oude muziek:

a) begeleidingspraktijk;

b) begeleidingspraktijk: oude muziek;

c) groepsmusiceren;

d) groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek

e) groepsmusiceren vocaal: oude muziek;

f) historische uitvoeringspraktijk;

g) improvisatie;

h) instrument: oude muziek;

i) muziekgeschiedenis;

j) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
muziekgeschiedenis: oude muziek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
l) muziektheorie;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

3° in de studierichting vertolkend muzikant in de optie jazz-pop-rock:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock;

d) geluidsleer en opnametechniek;

e) groepsmusiceren;

f) groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock;

g) groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock;

h) improvisatie;

i) instrument: jazz-pop-rock;

j) muziektheorie;

k) muziekgeschiedenis;

l) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
m) singer-songwriter;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

4° in de studierichting vertolkend muzikant in de optie folk- en wereldmuziek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek;

d) geluidsleer en opnametechniek;

e) groepsmusiceren;

f) groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek;

g) groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek;

h) improvisatie;

i) instrument: folk- en wereldmuziek;

j) muziektheorie;

k) muziekgeschiedenis

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
l) muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de studierichting vertolkend muzikant in de optie musical:

a) arrangeren;

b) atelier: musical;

c) danscompositie en -improvisatie;

d) musical-dans;

e) groepsmusiceren;

f) groepsmusiceren instrumentaal: musical;

g) groepsmusiceren vocaal: musical;

h) musical-drama;

i) muziekgeschiedenis;

j) muziekgeschiedenis: musical;

k) muziektheorie;

l) zang musical;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

6° in de studierichting creërend muzikant in de optie klassiek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: klassiek;

d) compositie: klassiek;

e) instrument: klassiek;

f) geluidsleer en opnametechniek;

g) groepsmusiceren;

h) groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;

i) groepsmusiceren vocaal: klassiek;

j) hedendaagse muziek;

k) improvisatie;

l) muziekgeschiedenis;

m) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
muziekgeschiedenis: klassiek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

n) muziektheorie;

o) muziekanalyse;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

7° in de studierichting creërend muzikant in de optie oude muziek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: oude muziek;

d) groepsmusiceren;

e) groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek;

f) groepsmusiceren vocaal: oude muziek;

g) historische uitvoeringspraktijk;

h) improvisatie;

i) instrument: oude muziek;

j) muziekgeschiedenis;

k) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
muziekgeschiedenis: oude muziek;

l) muziektheorie;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

7/1° in de studierichting vertolkend muzikant in de optie opera/muziektheater:

a) arrangeren;

b) atelier: opera/muziektheater;

c) danscompositie en -improvisatie;

d) groepsmusiceren;

e) groepsmusiceren vocaal: opera/muziektheater;

f) musical -drama;

g) muziekgeschiedenis;

h) muziekgeschiedenis: opera/muziektheater;

i) muziektheorie;

j) zang opera/muziektheater;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

8° in de studierichting creërend muzikant in de optie jazz-pop-rock:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk jazz-pop-rock;

d) compositie: jazz-pop-rock;

e) improvisatie;

f) instrument: jazz-pop-rock;

g) geluidsleer en opnametechniek;

h) groepsmusiceren;

i) groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock;

j) groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock;

k) muziektheorie;

l) muziekgeschiedenis;

m) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock;

n) singer-songwriter;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

9° in de studierichting creërend muzikant in de optie folk- en wereldmuziek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek;

d) compositie: folk- en wereldmuziek;

e) geluidsleer en opnametechniek;

f) groepsmusiceren;

g) groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek;

h) groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek;

i) instrument: folk- en wereldmuziek;

j) muziektheorie;

k) muziekgeschiedenis;

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
l) muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

10° in de studierichting creërend muzikant in de optie experimentele muziek:

a) arrangeren;

b) begeleidingspraktijk;

c) compositie: experimentele muziek;

d) geluidsleer en opnametechniek;

e) klanklab;

f) live/studio electronics;

g) muziekgeschiedenis;

h) [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
muziekgeschiedenis: experimentele muziek;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
i) muziektheorie;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

11° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de studierichting creërend muzikant in de optie musical:

a) arrangeren;

b) atelier: musical;

c) compositie: musical;

d) danscompositie en -improvisatie;

e) musical -dans;

f) groepsmusiceren;

g) groepsmusiceren instrumentaal: musical;

h) groepsmusiceren vocaal: musical;

i) musical-drama;

j) muziekgeschiedenis;

k) muziekgeschiedenis: musical;

l) muziektheorie;

m) zang musical;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

11/1° in de studierichting creërend muzikant in de optie opera/muziektheater:

a) arrangeren;

b) atelier: opera/muziektheater;

c) compositie: opera/muziektheater;

d) groepsmusiceren;

e) groepsmusiceren vocaal: opera/muziektheater;

f) muziekgeschiedenis;

g) muziekgeschiedenis: opera/muziektheater;

h) muziektheorie;

i) zang opera/muziektheater;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

12° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de studierichting creërend muzikant in de optie muziekproductie:

a) arrangeren;

b) geluidsleer en opnametechniek;

c) klanklab;

d) muziekgeschiedenis;

e) muziekgeschiedenis: klassiek;

f) muziekgeschiedenis: oude muziek;

g) muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock;

h) muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek;

i) muziekgeschiedenis: musical;

j) muziekgeschiedenis: opera/muziektheater;

k) muziekgeschiedenis: experimentele muziek;

l) muziekmanagement;

m) muziekproductie;

n) singer-songwriter;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

13° in de studierichting dirigent in de optie dirigent: vocale muziek:

a) analyse en begeleidingspraktijk;

b) arrangeren;

c) geluidsleer en opnametechniek;

d) koordirectie;

e) muziektheorie;

f) muziekgeschiedenis;

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

g) muziekgeschiedenis: klassiek;

h) muziekgeschiedenis: oude muziek;

i) muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock;

j) muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek;

k) muziekgeschiedenis: musical;

l) muziekgeschiedenis: opera/muziektheater;

m) muziekgeschiedenis: experimentele muziek;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

14° in de studierichting dirigent in de optie dirigent: instrumentale muziek:

a) analyse en begeleidingspraktijk;

b) arrangeren;

c) geluidsleer en opnametechniek;

d) muziektheorie;

e) directie instrumentale muziek;

f) muziekgeschiedenis;

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

g) muziekgeschiedenis: klassiek;

h) muziekgeschiedenis: oude muziek;

i) muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock;

j) muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek;

k) muziekgeschiedenis: musical;

l) muziekgeschiedenis: opera/muziektheater;

m) muziekgeschiedenis: experimentele muziek;

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

15° in de studierichting dj in de optie dj:

a) arrangeren;

b) bedienen pro-apparatuur;

c) compositie: dj;

d) dj-vaardigheden;

e) geluidsleer en opnametechniek;

f) klanklab;

g) muziekgeschiedenis.

§ 5. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
In de kortlopende studierichting muziekcultuur kunnen de volgende vakken georganiseerd worden:

1° muziekcultuur: klassiek;

2° muziekcultuur: oude muziek;

3° muziekcultuur: jazz-pop-rock;

4° muziekcultuur: folk- en wereldmuziek;

5° muziekcultuur: musical;

6° muziekcultuur: opera/muziektheater;

7° muziekcultuur: experimentele muziek;

8° muziekkritiek;

9° de vakken vermeld in artikel 4, eerste lid 12°, artikel 6, § 5, artikel 8, § 5, en artikel 10, § 7.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 6. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
...1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 7. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
In de kortlopende studierichting muziekgeschiedenis kunnen de volgende vakken worden georganiseerd:

1° muziekgeschiedenis;

2° muziekgeschiedenis: klassiek;

3° muziekgeschiedenis: oude muziek;

4° muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock;

5° muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek;

6° muziekgeschiedenis: musical;

7° muziekgeschiedenis: opera/muziektheater;

8° muziekgeschiedenis: experimentele muziek;

9° de vakken vermeld in artikel 4, eerste lid, 12°, artikel 6, § 5, artikel 8, § 5, en artikel 10, § 5.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 8. In de kortlopende studierichting specialisatie muziek: alle vakken, vermeld in paragraaf 4.

§ 9. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Een leerling kan het vak groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal, groepsmusiceren instrumentaal of begeleidingspraktijk van zijn optie vervangen door het vak groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal, groepsmusiceren instrumentaal of begeleidingspraktijk van een andere optie. Daarvoor is de toestemming van de directeur en de betrokken leerkrachten noodzakelijk.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
Als een academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor een muziekinstrument, maar niet voor de cluster van muziekinstrumenten waartoe dat muziekinstrument behoort, kan een leerling dat muziekinstrument volgen in een optie waarvoor de academie wel onderwijsbevoegdheid heeft verworven op voorwaarde dat de leerling dat muziekinstrument nog niet eerder gevolgd heeft.2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

§ 10. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
De vakken geluidsleer en opnametechniek, muziekcultuur: experimentele muziek, muziekcultuur: folk- en wereldmuziek, muziekcultuur: jazz-pop-rock, muziekcultuur: klassiek, muziekcultuur: musical, muziekcultuur: opera/muziektheater, muziekcultuur: oude muziek, muziekgeschiedenis, muziekgeschiedenis: experimentele muziek, muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek, muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock, muziekgeschiedenis: klassiek, muziekgeschiedenis: musical, muziekgeschiedenis: opera/muziektheater, muziekgeschiedenis: oude muziek, muziekkritiek, muziekmanagement, muzikale en culturele vorming, muzikale en culturele vorming: folk- en wereldmuziek, muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock, muzikale en culturele vorming: klassiek, muzikale en culturele vorming: oude muziek en muzikale en culturele vorming: dj zijn algemene vakken. De overige vakken zijn kunstvakken.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Onderafdeling 3. - Muziekinstrumenten

Art. 11.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
§ 1.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] In het vak instrument: klassiek kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° snaarinstrumenten (strijkers en tokkelinstrumenten):

a) altviool;

b) cello;

c) contrabas;

d) gitaar;

e) harp;

f) mandoline;

g) viool;

2°toetseninstrumenten:

a) accordeon;

b) bandoneon;

c) beiaard;

d) klavecimbel;

e) klavierklas;

f) orgel;

g) piano;

3° blaasinstrumenten:

a) altfluit;

b) althoorn;

c) altklarinet;

d) altsaxofoon;

e) bariton;

f) baritonsaxofoon;

g) basblokfluit;

h) basfluit;

i) basklarinet;

j) bassaxofoon;

k) bastrombone;

l) bastuba;

m) blokfluit;

n) bugel;

o) contrafagot;

p) dwarsfluit;

q) Engelse hoorn;

r) eufonium;

s) fagot;

t) hobo;

u) hoorn;

v) klarinet;

w) kleine klarinet;

x) kornet;

y) piccolo;

z) piccolotrompet;

aa) sopraansaxofoon;

ab) sopraninosaxofoon;

ac) tenorsaxofoon;

ad) trombone;

ae) trompet;

4° slagwerk:

a) melodisch slagwerk;

b) orkestslagwerk;

c) ritmisch slagwerk;

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
zang:

a) stemvorming voor minderjarigen;

b) zang.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

In het eerste lid, 2°, e), wordt verstaan onder klavierklas: een cursus waarin tenminste twee van volgende toetsinstrumenten geïntegreerd aangeboden worden: piano, klavecimbel, clavichord, harmonium, [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
pianoforte, beiaard en orgel3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] . De cursus is bedoeld om bepaalde leerlingen van verschillende toetsinstrumenten te laten proeven vooraleer een keuze te maken, of om een veelzijdige klavierspeler op te leiden.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021

§ 2. In het vak begeleidingspraktijk: klassiek kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° accordeon;

2° bandoneon;

3° beiaard;

4° gitaar;

5° harp;

6° klavecimbel;

7° klavierklas;

8° mandoline;

9° melodisch slagwerk;

10° orgel;

11° orkestslagwerk;

12° piano;

13° ritmisch slagwerk.

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Art. 12.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
§ 1.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] In het vak instrument: oude muziek kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° altviool;

2° barokhobo;

3° barokluit;

4° barokmusette;

5° bassethoorn;

6° blokfluit;

7° cello;

8° contrabas;

9° cornetto;

10° fagot;

11°gamba;

12° historisch toetsinstrument;

13° historische gitaar;

14° historische harp;

15° hobo d'amore;

16° mandoline;

17° natuurhoorn;

18° natuurtrompet;

19° renaissanceblokfluit;

20° renaissanceluit;

21° sackbut;

22° theorbe;

23° traverso;

24° viool;

25° zang.

In het eerste lid, 12°, wordt verstaan onder historisch toetsinstrument: clavichord, klavecimbel, orgel, pianoforte of harmonium.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021

§ 2. In het vak begeleidingspraktijk: oude muziek kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° barokluit;

2° historisch toetsinstrument;

3° historische gitaar;

4° historische harp;

5° mandoline;

6° renaissanceluit;

7° theorbe.

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Art. 13.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
§ 1.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] In het vak instrument: jazz-pop-rock kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° accordeon;

2° altsaxofoon;

3° altviool;

4° baritonsaxofoon;

5° basgitaar;

6° bastrombone;

7° bastuba;

8° bugel;

9° cello;

10° contrabas;

11° kornet;

12° dwarsfluit;

13° elektrische en/of akoestische gitaar;

14° eufonium;

15° hoorn;

16° keyboard;

17° klarinet;

18° melodisch slagwerk;

19° mondharmonica;

20° piano;

21° ritmisch slagwerk;

22° sopraansaxofoon;

23° tenorsaxofoon;

24° trombone;

25° trompet;

26° viool;

27° zang.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021

§ 2. In het vak begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° accordeon;

2° basgitaar;

3° elektrische en/of akoestische gitaar;

4° keyboard;

5° melodisch slagwerk;

6° mondharmonica;

7° piano;

8° ritmisch slagwerk.

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Art. 14.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
§ 1.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] In het vak instrument: folk- en wereldmuziek kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° bandoneon;

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
1/1° banjo;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

2° blaasinstrumenten folk- en wereldmuziek;

3° chromatische accordeon;

4° concertina;

5° contrabas;

6° diatonische accordeon;

7° doedelzak;

8° draailier;

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
8/1° flamencogitaar;6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

9° folkgitaar;

10° folkviool;

11° historische- en slaginstrumenten;

12° hommel;

13° Keltische harp;

14° mandoline;

15° nyckelharpa;

16° piano-accordeon;

17° saz;

18° ud;

19° vedel;

20° zang.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021

§ 2. In het vak begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek kunnen de volgende muziekinstrumenten georganiseerd worden:

1° bandoneon;

2° banjo;

3° chromatische accordeon;

4° concertina;

5° diatonische accordeon;

6° draailier;

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
6/1° flamencogitaar;6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

7° folkgitaar;

8° hommel;

9° Keltische harp;

10° mandoline;

11° nyckelharpa;

12° piano-accordeon;

13° saz;

14° ud.

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Art. 15.

In [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
artikel 14, § 1, 2°3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] wordt verstaan onder blaasinstrumenten folk- en wereldmuziek, blaasinstrumenten eigen aan andere opties die ook gangbaar zijn in de folk- en wereldmuziek, evenals de blaasinstrumenten eigen aan de folk- en wereldmuziek.

In [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
artikel 14, § 1, 11°3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] wordt verstaan onder historische- en slaginstrumenten folk- en wereldmuziek, weinig voorkomende muziekinstrumenten die gebruikt worden in de folk- en wereldmuziek, evenals slaginstrumenten eigen aan de folk- en wereldmuziek.

Afdeling 5. - De optie domeinoverschrijdende initiatieopleiding

Art. 16.

In de optie domeinoverschrijdende initiatieopleiding wordt het vak domeinoverschrijdende initiatie georganiseerd.

HOOFDSTUK 3. - Organisatie van het onderwijs

Afdeling 1. - Lessenroosters in langlopende en kortlopende studierichtingen

Art. 17.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
§ 1.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] Conform artikel 23 van het decreet van 9 maart 2018 stelt de academie voor elke opleiding die ze organiseert een lessenrooster samen dat bestaat uit de vakken die conform artikel 4, 6, 8 en 10 van dit besluit georganiseerd kunnen worden in de desbetreffende studierichting en graad of in de domeinoverschrijdende initiatieopleiding. De academie kiest de vakken in functie van de basiscompetenties, de specifieke eindtermen of de beroepskwalificatie die de leerlingen moeten bereiken.

De academie verdeelt de vakken en hun minimale studieomvang evenwichtig over de verschillende leerjaren naargelang de trajecten, vermeld in artikel 12 tot en met 20 van het decreet van 9 maart 2018, die ze aanbiedt.

Met behoud van de toepassing van artikel 22 van het decreet van 9 maart 2018 kan een academie voor een vak leeractiviteiten van een halve lestijd organiseren. Met uitzondering van de derde graad dans waarborgt de academie daarbij dat de teller van de opdrachtbreuk waarin de leraar wordt aangesteld een geheel getal is.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Een academie die een opleiding in verschillende trajecten aanbiedt, maakt voor elk traject een afzonderlijk lessenrooster.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In afwijking van artikel 18, 19, 20 en 21 ontwikkelt de academie voor een leerling in de vierde graad die wil doorstromen naar het hoger kunstonderwijs, een specifiek lessenrooster op maat van de ambities van die leerling en de specifieke eindtermen.

De academie besteedt ministens drie lestijden van dat specifieke lessenrooster aan een of meer van de volgende vakken:

1° de algemene vakken vermeld in artikel 4, tweede lid;

2° de algemene vakken vermeld in artikel 6, paragraaf 7;

3° de algemene vakken vermeld in artikel 8, paragraaf 8;

4° de algemene vakken vermeld in artikel 10, paragraaf 10; 5° muziekanalyse.

De overige lestijden besteedt de academie aan een of meer vakken van de vierde graad, als de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor de optie waartoe dat vak behoort.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021

§ 2. Het lessenrooster geldt voor alle leerlingen die zich voor de optie hebben ingeschreven, tenzij de leerling vrijgesteld is van een vak, conform artikel 34.

Een academie kan voor een opleiding verschillende alternatieve lessenroosters samenstellen waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken. De academie kan eveneens in een lessenrooster van een opleiding een of meer reeksen van mogelijke keuzevakken opnemen, waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken.

Overeenkomstig artikel 37, § 1, derde lid, van het decreet van 9 maart 2018 kan een leerling die in een bepaalde opleiding is ingeschreven zich niet meer opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding in dezelfde of een andere academie, ook al volgt hij andere keuzevakken. Overeenkomstig hetzelfde artikel kan een leerling die in een bepaalde opleiding is afgestudeerd, zich niet meer opnieuw inschrijven in dezelfde opleiding, ook al volgt hij andere keuzevakken.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Na schriftelijke toestemming van de directeur en de betrokken leerkrachten kan een leerling als aanvulling op het lessenrooster, vermeld in artikel 18, 19, 20 en 21, een of meer facultatieve vakken volgen. Met behoud van de toepassing van artikel 10, § 3, tweede lid, komen daarvoor alle vakken, vermeld in dit besluit, in aanmerking als de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor de optie waartoe die vakken behoren.6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 3. Conform artikel 73 § 2 van het decreet van 9 maart 2018 organiseert een academie gedurende het volledige schooljaar, met uitzondering van de vakantieperiodes en vakantiedagen, vermeld in artikel 25 en 26 van dit besluit, voor elk vak dat ze opneemt in haar lessenrooster, wekelijkse leeractiviteiten, naargelang het aantal lestijden dat ze in een bepaald leerjaar aan dat vak toewijst.

§ 4. Een academie kan de wekelijkse leeractiviteiten van een vak samenvoegen tot lesblokken als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de samenvoeging waarborgt de continuïteit van het leerproces in relatie tot de basiscompetenties, specifieke eindtermen of beroepskwalificaties en de leeftijd van de leerlingen;

2° bij het begin van het schooljaar beschikt de academie over een jaarplanning waarin alle leeractiviteiten zijn weergegeven;

3° bij de start van het schooljaar ontvangt de leerling de jaarplanning;

4° de duurtijd van een lesblok is dezelfde als de som van de duurtijd van de lestijden die samengevoegd worden.

§ 5. Een academie kan een leeractiviteit als vermeld in artikel 3 35°, van het decreet van 9 maart 2018, of een lesblok als vermeld in paragraaf 2, vervangen door een extramurosactiviteit. De voorbereidings- en evaluatieverslagen liggen ter inzage voor de bevoegde inspectie.

Het eerste lid geldt niet voor extramurosactiviteiten die maar één dag duren.

In deze paragraaf wordt verstaan onder extramurosactiviteit: een leeractiviteit die plaatsvindt buiten de academie en georganiseerd wordt voor een of meer leerlingengroepen.

§ 6. [7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
Leeractiviteiten kunnen op verzoek van de leraar verplaatst worden naar een ander tijdstip in de loop van het schooljaar. Het schoolbestuur bepaalt om welke redenen leeractiviteiten verplaatst kunnen worden en garandeert daarbij de continuïteit van het leerproces van de leerling en de gelijke behandeling van de personeelsleden.7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
]

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Afdeling 2. - Beeldende en audiovisuele kunsten

Art. 18.

§ 1. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de eerste graad besteedt een academie de minimale studieomvang van de vier wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan minstens een van de volgende vakken:

1° audiovisueel atelier;

2° beeldatelier.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 2. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de opties audiovisueel atelier en beeldatelier van de tweede graad besteedt een academie de minimale studieomvang van de acht wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 3. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de derde graad voor jongeren besteedt de academie ten minste achttien wekelijkse lestijden van de studieomvang van de vierentwintig wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, derde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

De resterende wekelijkse lestijden van de studieomvang van de vierentwintig wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, derde lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° het gelijknamige vak van een andere optie;

2° digitale beeldverwerking;

3° kunstinitiatie;

4° waarnemingstekenen;

5° wetenschappelijk tekenen.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 4. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de derde graad voor volwassenen besteedt de academie ten minste zes wekelijkse lestijden van de studieomvang van de acht wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, vierde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

De resterende wekelijkse lestijden van de studieomvang van de acht wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, vierde lid, van het voormelde decreet, besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° het gelijknamige vak van een andere optie;

2° digitale beeldverwerking;

3° kunstinitiatie;

4° waarnemingstekenen;

5° wetenschappelijk tekenen.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 5. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de vierde graad besteedt de academie ten minste achtentwintig wekelijkse lestijden van de studieomvang van de veertig wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, vijfde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het specifiek artistiek atelier of vak waarnaar de optie vernoemd is. Daarvan mag de academie maximaal twaalf wekelijkse lestijden vervangen door het specifiek atelier van een andere optie.

In afwijking van het eerste lid worden in de optie cross-over-project de wekelijkse lestijden van het vak specifiek artistiek atelier ingevuld door twee of meer specifieke artistieke ateliers van de andere opties, vermeld in artikel 4, eerste lid, 4° tot en met 12°. In plaats van een van de specifieke ateliers kan de leerling ook het vak scenografie volgen. De academie bepaalt na onderhandeling in het lokaal comité de verdeling van de wekelijkse lestijden over de verschillende ateliers en in voorkomend geval het vak scenografie.

De academie besteedt de overige lestijden van de studieomvang van veertig wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 12, § 3, vijfde lid, van het voormelde decreet, aan een of meer van volgende keuzevakken:

1° het gelijknamige specifiek artistiek atelier van een andere optie;

2° digitale beeldverwerking;

3° dramaturgie;

4° expressie;

5° kunst en cultuur;

6° kunst- en cultuurfilosofie;

7° ontwerpschetsen;

8° scenografie;

9° waarnemingstekenen;

10° wetenschappelijk tekenen.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022

§ 6. Een academie kan alleen keuzevakken aanbieden die behoren tot een optie waarvoor ze onderwijsbevoegdheid verworven heeft.

§ 7. In de kortlopende studierichting specialisatie besteedt de academie studieomvang van zestien wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 13, § 2, tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan een of meer vakken van de vierde graad, die behoren tot een optie waarvoor de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Afdeling 3. - Dans

Art. 19.

§ 1. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de eerste graad besteedt een academie de minimale studieomvang van twee lestijden, vermeld in artikel 14, § 3, eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het vak dansinitiatie.

In de tweede graad besteedt een academie de minimale studieomvang van acht lestijden, vermeld in artikel 14, § 3, tweede lid, van het voormelde decreet, aan het vak danslab.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 2. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de opties hedendaagse dans, jazzdans, klassieke dans en urban van de derde graad besteedt een academie minstens de helft van de minimale studieomvang van zeveneneenhalf wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 14, § 3, derde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het danslab waarnaar de optie vernoemd is.

De overige lestijden besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° het danslab van een andere optie;

2° een danslab dat behoort tot de optie werelddans.

In de optie werelddans van de derde graad besteedt de academie minstens de helft van de minimale studieomvang van zeveneneenhalf wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 14, § 3, derde lid, van het voormelde decreet, aan een danslab dat behoort tot de optie werelddans. De overige lestijden besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° het danslab van een andere optie;

2° een ander danslab dat behoort tot de optie werelddans.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022

§ 3. In de opties hedendaagse dans, jazzdans, klassieke dans en urban van de vierde graad besteedt een academie minstens de helft van de minimale studieomvang van negen wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 14, § 3, vierde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het danslab waarnaar de optie vernoemd is. De overige lestijden van de voormelde opties besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° het danslab van een andere optie;

2° een danslab dat behoort tot de optie werelddans;

3° danscompositie en improvisatie;

4° scenografie.

In de optie werelddans van de vierde graad besteedt de academie minstens de helft van de minimale studieomvang van negen wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 14, § 3, vierde lid, van het voormelde decreet, aan een danslab dat behoort tot de optie werelddans.

De overige lestijden van de optie werelddans besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° het danslab van een andere optie;

2° een ander danslab dat behoort tot de optie werelddans;

3° danscompositie en improvisatie;

4° scenografie.

In de optie choreografie van de vierde graad besteedt de academie minstens de helft van de minimale studieomvang van negen wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 14, § 3, vierde lid, van het voormelde decreet, aan het vak danscompositie en -improvisatie.

De overige lestijden van de optie choreografie besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° het danslab van een andere optie;

2° een ander danslab dat behoort tot de optie werelddans;

3° scenografie.

§ 4. Een academie kan alleen keuzevakken aanbieden die behoren tot een optie waarvoor ze onderwijsbevoegdheid verworven heeft.

§ 5. In de kortlopende studierichting specialisatie besteedt de academie studieomvang van vier wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 15, § 2, tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan een of meer vakken van de vierde graad, die behoren tot een optie waarvoor de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven.”

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Afdeling 4. - Woordkunst-drama

Art. 20.

§ 1. In de eerste graad wordt de minimale studieomvang van twee lestijden, vermeld in artikel 16, § 3 eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteed aan het vak woordinitiatie.

§ 2. In de tweede graad wordt de minimale studieomvang van vier lestijden, vermeld in artikel 16, § 3 tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteed aan het vak woordatelier.

§ 3. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de derde graad besteedt een academie de minimale studieomvang van de zes lestijden, vermeld in artikel 16, § 3, derde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan de volgende vakken:

1° in de optie speltheater: speltheater en dramastudio;

2° in de optie spreken en vertellen: spreken en vertellen en woordstudio;

3° in de optie woordkunst-drama: woordlab.

In de derde graad in de optie verteltheater besteedt de academie de minimale studieomvang van de zes lestijden, vermeld in artikel 16, § 3, derde lid, van het voormelde decreet, aan een of meer van de volgende vakken:

1° storytelling;

2° woordstudio;

3° dramastudio.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§4. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de vierde graad besteedt een academie in elke optie, met uitzondering van de opties cabaret en comedy, figuren- en poppentheater, improvisatietheater, mime en bewegingstheater, radio maken en regie, minstens een lestijd van de studieomvang van de zes lestijden, vermeld in artikel 16, § 3, vierde lid, van het voormelde decreet, aan het vak dramalab.

Naast het vak dramalab besteedt een academie in de volgende opties minstens een lestijd aan de volgende vakken:

1° in de optie speltheater: theater;

2° in de optie verteltheater: verteltheater-stemregie;

3° in de optie kleinkunst: instrumentvak, tekstschrijven en -vertolken, spel.

In het tweede lid, 3°, wordt onder instrumentvak een van de volgende vakken verstaan:

1° het vak instrument: klassiek, vermeld in artikel 11;

2° het vak instrument: oude muziek, vermeld in artikel 12;

3° het vak instrument: jazz-pop-rock, vermeld in artikel 13;

4° het vak instrument: folk- en wereldmuziek vermeld in artikel 14.

De overige lestijden van de opties speltheater, verteltheater of kleinkunst besteedt een academie aan een of meer keuzevakken van de vierde graad woordkunst-drama of het vak musical-drama.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid organiseert de academie in de volgende opties een of meer van de volgende keuzevakken:

1° in de optie spreek- en verteltheater: storytelling, spreken en presenteren;

2° in de optie theatermaker: theater maken, procesdrama, rap- en slampoetry, dramaturgie.

In de opties cabaret en comedy, figuren- en poppentheater, improvisatietheater, mime en bewegingstheater en radio maken wordt de minimale studieomvang van de zes lestijden, vermeld in artikel 16, § 3, vierde lid, van het voormelde decreet, besteed aan het vak waarnaar de optie vernoemd is.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 5. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de optie regie besteedt een academie drie wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van de zes lestijden, vermeld in artikel 16, § 3, vierde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan het vak spelcoaching. De overige lestijden besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° theorie van de regie;

2° dramaturgie;

3° theatertechnieken;

4° theatergeschiedenis;

5° een vak uit een andere optie van de vierde graad woordkunst-drama.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022

§ 6. Een academie kan alleen keuzevakken aanbieden die behoren tot een optie waarvoor ze onderwijsbevoegdheid verworven heeft.

§ 7. In de kortlopende studierichting specialisatie besteedt de academie de studieomvang van vier wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 15, § 2, tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan een of meer vakken van de vierde graad, die behoren tot een optie waarvoor de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Afdeling 5. - Muziek

Art. 21.

§ 1. In de eerste graad wordt de minimale studieomvang van twee lestijden, vermeld in artikel 18 § 3 eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteed aan het vak muziekinitiatie.

§ 2. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de tweede graad jongeren besteedt een academie minstens vier wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van twaalf lestijden, vermeld in artikel 18, § 3, tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan een van de volgende vakken:

1° muzikale en culturele vorming;

2° muzikale en culturele vorming: klassiek;

3° muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock;

4° muzikale en culturele vorming: oude muziek;

5° muzikale en culturele vorming: folk- en wereldmuziek.

De overige lestijden besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° groepsmusiceren;

2° groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;

3° groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek;

4° groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock;

5 groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek;

6° groepsmusiceren vocaal: klassiek;

7° groepsmusiceren vocaal: oude muziek;

8° groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock;

9° groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek;

10° instrument: klassiek;

11° instrument: oude muziek;

12° instrument: jazz-pop-rock;

13° instrument: folk- en wereldmuziek;

14° een vak van de derde graad muziek.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 3. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de tweede graad volwassenen besteedt een academie minstens drie wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van negen lestijden, vermeld in artikel 18, § 3, derde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan een van de volgende vakken:

1° muzikale en culturele vorming;

2° muzikale en culturele vorming: klassiek;

3° muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock;

4° muzikale en culturele vorming: oude muziek;

5° muzikale en culturele vorming: folk- en wereldmuziek.

De overige lestijden besteedt de academie aan een of meer van de volgende keuzevakken:

1° groepsmusiceren;

2° groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;

3° groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek;

4° groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock;

5 groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek;

6° groepsmusiceren vocaal: klassiek;

7° groepsmusiceren vocaal: oude muziek;

8° groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock;

9° groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek;

10° instrument: klassiek;

11° instrument: oude muziek;

12° instrument: jazz-pop-rock;

13° instrument: folk- en wereldmuziek;

14° een vak van de derde graad muziek.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 4. In de derde graad worden drie lestijden van de minimale studieomvang van negen lestijden, vermeld in artikel 18 § 3 vierde lid, van het decreet van 9 maart 2018, in de volgende opties besteed aan de volgende vakken:

1° in de optie klassiek: instrument: klassiek;

2° in de optie oude muziek: instrument: oude muziek;

3° in de optie jazz-pop-rock: instrument: jazz-pop-rock [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
of dj-vaardigheden1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] ;

4° in de optie folk- en wereldmuziek: instrument folk- en wereldmuziek;

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de optie musical: zang musical;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
5/1° in de optie opera/muziektheater: zang opera/muziektheater;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

6° in de optie experimentele muziek: live/studio electronics [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
of dj-vaardigheden1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] .

7° in de optie muziek schrijven: muziektheorie.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid worden in de volgende opties drie wekelijkse lestijden [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
besteed aan minstens een van de volgende vakken6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] :

1° in de optie klassiek: groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal: klassiek, groepsmusiceren instrumentaal: klassiek of begeleidingspraktijk: klassiek;

2° in de optie oude muziek: groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal: oude muziek, groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek, of begeleidingspraktijk: oude muziek;

3° in de optie jazz-pop-rock: groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock, groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock, of begeleidingspraktijk jazz-pop-rock;

4° in de optie folk- en wereldmuziek: groepsmusiceren, groepsmusiceren vocaal: folk- en wereldmuziek, groepsmusiceren instrumentaal: folk- en wereldmuziek, of begeleidingspraktijk folk- en wereldmuziek;

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de optie musical: atelier: musical;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

6° in de optie opera/muziektheater: atelier: opera/muziektheater;

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
De overige wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang, vermeld in het eerste lid, besteedt de academie aan een of meer keuzevakken. Alle vakken van de derde en vierde graad muziek komen daarvoor in aanmerking als de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor de optie waartoe die vakken behoren.6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 5. In de vierde graad studierichting vertolkend muzikant worden drie wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van zes wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 18, § 3 vijfde lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteed aan de volgende vakken:

1° in de optie klassiek: instrument: klassiek;

2° in de optie oude muziek: instrument: oude muziek;

3° in de optie jazz-pop-rock: instrument: jazz-pop-rock;

4° in de optie folk- en wereldmuziek: instrument: folk- en wereldmuziek;

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de optie musical: zang musical;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

6° in de optie opera/muziektheater: zang opera/muziektheater;

Met behoud van de toepassing van het eerste lid worden drie wekelijkse lestijden in [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
de optie musical besteed aan het vak atelier: musical1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] .

Met behoud van de toepassing van het eerste lid worden drie wekelijkse lestijden in de optie opera/muziektheater besteed aan het vak atelier: opera/muziektheater.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
De overige wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van zes wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 18, § 3, vijfde lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteedt de academie aan een of meer keuzevakken. Alle vakken van de vierde graad muziek komen daarvoor in aanmerking als de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor de optie waartoe die vakken behoren6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

§ 6. In de vierde graad studierichting creërend muzikant worden drie wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van zes wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 18 § 3 vijfde lid, van het decreet van 9 maart 2018, [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
besteed aan minstens een van de volgende vakken6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] :

1° in de optie klassiek: compositie: klassiek of instrument: klassiek;

2° in de optie jazz-pop-rock: compositie: jazz-pop-rock of instrument: jazz-pop-rock;

3° in de optie folk- en wereldmuziek: compositie: folk- en wereldmuziek of instrument: folk- en wereldmuziek;

4° in de optie experimentele muziek: live/studio electronics;

5° [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
in de optie musical: compositie: musical of zang musical;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
5/1° in de optie opera/muziektheater: compositie: opera/muziektheater of zang opera/muziektheater;1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

6° in de optie muziekproductie: muziekproductie;

7° in de optie oude muziek: improvisatie of instrument: oude muziek

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
De overige wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van zes lestijden, vermeld in artikel 18, § 3, vijfde lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteedt de academie aan een of meer keuzevakken. Alle vakken van de vierde graad muziek, vermeld in artikel 10, § 4, van dit besluit, komen daarvoor in aanmerking als de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor de optie waartoe die vakken behoren.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] 6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 7. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
In de vierde graad van de studierichting dirigent besteedt een academie in totaal drie lestijden van de minimale studieomvang van zes wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 18, § 3, vijfde lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan de volgende vakken:

1° in de optie dirigent vocale muziek: koordirectie en analyse en begeleidingspraktijk;

2° in de optie dirigent instrumentale muziek: directie instrumentale muziek en analyse en begeleidingspraktijk.

De overige wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van zes wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 18, § 3, vijfde lid, van het voormelde decreet, besteedt de academie aan een of meer keuzevakken. Alle vakken van de vierde graad muziek komen daarvoor in aanmerking als de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor de optie waartoe die vakken behoren.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 8. In de vierde graad studierichting dj worden in de optie dj drie wekelijkse lestijden van de minimale studieomvang van zes lestijden, vermeld in artikel 18 § 3 vijfde lid, van het decreet van 9 maart 2018, besteed aan het vak dj-vaardigheden.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
De overige wekelijkse lestijden besteedt de academie aan een of meer keuzevakken. Alle vakken van de vierde graad muziek komen daarvoor in aanmerking als de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor de optie waartoe die vakken behoren.6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022

§ 9. In de kortlopende studierichting specialisatie besteedt de academie studieomvang van vier wekelijkse lestijden, vermeld in artikel 19, § 2, tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018, aan een of meer vakken van de vierde graad, die behoren tot een optie waarvoor de academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Art. 22.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
...3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Art. 23.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
...3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Afdeling 6. - Leeractiviteiten op maat

Art. 24.

Het schoolbestuur kan na onderhandelingmet het personeel in het lokaal comité de leeractiviteiten op maat vrij inplannen in de loop van het schooljaar naargelang de participatiemogelijkheden van de beoogde leerlingen.

De academie beschikt over een planning waarin de leeractiviteiten op maat zijn opgenomen, minstens twee weken voor die leeractiviteiten van start gaan.

De academie deelt de planning minstens twee weken vóór de leeractiviteiten van start gaan, schriftelijk of elektronisch mee aan alle leerlingen en afgestudeerden van de academie die in aanmerking komen voor deelname aan de leeractiviteiten op maat op basis van de toelatingsvoorwaarden die het schoolbestuur vooropstelt.

Afdeling 7. - Organisatie van het schooljaar en de vakantieregeling

Art. 25.

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Met behoud van de toepassing van artikel 64 van het decreet van 9 maart 2018, kunnen de leeractiviteiten op alle dagen van de week plaatsvinden.

Een academie is gedurende minstens veertig weken per jaar administratief geopend.

Art. 26.

De volgende vakantieperioden worden vastgelegd:

1° de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus;

2°de herfstvakantie begint op de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt één week. Als 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;

3° de kerstvakantie begint op de maandag van de week waarin 25 december valt en duurt twee weken. Als 25 december op een zaterdag of een zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na 25 december;

4° de krokusvakantie begint op de zevende maandag voor Pasen en duurt één week;

5° de paasvakantie begint op de eerste maandag van april en duurt twee weken. Als Pasen in maart valt, dan begint de paasvakantie op de maandag na Pasen. Als Pasen na 15 april valt, dan begint de paasvakantie op de tweede maandag voor Pasen.

Art. 27

Als ze niet tijdens een vakantieperiode vallen, is er bovendien vakantie op de volgende dagen:

1° 1 november;

2° 11 november;

3° 25 december;

4° Pasen;

5° paasmaandag;

6° 1 mei;

7° Hemelvaartsdag;

8° Pinksteren;

9° pinkstermaandag.

Art. 28.

Een academie kan bijkomend twee facultatieve vakantiedagen organiseren.

De leeractiviteiten kunnen voor alle leerlingen of voor een groep van leerlingen maximaal twee dagen per schooljaar geschorst worden om pedagogische studiedagen voor de leraren te houden. Die pedagogische studiedagen kunnen niet opgesplitst worden.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
Twee of meer academies die een academie-overschrijdende pedagogische studiedag voor de leraren en directeurs organiseren met het oog op de implementatie van de basiscompetenties en beroepskwalificaties in de onderwijs- en evaluatiepraktijk kunnen de leeractiviteiten voor alle leerlingen of voor een groep van leerlingen maximaal een bijkomende dag per schooljaar schorsen. Die pedagogische studiedag kan niet opgesplitst worden.2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

Art. 29.

De dag voor, van en na de bij wet of decreet bepaalde parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen of volksraadpleging kunnen de lessen geschorst worden in de vestigingsplaats waarvan lokalen gebruikt zijn naar aanleiding van die verkiezingen of volksraadpleging.

HOOFDSTUK 4. - Rechten en plichten van leerlingen

Afdeling 1. - Toegang tot een opleiding

Art. 30.

§ 1. Bij zijn inschrijving voor een opleiding die deel uitmaakt van een langlopende studierichting toont een leerling aan dat hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29 tot en met 33 van het decreet van 9 maart 2018.

Voor wat de leeftijdsvoorwaarden betreft, legt de leerling een geldig identiteitsbewijs voor.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Een leerling die op basis van zijn leeftijd een opleiding start in een structuuronderdeel voor jongeren, kan alle leerjaren [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
van die opleiding in dat structuuronderdeel volgen op voorwaarde dat de opleiding niet onderbroken wordt6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] .1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Om aan te tonen dat hij de vereiste basiscompetenties verworven heeft, legt de leerling een van de volgende schriftelijke of elektronische documenten voor:

1° een [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
leerbewijs2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] van de graad die hij met goed gevolg in het desbetreffende domein heeft afgewerkt;

2° een studiebewijs van een inhoudelijk gelijkwaardige artistieke opleiding dat uitgereikt is door een erkende instelling voor secundair of hoger onderwijs;

3° een studiebewijs van een inhoudelijk vergelijkbare opleiding dat uitgereikt is door een Syntra-opleidingscentrum of centrum voor volwassenenonderwijs, of een buitenlandse onderwijsinstelling;

4° een competentiedocument dat uitgereikt is door een organisatie in het jeugdwerk, de sector voor amateurkunsten, de erfgoedsector of het sociaal-cultureel werk.

In het derde lid, 4°, wordt verstaan onder competentiedocument: een schriftelijk of elektronisch document dat de competenties beschrijft die een deelnemer aan het jeugdwerk, de sector van de amateurkunsten, de erfgoedsector en het sociaal-cultureel werk heeft verworven, hetzij door vorming, hetzij door een vrijwillig engagement op te nemen bij een organisatie die in een van die sectoren actief is.

De leerling start in het eerste leerjaar van zijn opleiding, tenzij de directeur in samenspraak met de betrokken leerkrachten oordeelt dat de leerling in een hoger leerjaar kan starten. De leerling kan evenwel niet verplicht worden om in een hoger leerjaar te starten.

§ 2. Een leerling die bij zijn inschrijving niet kan aantonen dat hij de vereiste basiscompetenties verworven heeft, kan voorlopig ingeschreven worden voor een toelatingsperiode in de opleiding van zijn keuze als hij voldoet aan [7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
vermeld in artikel 29 tot en met 33 van het decreet van 9 maart 2018, met uitzondering van artikel 31, eerste lid, 1°, en derde lid, 2°, artikel 32, derde lid, 2°, en vierde lid, 1°, en artikel 33, § 2, 2°, van het voormelde decreet7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
] .

In het eerste lid wordt verstaan onder toelatingsperiode: periode van voorlopige toelating tot een opleiding om te bepalen of de leerling beschikt over de competenties om de opleiding in kwestie succesvol te volgen.

Uiterlijk twee maanden na de start van het schooljaar beoordeelt de directeur op advies van de betrokken leerkrachten of de leerling over voldoende competenties beschikt om de opleiding voort te zetten en geeft daarover schriftelijke of digitale feedback aan de leerling.

De academie houdt een register bij met de aanvragen en gemotiveerde beslissingen over de toelatingsperiodes, dat ter inzage aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en aan de onderwijsinspectie kan worden voorgelegd.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
Een leerling die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29 tot en met 36 van het decreet van 9 maart 2018, en voor wie de aanvraag en gemotiveerde beslissing over de toelatingsperiode ontbreekt, is niet regelmatig.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

[7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
...7B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
]

Art. 31.

§ 1. Bij zijn inschrijving voor een opleiding die deel uitmaakt van een kortlopende studierichting, toont een leerling aan dat hij aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29 van het decreet van 9 maart 2018, voldoet, evenals aan de leeftijdsvoorwaarden die het schoolbestuur bepaalt.

Voor wat de leeftijdsvoorwaarden betreft, legt de leerling een geldig identiteitsbewijs voor.

§ 2. Om na te gaan of een leerling over de motivatie, de competenties en het potentieel beschikt om een kortlopende studierichting specialisatie te volgen, kan een academie een selectieactiviteit organiseren of een toelatingsperiode opleggen.

De academie informeert alle belanghebbenden over het tijdstip en het opzet van de selectieactiviteiten.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid kan de evaluatie van de vierde graad als selectieactiviteit gelden.

De directeur beslist over de toelating tot een kortlopende studierichting specialisatie in samenspraak met de betrokken leerkrachten, en motiveert ze naar de leerling. In geval van een toelatingsperiode kan de directeur uiterlijk een maand na de start van het schooljaar beslissen. [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
De academie houdt een register bij met de aanvragen en gemotiveerde beslissingen over de toelatingsperiodes, dat ter inzage aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en aan de onderwijsinspectie kan worden voorgelegd. Een leerling waarvoor de gemotiveerde beslissing over de toelatingsperiode ontbreekt, is niet regelmatig.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Art. 32.

De academie bezorgt de gegevens, vermeld in artikel 49 van het decreet van 9 maart 2018, uiterlijk 31 oktober van het betrokken schooljaar.

De academie bezorgt de gegevens, vermeld in artikel 49 van het decreet van 9 maart 2018, uiterlijk 31 oktober van het betrokken schooljaar.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten kan het Rijksregister consulteren met het oog op de controle van de inschrijvingsgegevens, vermeld in artikel 49 van het decreet van 9 maart 2018, en de controle van de voorwaarden voor verminderd inschrijvingsgeld, vermeld in artikel 92 van hetzelfde decreet.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Afdeling 2. - Volgen van een opleiding

Onderafdeling 1. - Indeling in klasgroepen

Art. 33.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Leerlingen van een domein die hetzelfde vak of een verschillend vak volgen, kunnen samen les volgen in functie van de te bereiken basiscompetenties, specifieke eindtermen of beroepskwalificaties. De academie bewaakt de groepsgrootte zodat het leerproces van elke leerling voldoende begeleid kan worden.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Leerlingen kunnen voor de algemene vakken, vermeld in artikel 4, tweede lid, artikel 6 § 7, artikel 8 § 8 of artikel 10 § 10 over de domeinen gegroepeerd worden in functie van de te bereiken basiscompetenties, specifieke eindtermen of beroepskwalificaties.

Onderafdeling 2. - Vrijstelling van een vak

Art. 34.

Een leerling die zijn competenties kan aantonen via [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
een leerbewijs,2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
Het leerbewijs, het bewijs van competenties,2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] het bewijs van beroepskwalificatie of het studiebewijs, vermeld in het eerste lid, kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm worden voorgelegd.

De directeur kan het verzoek om vrijstelling weigeren via een met redenen omklede motivering.

De directeur kan ook vrijstelling verlenen voor een vak om pedagogische redenen. De directeur motiveert de vrijstelling in een document dat de verworven competenties beschrijft.

Onderafdeling 3. - Les volgen in verschillende academies

Art. 35.

Een leerling kan een of meer vakken die tot het lessenrooster van dezelfde opleiding behoren, in verschillende academies volgen na schriftelijke of digitale elektronische toestemming van de directeurs van de academies.

De leerling schrijft zich in de verschillende academies in en verklaart zich akkoord met het academiereglement en het artistiek-pedagogisch project van elke academie.

De leerling betaalt het inschrijvingsgeld, conform artikel 90 tot en met 92 van het decreet van 9 maart 2018, in de academie waar hij zich het eerst aanmeldt.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
...2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

Elke academie organiseert de leerlingenbegeleiding, vermeld in artikel 4, tweede lid, 2°, van het voormelde decreet, en de leerlingenevaluatie, vermeld in artikel 59 tot en met 62 van het voormelde decreet, voor het gedeelte van de opleiding dat de leerling in die academie volgt. De academies maken afspraken over de uitwisseling van gegevens over de leerlingenbegeleiding en de leerlingenevaluatie.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Onderafdeling 4. Les volgen in een alternatieve leercontext1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

Art. 35/1.

§ 1. Het toetsingsinstrument vermeld in artikel 57, tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018 bevat alleen criteria die de kwaliteit van de leeromgeving garanderen. Criteria die het recht van de leerling op het les volgen in een alternatieve leercontext inperken, worden er niet in opgenomen.

Het afsprakenkader vermeld in artikel 57, derde lid, van het voormelde decreet, bevat alleen concrete afspraken over de opvolging van het leerproces. Bepalingen die het recht van de leerling op het les volgen in een alternatieve leercontext inperken, worden er niet in opgenomen.

§ 2. Elk schoolbestuur legt een toetsingsinstrument ter validering voor aan de onderwijsinspectie. Als het schoolbestuur het toetsingsinstrument wijzigt, bezorgt het de nieuwe versie aan de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie valideert het toetsingsinstrument als de criteria representatief, betrouwbaar en transparant geformuleerd zijn. De onderwijsinspectie spreekt zich niet uit over de inhoud van de criteria.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Onderafdeling 5. Veranderen van opleiding in de loop van het schooljaar1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

Art. 35/2.

Een leerling kan op advies van de betrokken leerkrachten en na toestemming van de directeur uiterlijk op de eerste lesdag na de kerstvakantie veranderen van traject of naar een andere opleiding in hetzelfde domein overstappen, als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29 tot en met 33 van het decreet van 9 maart 2018.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
Onderafdeling 6. Aan- en afwezigheden3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021

Art. 35/3.

Leerlingen zijn gewettigd afwezig als ze afwezig zijn om een van de volgende redenen:

1° door ziekte [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
, mits het voorleggen van een schriftelijke verantwoording van de ouders of meerderjarige leerling als de afwezigheid van een dag maximaal vier keer in hetzelfde schooljaar heeft plaats gevonden. In alle andere gevallen is een medisch attest nodig6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] ;

2° om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont;

3° om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging;

4° als de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is;

5° wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;

6° wegens maatregelen van de [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] ;

7° om een familieraad bij te wonen;

8° om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie of als topsporter met een A- of B-statuut;

9° om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar;

10° wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs;

11° [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
door een zwangerschap: minimaal een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximaal veertien weken na de bevalling, met een maximum van vijftien weken;6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

12° door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel;

13° wegens school- of beroepsverplichtingen;

14° wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022

15° om als lid van een amateurkunstenorganisatie actief deel te nemen aan een culturele manifestatie;

16° door deelname aan een oudercontact of een participatieorgaan van een onderwijsinstelling.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten bepaalt de documenten die voorgelegd moeten worden om de afwezigheid om een van de redenen, vermeld in het eerste lid, te staven.

De directeur kan aan een leerling per schooljaar maximaal drie afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden worden beschouwd als gewettigd.

Het schoolbestuur neemt de wijze waarop leerlingen een afwezigheid melden en de verantwoording die leerlingen aan de academie bezorgen, op in haar academiereglement.

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021

Art. 35/4.

De aan- en afwezigheden worden geregistreerd in het elektronisch systeem voor de uitwisseling van leerlingengegevens van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Afdeling 3. - Certificering

Art. 36.

§ 1. Aan een leerling die alle basiscompetenties van een graad van een langlopende studierichting heeft verworven, reikt de academie een [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
leerbewijs basiscompetenties van de graad in kwestie2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] uit conform artikel 59 van het decreet van 9 maart 2018.

Aan een leerling die alle competenties van een beroepskwalificatie heeft verworven, reikt de academie een bewijs van beroepskwalificatie uit conform artikel 59 van het voormelde decreet.

Aan een leerling die een [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
...2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] gedeelte van de competenties van een beroepskwalificatie heeft verworven, reikt de academie een bewijs van competenties uit conform artikel 59 van het voormelde decreet.

De academie kan ook een [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
leerbewijs2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] uitreiken aan leerlingen die met goed gevolg een leerjaar van een bepaalde studierichting gevolgd hebben.

§ 2. [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
De academie reikt een leerbewijs uit aan:

1° leerlingen die deelgenomen hebben aan leeractiviteiten op maat als vermeld in artikel 4, derde lid, van het decreet van 9 maart 2018;

2° leerlingen die een individueel aangepast curriculum conform artikel 52 van het voormelde decreet hebben gevolgd;

3° leerlingen die een opleiding van kortlopende studierichting als vermeld in artikel 13, § 1, artikel 15, § 1, artikel 17, § 1, of artikel 19, § 1, van het voormelde decreet, hebben gevolgd.

Het leerbewijs omschrijft de verworven basiscompetenties of competenties.

2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

§ 3. Als een leerling zijn opleiding in meer academies volgt, bepalen de directeurs in onderling overleg welke academie het bewijs van competenties, het bewijs van beroepskwalificatie of het leerbewijs, al naargelang van toepassing conform [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
paragraaf 1 en 22B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] , uitreikt.

§ 4. [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
De academie kan vrij het model van het bewijs van competenties, het bewijs van beroepskwalificatie of het leerbewijs bepalen. Het document vermeldt:

1° de opschriften: “Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België” en “Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”;

2° de tekst “Bewijs van competenties”, “Bewijs van beroepskwalificatie”, Leerbewijs basiscompetenties” of “Leerbewijs deeltijds kunstonderwijs”, aangevuld met de opleidingsbenaming, al naargelang van toepassing conform paragraaf 1 en 2;

3° in geval van een bewijs van beroepskwalificatie: de beroepskwalificatie en het niveau van de Vlaamse Kwalificatiestructuur, vermeld in 14 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, en het niveau van het Europees kwalificatiekader;

4° de studieomvang van de opleiding, uitgedrukt als de som van de gevolgde wekelijkse lestijden;

5° de officiële naam van alle academies waar de leerling de opleiding volledig of gedeeltelijk gevolgd heeft;

6° dat het bewijs van competenties, het bewijs van beroepskwalificatie of het leerbewijs, al naargelang van toepassing conform paragraaf 1 en 2, wordt uitgereikt conform de bepalingen van:

a) het decreet van 9 maart 2018;

b) dit besluit;

7° dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften zijn nageleefd;

8° alle voornamen, de achternaam, en de geboortedatum en -plaats van de leerling;

9° in geval van een bewijs van competenties: dat aan het document een bijlage is toegevoegd met een opsomming van alle verworven competenties;

10° de plaats en datum van de uitreiking;

11° de naam en de handtekening van de directeur van de academie die het bewijs van competenties, het bewijs van beroepskwalificatie of het leerbewijs, al naargelang van toepassing conform paragraaf 1 en 2, uitreikt;

12° een verwijzing naar de documenten die de academie als supplement toevoegt.

2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

Het bewijs van beroepskwalificatie wordt bekleed met het zegel van de academie die het uitreikt.

De academie kan de volgende documenten als supplement toevoegen:

1° een toelichting van het gehanteerde puntensysteem, de toekenning van graden van verdienste en het systeem om te bepalen wanneer een leerling geslaagd is;

2° het portfolio, het repertoire dat de leerling heeft opgebouwd of een verwijzing naar een elektronische drager die die informatie bevat.

HOOFDSTUK 5. - Personeelsformatie

Afdeling 1. - Bestuurs- en onderwijzend personeel

Art. 37.

Dit hoofdstuk is van toepassing op het gefinancierd of gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs.

Art. 38.

De ambten die de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel mogen uitoefenen, worden als volgt vastgesteld en ingedeeld:

1° wervingsambt in de domeinen beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek en woordkunst-drama en in de domeinoverschrijdende initiatieopleiding: leraar;

2° wervingsambt in de domeinen muziek en dans: begeleider;

3° bevorderingsambt in de domeinen beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek en woordkunst-drama en in de domeinoverschrijdende initiatieopleiding: directeur.

Art. 39.

Het aantal gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen in ambten van het onderwijzend personeel, vermeld in artikel 38, 1° en 2°, van dit besluit, dat een academie kan organiseren, is afhankelijk van het aantal lestijden dat die academie voor een bepaald schooljaar volgens de omkaderingsberekening, vermeld in artikel 69 tot en met 72 van het decreet van 9 maart 2018, toegewezen krijgt.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
Een schoolbestuur dat niet-aangewende lestijden van een bepaald schooljaar overdraagt naar het volgende schooljaar of naar een andere academie of naar een academie van een ander schoolbestuur conform artikel 75 van het decreet van 9 maart 2018, meldt die overdracht uiterlijk op 31 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt een formulier ter beschikking.2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

De lestijden van de eerste, tweede en derde graad en de lestijden van de vierde graad die de academie conform artikel 74 van het voormelde decreet overdraagt naar een andere graad, worden gedeeld door 22 voor het ambt van leraar in de structuuronderdelen van de eerste, tweede en derde graad. De eenheden van het quotiënt zijn gelijk aan het aantal volledige betrekkingen. De decimalen zijn gelijk aan een evenredige deeltijdse betrekking.

De lestijden voor de structuuronderdelen van de vierde graad en de kortlopende studierichtingen worden gedeeld door twintig voor het ambt van leraar in die structuuronderdelen. De eenheden van het quotiënt zijn gelijk aan het aantal volledige betrekkingen. De decimalen zijn gelijk aan een evenredige deeltijdse betrekking.

Het aantal gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen in het ambt van directeur, vermeld in artikel 38, 3°, van dit besluit, wordt toegekend conform artikel 77 van het voormelde decreet.

Art. 40.

De lestijden die een kunstacademie voor een bepaald schooljaar op grond van artikel 76, § 1, eerste en tweede lid, van het decreet van 9 maart 2018 verwerft voor beleidsondersteuning of die een academie op grond van artikel 76, § 1, derde lid, van het voormelde decreet, voor een bepaald schooljaar verwerft voor pedagogische coördinatie, worden gedeeld door twintig tot op de eenheid. Het quotiënt is gelijk aan het aantal volledige betrekkingen in het ambt van leraar.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020

Art. 40/1.

[5B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

§1. De aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding kunnen worden samengelegd. Academies die ervoor kiezen om de aanvullende lestijden samen te leggen, richten daarvoor een samenwerkingsverband aanvangsbegeleiding op dat bestaat uit twee of meer academies. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over de aanwending van de aanvullende lestijden. Academies die aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding willen samenleggen in een samenwerkingsverband, sluiten onderling een overeenkomst. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, vermeld in artikel 3, 5° van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, stelt een sjabloon voor de overeenkomst ter beschikking. Een van de academies in kwestie bezorgt uiterlijk op 31 oktober een kopie van de overeenkomst aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

§2. Een academie of een samenwerkingsverband als vermeld in paragraaf 1, kan een of meer lestijden voor aanvangsbegeleiding omzetten in administratieve omkaderingseenheden. Daarbij wordt het aantal lestijden op de volgende wijze in rekening gebracht:

lestijdenadministratieve omkadering
12
24
37
49
511
613
715
817
920
1022

Met de administratieve omkaderingseenheden organiseert de academie betrekkingen in het ambt van administratief medewerker conform de berekening, vermeld in artikel 46.

5B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] 2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] [5B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 40/2.

§ 1. Met toepassing van artikel 75/1, § 3, van het decreet van 9 maart 2018 kunnen, uit de lestijden die conform artikel 75/1, § 2, van het decreet van 9 maart 2018 berekend worden, in het deeltijds kunstonderwijs betrekkingen worden georganiseerd in het ambt van leraar.

De lestijden worden op de volgende wijze omgerekend naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse of deeltijdse betrekkingen van leraar: de lestijden worden gedeeld door 20 of 22 naargelang de graad in kwestie tot op de eenheid voor het ambt van leraar. Het quotiënt is gelijk aan het mogelijke aantal volledige betrekkingen.

§ 2. Met toepassing van artikel 75/1, § 5, van het decreet van 9 maart 2018 kan een academie een of meer lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel omzetten in administratieve omkaderingseenheden. Daarbij wordt het aantal lestijden op de volgende wijze in rekening gebracht:

lestijdenadministratieve omkadering
12
24
37
49
511
613
715
817
920
1022

Met de administratieve omkaderingseenheden organiseert de academie betrekkingen in het ambt van administratief medewerker conform de berekening, vermeld in artikel 46.

5B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] [5B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 40/3.

§ 1. Met toepassing van artikel 75/2, § 4, van het decreet van 9 maart 2018 kunnen, uit de lestijden die conform artikel 75/2, § 2 of § 3, van het decreet van 9 maart 2018 verkregen worden, in het deeltijds kunstonderwijs betrekkingen worden georganiseerd in het ambt van leraar. De lestijden worden op de volgende wijze omgerekend naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse of deeltijdse betrekkingen van leraar: de lestijden worden gedeeld door 20 of 22 naargelang de graad tot op de eenheid voor het ambt van leraar. Het quotiënt is gelijk aan het mogelijke aantal volledige betrekkingen.

§ 2. Een academie kan een of meer lestijden samen school maken omzetten in administratieve omkaderingseenheden. Daarbij wordt het aantal lestijden op de volgende wijze in rekening gebracht:

lestijdenadministratieve omkadering
12
24
37
49
511
613
715
817
920
1022

Met de administratieve omkaderingseenheden organiseert de academie betrekkingen in het ambt van administratief medewerker conform de berekening, vermeld in artikel 46.

Met toepassing van artikel 75/2, § 5, van het decreet van 9 maart 2018 worden de lestijden samen school maken aangewend op schoolniveau conform het afsprakenkader tussen de sociale partners.

5B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

Afdeling 2. - [8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
Aanwerven van gastleraren8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

Art. 41.

[8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023

Een academie kan lestijden aanwenden om een of meer gastleraren in te zetten als vermeld in artikel 73, § 3, van het decreet van 9 maart 2018. De academie meldt daarvoor het aantal lestijden en de periode van aanwending aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, dat de lestijden omzet in een krediet.

Het krediet voor gastleraren, vermeld in het eerste lid, wordt vastgesteld door het aantal gemelde lestijden te vermenigvuldigen met 73,61 euro. Het resultaat van de voormelde vermenigvuldiging wordt vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A, die voor een schooljaar (X, X+1) berekend wordt met de volgende formule: A = (Cx-1/Cx-2), waarbij:

1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1;

2° Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2.

De A-coëfficiënt, vermeld in het tweede lid, wordt voor 100% in rekening gebracht.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten kent het totale geïndexeerde krediet voor de aanwending van gastleraren, vermeld in het tweede en derde lid, toe aan de academie in de vorm van een voorschot van 60% van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 40% in de loop van de maand februari die daarop volgt. De academie kan dit krediet alleen aanwenden voor het inzetten van gastleraren conform het eerste lid. Maximaal de helft van de middelen kunnen worden overgedragen naar het krediet van het volgende schooljaar.”.

8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

Art. 42.

Het schoolbestuur bepaalt met toepassing van de regelgeving inzake overleg en onderhandelingen de wijze waarop het een [8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraar8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] in dienst neemt en bepaalt zijn vergoeding. De rechtspositieregeling in het onderwijs is niet van toepassing.

In het eerste lid wordt verstaan onder rechtspositieregeling in het onderwijs: het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Afdeling 3. - Leeractiviteiten op maat

Art. 43.

Een geheel van leeractiviteiten op maat wordt gelijkgesteld met een vak als vermeld in artikel 4, 6, 8 of 10, op basis van de bekwaamheidsbewijzen waarover het personeelslid beschikt dat in die leeractiviteiten wordt aangesteld.

Afdeling 4. - Ondersteunend personeel en opvoedend hulppersoneel

Art. 44.

De ambten die personeelsleden mogen uitoefenen, worden als volgt vastgesteld en ingedeeld:

1° personeelscategorie ondersteunend personeel: administratief medewerker [4B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
en ICT-coördinator4B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
] ;

2° personeelscategorie opvoedend hulppersoneel: studiemeester-opvoeder.

Art. 45.

Het aantal gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen in de ambten ondersteunend en opvoedend hulppersoneel, vermeld in artikel 44, 1° en 2°, van dit besluit, dat een academie kan organiseren, is afhankelijk van het aantal administratieve omkaderingseenheden dat die academie voor een bepaald schooljaar volgens de omkaderingsberekening, vermeld in artikel 79 of artikel 81 van het decreet van 9 maart 2018, toegewezen krijgt.

Art. 46.

§ 1. Administratief omvat een volledige opdracht in het ambt van administratief medewerker 38 prestatie-eenheden. Elke omkaderingseenheid, vermeld in artikel 45, stemt overeen met een prestatie-eenheid.

Een ambt met onvolledige prestaties wordt administratief altijd uitgedrukt in een geheel aantal van de prestatie-eenheden, vermeld in het eerste lid.

§ 2. De effectieve wekelijkse prestaties van een volledige opdracht in het ambt van administratief medewerker omvat op weekbasis 36 klokuren.

In het eerste lid wordt verstaan onder effectieve wekelijkse prestaties: de feitelijke werktijd per week van de administratief medewerker.

Een onvolledige opdracht in het ambt van administratief medewerker omvat het evenredige deel van de klokuren, vermeld in het eerste lid. Voor het bepalen van het voormelde evenredige deel, wordt de omrekeningstabel gebruikt die is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 3. Een volledige opdracht in het ambt van studiemeester-opvoeder omvat op weekbasis 32 uren.

[4B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
§ 4. Een volledige opdracht in het ambt van ICT-coördinator omvat op weekbasis 36 uren.4B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
Afdeling 5. Academie-overschrijdende expertise-uitwisseling2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020

Art. 46/1.

Conform artikel 86/1 van het decreet van 9 maart 2018 kan de minister binnen de beschikbare begrotingskredieten middelen voorzien ter ondersteuning van academie-overschrijdende pedagogische studiedagen, vermeld in artikel 28, derde lid, met het oog op het realiseren van de volgende doelstellingen:

1° expertise-uitwisseling tussen leraren van de verschillende academies over de implementatie van de basiscompetenties en beroepskwalificaties in hun onderwijs- en evaluatiepraktijk;

2° expertise-uitwisseling tussen directeurs van de verschillende academies over de impact van de basiscompetenties en beroepskwalificaties op de academie als organisatie en de kwaliteitsontwikkeling;

3° formuleren van wederzijdse aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteitsontwikkeling in de betrokken academies.

De minister bepaalt de indientermijn en de modaliteiten voor de aanvraag van de ondersteuning.

De minister neemt een beslissing over de ingediende aanvragen op basis van het advies van het departement Onderwijs en Vorming en de onderwijsinspectie. In het advies wordt beoordeeld in welke mate de expertiseuitwisseling op een systematische manier gebeurt met het oog op het realiseren van de doelstellingen, vermeld in het eerste lid.

2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

HOOFDSTUK 6. - Inschrijvingsgeld

Afdeling 1. - Bewijsstukken recht op verminderd inschrijvingsgeld

Art. 47.

Om aan te tonen dat ze aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen om in aanmerking te komen voor het tarief, vermeld in artikel 91, 2°,3° of 4° van het decreet van 9 maart 2018, of om het recht op vermindering te genieten, conform artikel 92, § 3 van het voormelde decreet, leggen leerlingen een geldig identiteitsbewijs voor.

Art. 48.

§ 1. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 1° of 2° van het decreet van 9 maart 2018 aan te tonen, leggen leerlingen een van volgende bewijsstukken voor:

1° een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

2°een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

§ 2. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 10°, van het decreet van 9 maart 2018 aan te tonen, leggen leerlingen een van volgende bewijsstukken voor:

1° een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt of een attest op grond van artikel 92 § 1 3°, van het voormelde decreet;

2° een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar de leerlingen wonen, als de gemeente de criteria, vermeld in artikel 92 § 1 3°, 4°, 7° of 10° van het voormelde decreet, hanteert om het kansenstatuut toe te kennen [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
of een Paspartoe aan kansentarief op naam in een academie gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die toegang heeft tot de identificatiesoftware van Publiq vzw1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] .

§ 3. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 5° van het decreet van 9 maart 2018, aan te tonen, leggen leerlingen een van volgende bewijsstukken voor:

1° een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

2° een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

3° een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

§ 4. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond vanartikel 92 § 1 6° van het decreet van 9 maart 2018, aan te tonen, leggen leerlingen een van volgende bewijsstukken voor:

1° een attest van de ziekteverzekering als dat document een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;

2° een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering conform artikel 100 § 1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

3° een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met vermelding van "vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen".

§ 5. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 7° van het decreet van 9 maart 2018 aan te tonen, leggen leerlingen een van volgende bewijsstukken voor:

1° een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dat het recht op een toeslag voor het kind aantoont;

2° een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

§ 6. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 8° van het voormelde decreet, aan te tonen, leggen leerlingen een verklaring voor van de directie van de instelling waar ze verblijven.

§ 7. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 9° van het voormelde decreet, aan te tonen, leggen leerlingen een van volgende bewijsstukken voor:

1° een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;

2° een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft;

3° een identiteitsbewijs voor vreemdelingen.

§ 8. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 3° van het voormelde decreet, aan te tonen, leggen leerlingen een attest afgeleverd door het OCMW voor.

§ 9. Om hun recht op het verminderd inschrijvingsgeld op grond van artikel 92 § 1 4° van het voormelde decreet, aan te tonen, leggen leerlingen een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen voor.

Art. 49.

Een leerling die conform artikel 92 § 2 van het decreet van 9 maart 2018 recht heeft op het verminderd inschrijvingsgeld, toont via een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat hij tot dezelfde leefeenheid behoort als de persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in 92 § 1 van hetzelfde decreet.

Een leerling die conformartikel 92 § 3, 1° van het decreet van 9 maart 2018 recht heeft op het verminderd inschrijvingsgeld, toont via een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat hij tot dezelfde leefeenheid behoort als een persoon die het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie.

Een leerling die conform [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
artikel 92 § 3, 1°3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] van het decreet van 9 maart 2018 recht heeft op het verminderd inschrijvingsgeld, toont via een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat hij of zij kind, broer of zus is van een persoon die het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie.

Art. 50.

[3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
De bewijsdocumenten, vermeld in artikel 47 tot en met 49, worden uiterlijk op 31 oktober van het schooljaar in kwestie voorgelegd. Ze kunnen in schriftelijke of in elektronische vorm voorgelegd worden.3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
]

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten beslist of een attest uitgereikt door een andere Belgische of buitenlandse overheidsinstantie gelijkwaardig bevonden wordt met de attesten, vermeld in artikel 47 tot en met 49.

Afdeling 2. - Betalingsmodaliteiten en -termijnen voor schoolbesturen

Art. 51.

Het inschrijvingsgeld, conform artikel 93 van het decreet van 9 maart 2018, wordt betaald in twee stortingen: uiterlijk op 15 november en op 15 april. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten maakt daarvoor een vorderingsdossier op en bezorgt de factuur aan het schoolbestuur.

Het schoolbestuur betaalt het inschrijvingsgeld voor elk van zijn academies afzonderlijk.

HOOFDSTUK 7. - Erkenningsaanvragen, programmatieaanvragen en het verwerven van onderwijsbevoegdheid

Afdeling 1. - Erkennings- en programmatieaanvraag

Art. 52.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Een schoolbestuur dat conform artikel 101 van het decreet van 9 maart 2018 een voorlopige erkenning voor zijn academie wil aanvragen, dient uiterlijk op [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
1 maart3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] voorafgaand aan de oprichting een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt een aanvraagformulier ter beschikking.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
...1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Art. 53.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Het schoolbestuur van een academie dat conform artikel 111 van het decreet van 9 maart 2018 voor een academie financiering of subsidiëring wil verkrijgen, dient uiterlijk op [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
1 maart3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] voorafgaand aan de oprichting een aanvraag tot voorlopige erkenning van een academie in het deeltijds kunstonderwijs in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt een aanvraagformulier ter beschikking.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
...1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Art. 54.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019

Het schoolbestuur van een academie dat conform artikel 102 en 111 § 2, van het decreet van 9 maart 2018, voor een onderdeel van een academie erkenning en financiering of subsidiëring wil verkrijgen, dient uiterlijk op [3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
1 maart3B.Vl.R. van 10/09/2021
B.S. 08/10/2021
] een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt een aanvraagformulier ter beschikking.

In het eerste lid wordt verstaan onder onderdeel:

1° een nieuw domein;

2° de oprichting van een nieuw structuuronderdeel van een domein waarvan de academie al een of meer structuuronderdelen organiseert in een bestaande of nieuwe vestigingsplaats.

De minister neemt voor 15 mei een beslissing over de erkenning en financiering of subsidiëring van het onderdeel.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Art. 54/1.

Het schoolbestuur dat conform artikel 118bis van het decreet van 9 maart 2018 een bijzondere vestigingsplaats in gebruik wil nemen dient uiterlijk op 30 september van het schooljaar waarin het de bijzondere vestigingsplaats wil in gebruik nemen, een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt een aanvraagformulier ter beschikking.

Het schoolbestuur verantwoordt in de aanvraag, vermeld in het eerste lid, dat de vestigingsplaats voldoet aan de definitie van bijzondere vestigingsplaats, vermeld in artikel 3, 13°, of aan de criteria, vermeld in artikel 118bis, 1°, van het decreet van 9 maart 2018. Daarbij toont het schoolbestuur aan dat de schoolinfrastructuur noodzakelijk is voor de leeractiviteiten die er gegeven worden en niet verplaatst kan worden of dat de leerlingenpopulatie die er verblijft zich niet kan verplaatsen naar een andere vestigingsplaats van de academie. Het schoolbestuur voegt een protocol van onderhandelingen in het bevoegde lokale comité toe.

De minister neemt [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
uiterlijk op 1 december2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] een beslissing over de ingebruikname van de bijzondere vestigingsplaats op advies van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de onderwijsinspectie.

Afdeling 2. - Onderwijsbevoegdheid

Art. 55.

§ 1. Het schoolbestuur dat conform artikel 130 van het decreet van 9 maart 2018 onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties, een cluster van muziekinstrumenten, of een muziekinstrument in een academie wil verkrijgen, dient uiterlijk op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten een aanvraag in die de volgende elementen bevat:

1° de visie van het schoolbestuur over vernieuwing en verbreding van het aanbod [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
en de motivatie hoe de aangevraagde onderwijsbevoegdheid daarbij aansluit1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] ;

2° een indicatie dat er een leerlingenpotentieel is voor de aangevraagde onderwijsbevoegdheid;

3° op de ingangsdatum voldoen aan de vereisten voor de infrastructuur en de leermiddelen [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
en beschikken over de nodige expertise1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] ;

4° een ondertekend protocol van het lokaal comité van het aanvragende schoolbestuur.

De indeling van opties en muziekinstrumenten in clusters, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
bijlage 21B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] , die bij dit besluit is gevoegd.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
...2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

§ 2. Met behoud van de toepassing van de eerste paragraaf motiveert het schoolbestuur van een academie dat conform artikel 130 van het decreet van 9 maart 2018 onderwijsbevoegdheid voor een unieke optie, een cluster van unieke opties, wil verkrijgen, hoe de vraag tot onderwijsbevoegdheid aansluit op het lokale of regionale immaterieel of materieel cultureel erfgoed of aansluit bij de lokale amateurkunstbeoefening. Een unieke optie kan door maximaal vijf academies per provincie worden georganiseerd tenzij de minister een afwijking verleent vanwege het lokale immaterieel of materieel cultureel erfgoed of de aansluiting bij de lokale amateurkunstbeoefening. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt voor deze bepaling beschouwd als een provincie.

§ 3. Het schoolbestuur van een academie dat conform artikel 130 van het decreet van 9 maart 2018 onderwijsbevoegdheid voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding wil verkrijgen, hoeft dat alleen te melden, en toont in haar melding aan dat ze voldoet aan het principe dat er ten minste twee domeinen maximaal worden aangeboden.

§ 4. Een academie met onderwijsbevoegdheid voor de optie klassiek kan onderwijsbevoegdheid verwerven voor een of meer clusters van klassieke muziekinstrumenten, vermeld in [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
bijlage 21B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] , die bij dit besluit is gevoegd.

Een academie met onderwijsbevoegdheid voor de optie oude muziek, heeft automatisch onderwijsbevoegdheid voor de muziekinstrumenten, vermeld in artikel 12.

Een academie met onderwijsbevoegdheid voor de optie jazz-pop-rock, heeft automatisch onderwijsbevoegdheid voor de muziekinstrumenten, vermeld in artikel 13.

Een academie met onderwijsbevoegdheid voor de optie folk- en wereldmuziek, heeft automatisch onderwijsbevoegdheid voor de muziekinstrumenten, vermeld in artikel 14.

Een academie kan maximaal drie muziekinstrumenten aanbieden uit een cluster waarvoor ze geen onderwijsbevoegdheid heeft, als ze voor elk van die muziekinstrumenten onderwijsbevoegdheid aanvraagt en verkrijgt.

§ 5. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Een schoolbestuur kan meerdere aanvragen tot onderwijsbevoegdheid gelijktijdig indienen. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt een aanvraagformulier ter beschikking.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Art. 56.

§ 1. [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
De aanvragen voor het verkrijgen van onderwijsbevoegdheid die zijn ingediend, worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten ontvankelijk verklaard als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1° bij de aanvraag is een ondertekend protocol van het lokaal comité van het aanvragende schoolbestuur gevoegd;

2° de aanvraag is ingediend binnen de aanvraagtermijn, vermeld in artikel 55;

3° de aanvraag is ingediend conform de voorwaarden, vermeld in artikel 55 tot en met 58 van dit besluit en artikel 130 van het decreet van 9 maart 2018.

1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

De ontvankelijk verklaarde aanvragen worden voor advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd en vervolgens beoordeeld door een adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Departement Onderwijs en Vorming en de onderwijsinspectie.

Bij de beoordeling van de aanvragen houdt de adviescommissie rekening met al de volgende criteria:

1° de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid sluit aan bij de visie van het schoolbestuur over vernieuwing en verbreding van het aanbod;

2° er is een indicatie dat er een potentieel aan leerlingen bestaat voor de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid;

3° de academie beschikt op de ingangsdatum over de nodige infrastructuur en expertise voor de organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid.

§ 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 formuleert het netoverschrijdend samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel, vermeld in artikel 27 van het decreet van 9 maart 2018, een advies over de aanvragen die ingediend zijn door een schoolbestuur van een academie waarvan de hoofdvestigingsplaats gevestigd is in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.

Het samenwerkingsforum, vermeld in het eerste lid, bepaalt zelf zijn beoordelingscriteria, rekening houdend met zijn opdracht, conform artikel 27 van het decreet van 9 maart 2018.

§ 3. De minister neemt [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
uiterlijk 15 mei1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] een beslissing op basis van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, de adviescommissie en in voorkomend geval het samenwerkingsforum, vermeld in paragraaf 2. Als het schoolbestuur de gevraagde onderwijsbevoegdheid verkrijgt, is die geldig tot en met 30 september van het [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
derde1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] schooljaar dat volgt op de datum van het verkrijgen van de bevoegdheid. Als de goedgekeurde clusters, opties of instrumenten binnen die periode niet georganiseerd worden, vervalt de bevoegdheid.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
...1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Art. 57.

De academie kan de cluster van opties of muziekinstrumenten waarvoor ze onderwijsbevoegdheid heeft verworven, organiseren in elke vestigingsplaats waar ze een structuuronderdeel organiseert dat opgenomen is in de financierings- of subsidiëringsregeling en waarin de optie of het muziekinstrument aangeboden wordt in een studierichting en graad die conform artikel 98 van het decreet van 9 maart 2018 ondergebracht is het desbetreffende structuuronderdeel.

Als een academie onderwijsbevoegdheid heeft verworven voor een cluster waarvan de opties of muziekinstrumenten in verschillende structuuronderdelen voorkomen, kan ze die opties of muziekinstrumenten alleen organiseren in haar structuuronderdelen die in de financierings- of subsidiëringsregeling zijn opgenomen.

Art. 58.

Een schoolbestuur kan onderwijsbevoegdheid aanvragen voor een optie die niet in artikel 3, 5, 7 of 9 voorkomt of een muziekinstrument dat niet in artikel 11 tot en met 14 voorkomt. Het schoolbestuur kan daarbij een voorstel tot een nieuw vak toevoegen.

In het geval, vermeld in het eerste lid, dient het schoolbestuur een gemotiveerde aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, dat de ontvankelijkheid beoordeelt conform artikel 56, § 1, eerste lid. Het agentschap legt de vraag vervolgens voor aan de Vlaamse Onderwijsraad en een commissie bestaande uit de Onderwijsinspectie, het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Departement Onderwijs en Vorming. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Op basis van dat advies neemt de minister een beslissing voor 15 mei.6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Bij de beoordeling van de aanvragen houdt de adviescommissie, naast de criteria vermeld in artikel 56 § 1 derde lid, rekening met de volgende criteria:

1° de mate waarin de aangevraagde optie of het aangevraagde vak of muziekinstrument zich onderscheidt van het bestaande aanbod, vermeld in artikel 3 tot en met 15;

2° de leerbehoefte die werd vastgesteld met het oog op hetzij vervolgonderwijs, hetzij kunstbeoefening in de vrije tijd of op de arbeidsmarkt;

3° de mate waarin de aangevraagde optie of het aangevraagde vak of muziekinstrument het potentieel heeft om nieuwe doelgroepen te bereiken;

4° de mate waarin de aangevraagde optie of het aangevraagde vak of muziekinstrument inspeelt op een actuele tendens in de kunsten of bijdraagt tot het bewaren van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen door nieuwe restauratietechnieken of inzichten over de uitvoeringspraktijk.

Als aan minstens drie van de vier criteria werd voldaan, kan er een gunstig advies gegeven worden.

De Vlaamse onderwijsraad bepaalt zelf zijn beoordelingscriteria, conform zijn opdracht, vermeld in artikel 69 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

HOOFDSTUK 8. - Terugvorderingen en sancties

Art. 59.

De overtredingen, vermeld in artikel 88, § 1 van het decreet van 9 maart 2018, worden door de daartoe gemachtigde ambtenaren van het Agentschap voor Onderwijsdiensten vastgesteld.

Met toepassing van artikel 88, § 2 van het voormelde decreet wordt de gemotiveerde beslissing tot de financiële sanctie met een aangetekende brief meegedeeld aan het schoolbestuur in kwestie.

Art. 60.

Het schoolbestuur kan binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van de brief, vermeld in artikel 59, tweede lid, met een aangetekende brief [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] beroep aantekenen bij [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
de minister6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] . De herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie schorten de voormelde termijn van dertig kalenderdagen op.

Uiterlijk dertig kalenderdagen na de ontvangst van het aangetekende beroep neemt [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
de minister6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] er een beslissing over. De indiener van het beroep heeft het recht om binnen die periode gehoord te worden. [6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
De minister6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] kan de financiële sanctie bevestigen, aanpassen of vernietigen. De gemotiveerde beslissing wordt met een aangetekende brief aan het schoolbestuur meegedeeld.

HOOFDSTUK 9. - Wijzigingsbepalingen

Art. 61.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011 betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel in het onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 2° wordt tussen de woorden "secundair onderwijs" en de woorden "of het volwassenenonderwijs" de zinsnede ", het deeltijds kunstonderwijs" ingevoegd;

2° in punt 3° worden de woorden "of van het deeltijds kunstonderwijs" opgeheven.

HOOFDSTUK 10. - Slotbepalingen

Afdeling 1. - Opheffingsbepalingen

Art. 62.

De volgende besluiten worden opgeheven:

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Beeldende kunst", het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016;

4° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het Deeltijds Kunstonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016;

5° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016;

6° het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016;

7° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs, gewijzigd bij voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016;

8° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2014 betreffende het prestatiestelsel van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs;

9° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing.

Afdeling 2. - Overgangsbepalingen

Art. 63.

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
...2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

Art. 64.

De academies van het gemeenschapsonderwijs die op 30 juni 1994 beschikten over bezoldigde ambten van secretaris-rekenplichtige, suppoost, klerk en klerk-typist, kunnen die ambten behouden zolang ze worden ingenomen door de titularissen van dat ogenblik en die de betrekking in dezelfde administratieve toestand en zonder onderbreking blijven uitoefenen. Het volume van de opdracht mag niet hoger worden dan wat het was op 30 juni 1994.

Art. 65.

Een gefinancierde of gesubsidieerde academie heeft vanaf 1 september 2018 onderwijsbevoegdheid voor alle opties en muziekinstrumenten waarvan ze de overeenkomstige optie of het overeenkomstige instrument in de oude structuur organiseerde in het schooljaar 2017-2018 en de leerlingen ervan meegeteld werden in de omkaderingsberekening.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Een academie heeft ook onderwijsbevoegdheid voor alle opties en muziekinstrumenten die behoren tot een cluster waartoe een optie of een muziekinstrument behoort, waarvoor ze met toepassing van het eerste lid onderwijsbevoegdheid verworven heeft.1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
Een academie die in het schooljaar 2018-2019 ten minste vier barokinstrumenten, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, organiseerde, heeft automatisch onderwijsbevoegdheid voor de cluster oude muziek. 1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
Een academie die op grond van het eerste, tweede of derde lid onderwijsbevoegdheid verworven heeft, maar het onderwijsaanbod in kwestie niet georganiseerd heeft sinds 1 september 2018, verliest die onderwijsbevoegdheid vanaf het schooljaar 2021-2022.2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
]

De overeenstemming van de opties en muziekinstrumenten van de nieuwe structuur met de opties en muziekinstrumenten van de oude structuur is vastgesteld in [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
bijlage 31B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] , die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 66.

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 161 van het decreet van 9 maart 2018 worden de tijdelijke projecten, vermeld in artikel II.53 tot en met II.57 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016, op 31 augustus 2018 stopgezet.

§ 2. In afwijking van artikel 65 kunnen de academies die in het schooljaar 2017-2018 het tijdelijke project conceptuele kunst organiseerden, met behoud van de toepassing van artikel 57, vanaf het schooljaar 2018-2019 de optie beeldende en audiovisuele kunsten in de vierde graad van de studierichting beeldend kunstenaar en in de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten, organiseren.

In afwijking van artikel 65 kan de academie die in het schooljaar 2017-2018 het tijdelijke project integratiekunst mozaïek organiseerde, met behoud van de toepassing van artikel 57, vanaf het schooljaar 2018-2019 de optie kunstambacht mozaïek in de vierde graad van de studierichting beeldend kunstenaar en in de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten organiseren.

In afwijking van artikel 65 kunnen de academies die in het schooljaar 2017-2018 het tijdelijke project muziektheater organiseerden, vanaf het schooljaar 2018-2019 [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
de optie musical1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] in de derde graad en vierde graad van de studierichtingen vertolkend en creërend muzikant en in de kortlopende studierichting specialisatie muziek, organiseren.

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
In afwijking van artikel 55 en 56 hebben academies die vanaf het schooljaar 2018-2019 onderwijsbevoegdheid verworven hebben voor de optie musical/muziektheater onderwijsbevoegdheid verworven voor de optie musical. Als de academie op basis van het jaarplan, het cursusmateriaal of een andere schriftelijke neerslag van de leeractiviteiten tot de conclusie komt dat haar opleiding inhoudelijk beter aansluit bij de optie opera/muziektheater heeft ze onderwijsbevoegdheid verworven voor de optie opera/muziektheater. [2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
...2B.Vl.R. van 25/09/2020
B.S. 05/11/2020
] .1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

In afwijking van artikel 65 kan de academie die in het schooljaar 2017-2018 het tijdelijke project schoenontwerpen organiseerde, vanaf het schooljaar 2018-2019 de optie schoenontwerp in de vierde graad van de studierichting ontwerper en in de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten, organiseren

In afwijking van artikel 65 kan de academie die in het schooljaar 2017-2018 het tijdelijke project geluidsleer en opnametechniek organiseerde, vanaf het schooljaar 2018-2019 de optie experimentele muziek in de derde graad en vierde graad van de studierichting creërend muzikant en in de kortlopende studierichting specialisatie muziek, organiseren.

In afwijking van artikel 65 kunnen de academies die in het schooljaar 2017-2018 het tijdelijke project regie podiumkunsten organiseerden, vanaf het schooljaar 2018-2019 de optie regie in de vierde graad van de studierichting theaterregisseur en in de kortlopende studierichting specialisatie woordkunst-drama, organiseren.

In afwijking van artikel 65 kan de academie die in het schooljaar 2017-2018 het tijdelijke project sounddesign organiseerde, vanaf het schooljaar 2018-2019 de optie sounddesign in de vierde graad van de studierichting ontwerper en in de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten, organiseren.

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022

In afwijking van artikel 55 en 56, § 1 en 2, hebben academies die onderwijsbevoegdheid verworven hebben voor de optie theatermaker en in het schooljaar 2021-2022 het vak figuren- en poppentheater georganiseerd hebben, onderwijsbevoegdheid verworven voor de optie figuren- en poppentheater.

In afwijking van artikel 55 en 56, § 1 en 2, hebben academies die onderwijsbevoegdheid verworven hebben voor de optie theatermaker en in het schooljaar 2021-2022 het vak improvisatietheater georganiseerd hebben, onderwijsbevoegdheid verworven voor de optie improvisatietheater.

In afwijking van artikel 55 en 56, § 1 en 2, hebben academies die onderwijsbevoegdheid verworven hebben voor de optie theatermaker en in het schooljaar 2021-2022 het vak mime en bewegingstheater georganiseerd hebben, onderwijsbevoegdheid verworven voor de optie mime en bewegingstheater.

In afwijking van artikel 55 en 56, § 1 en 2, hebben academies die onderwijsbevoegdheid verworven hebben voor de optie spreek- en verteltheater en in het schooljaar 2021-2022 het vak radio maken georganiseerd hebben, onderwijsbevoegdheid verworven voor de optie radio maken.

6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

§ 3. Artikel 63 is van toepassing op de inschaling van de leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 een tijdelijk project volgden.

Afdeling 3. - Inwerkingtreding

Art. 67.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018, met uitzondering van de bepalingen, vermeld in artikel 52 tot en met 58 die met onmiddellijke ingang in werking treden op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen, vermeld in artikel 3 tot en met 16 treden met onmiddellijke ingang in werking op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de toepassing van de artikelen 52 tot en met 58.

Art. 68.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1

omrekeningstabel prestatieregeling voor administratief medewerkers in het deeltijds kunstonderwijs

is te raadplegen via het Belgisch Staatsblad.

Bijlage 2

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Clusters in functie van het aanvragen onderwijsbevoegdheid6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Bijlage 3

[6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Publicatie B.S.6B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Bijlage 4

Clusters in functie van het aanvragen onderwijsbevoegdheid

is te raadplegen via [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
het Belgisch Staatsblad1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] .

Bijlage 5

[1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
...1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
]

Bijlage 6

is te raadplegen via [1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
het Belgisch Staatsblad1B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 23/08/2019
] .