Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vastlegging en indeling van de ambten, de prestatieregeling, de vaststelling van het recht op een salaris en de aanwending van de omkaderingsgewichten in een centrum voor leerlingenbegeleiding

  • goedkeuringsdatum
    15 JUNI 2018
  • publicatiedatum
    B.S.09/08/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    09/08/2018

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikelen 3, 9° en 12°, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007 en 30 april 2009, en 77, eerste lid;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikelen 5, 11° en 13°, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 8 mei 2009, en 51, eerste lid;

Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.48;

Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 45;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 januari 2018;

Gelet op protocol nr. 85 van 20 april 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 63.381/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Toepassingsgebied

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het ondersteunend personeel en het technisch personeel, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en artikel 4, § 1, a), van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, die tewerkgesteld zijn in een centrum voor leerlingenbegeleiding dat gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

HOOFDSTUK 2. — De ambten in een centrum voor leerlingenbegeleiding

Art. 2.

De ambten die de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, vermeld in artikel 1, kunnen uitoefenen in een centrum voor leerlingenbegeleiding worden als volgt vastgesteld en ingedeeld:

1° wervingsambten: nihil;

2° selectieambten: coördinator;

3° bevorderingsambten: directeur;

Art. 3.

De ambten die de leden van het ondersteunend personeel, vermeld in artikel 1, kunnen uitoefenen in een centrum voor leerlingenbegeleiding worden als volgt vastgelegd en ingedeeld:

1° wervingsambten: administratief medewerker;

2° selectieambten: nihil;

3° bevorderingsambten: nihil.

Art. 4.

De ambten die de leden van het technisch personeel, vermeld in artikel 1, kunnen uitoefenen in een centrum voor leerlingenbegeleiding worden als volgt vastgelegd en ingedeeld:

1° wervingsambten:

a) arts;

b) consulent;

c) psycho-pedagogisch consulent;

d) maatschappelijk werker;

e) paramedisch werker;

f) psycho-pedagogisch werker;

g) intercultureel bemiddelaar;

h) ervaringsdeskundige;

2° selectieambten: nihil;

3° bevorderingsambten: nihil.

HOOFDSTUK 3. — De prestatieregeling in een ambt in een centrum voor leerlingenbegeleiding

Art. 5.

Het aantal uren voor een ambt met volledige prestaties in de selectieambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel en in de wervingsambten van het ondersteunend personeel en van het technisch personeel bedraagt 36 klokuren.

Het aantal uren voor een ambt met onvolledige prestaties in de selectieambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel en in de wervingsambten van het ondersteunend personeel en van het technisch personeel bedraagt een evenredig deel van het hiervoor bedoelde aantal klokuren. Een ambt met onvolledige prestaties kan worden uitgeoefend vanaf minstens één klokuur en altijd in gehele klokuren.

Art. 6.

Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrijstelling om de vergaderingen van dat inspraakorgaan bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

HOOFDSTUK 4. — De vaststelling van het recht op een salaris

Art. 7.

Het personeelslid dat aangesteld is in een selectie- of bevorderingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en in een wervingsambt van het ondersteunend personeel of van het technisch personeel, heeft recht op een salaris dat wordt uitgedrukt in zesendertigsten.

HOOFDSTUK 5. — De aanwending van de omkaderingsgewichten

Art. 8.

De personeelsomkadering waar een centrum voor leerlingenbegeleiding conform artikel 41 van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding recht op heeft, wordt als volgt aangewend voor het inrichten van betrekkingen in een ambt als vermeld in artikel 2 tot en met 4 van dit besluit:

1° voor een voltijdse betrekking

ambtomkaderingsgewicht
Directeur1,6
Arts1,6
coördinator met salarisschaal 5111,6
coördinator met salarisschaal 5401,4
coördinator met salarisschaal 4131,1
coördinator met salarisschaal 202 + 2680,9
Consulent1,3
psycho-pedagogisch consulent1,3
administratief medewerker met salarisschaal 200 of 2020,7
administratief medewerker met salarisschaal 3331
administratief medewerker met salarisschaal 5421,2
maatschappelijk werker1
paramedisch werker1
psycho-pedagogisch werker1
Ervaringsdeskundige0,5
intercultureel bemiddelaar0,7

2° voor een deeltijdse betrekking wordt het omkaderingsgewicht berekend door het omkaderingsgewicht van een voltijds ambt, vermeld in punt 1°, te delen door 36 en dat resultaat vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal klokuren van de deeltijdse betrekking. Het resultaat van die berekening wordt afgerond tot op twee decimalen.

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingsbepalingen

Art. 9.

In artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding wordt de zinsnede “een volledig uur of op een volledige schijf van 10 % voor een ambt met volledige prestaties voor wat de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding betreft” vervangen door de woorden “of een volledig uur”.

Art. 10.

In artikel 28/5, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, wordt de zinsnede “een volledig uur of op een volledige schijf van 10 % voor een ambt met volledige prestaties voor wat de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding betreft” vervangen door de woorden “of een volledig uur”.

HOOFDSTUK 7. — Slotbepalingen

Art. 11.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Art. 12.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.