Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen

  • goedkeuringsdatum
    14 september 2018
  • publicatiedatum
    B.S.19/10/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/12/2023

(1) B.Vl.R. van 26/04/2019 (B.S. 02/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen
;

(2) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen
;

(3) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

(4) B.Vl.R. van 15/07/2022 (B.S. 18/11/2022)

(5) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(6) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en betreffende onderwijsinfrastructuur en onderwijsinspectie
;

(7) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

(8) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, artikel 78;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 84;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 7, vervangen bij het decreet van 1 juli 2017, 12, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2017, en 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 5, § 6, 12, 115, § 1, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014 en het decreet van 4 april 2014, en 123/3, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel 357/14, 357/18, 357/22, 357/24, 357/25, § 2, 357/27, 357/29, 357/31, 357/46, 357/47, 357/50, 357/52, 357/53 en 357/55, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 april 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 17 mei 2018;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, gegeven op 28 mei 2018;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 4 juni 2018;

Gelet op protocol nr. 98 van 15 juni 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 63.754/1/V van de Raad van State, gegeven op 30 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Duaal leren en de aanloopfase

Afdeling 1. — Organisatie van duaal leren

Artikel 1.

De periode van twintig opleidingsdagen per schooljaar waarin de leerling geen overeenkomst hoeft te hebben, vermeld in artikel 357/22 van de codex secundair onderwijs, wordt in de volgende situaties verlengd :

1° de leerling is gewettigd afwezig gedurende die periode van twintig opleidingsdagen : de periode wordt verlengd met het aantal dagen van de afwezigheid;

2° de onderneming wordt erkend gedurende die periode van twintig opleidingsdagen : de periode wordt verlengd met het aantal dagen dat in beslag genomen wordt door de procedure voor de erkenning van de onderneming;

3° de trajectbegeleider beslist om die periode van twintig opleidingsdagen te verlengen met maximaal dezelfde periode van twintig opleidingsdagen op basis van de inspanningen van de leerling en de specifieke context.

Art. 2.

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 3.

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

In zijn hoedanigheid van stemgerechtigd lid van de klassenraad moet de mentor het ambtsgeheim bewaren waartoe de stemgerechtigde leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, waarop de rechtspositieregeling in onderwijs van toepassing is, gehouden zijn. Als de leerling de werkplekcomponent achtereenvolgens op verschillende werkplekken invult en er dus verschillende mentoren bij die leerling zijn betrokken tijdens hetzelfde schooljaar, kunnen die mentoren bij stemming in de klassenraad samen maar één stem uitbrengen. Bij staking van stemmen van de mentoren stemt de trajectbegeleider namens die mentoren, onverminderd zijn eigen stem.

Tussen de aanbieder duaal leren en de werkplek worden praktische afspraken gemaakt over het functioneren van de mentor in de klassenraad, met inbegrip van het al dan niet aanwezig zijn van de mentor op klassenraadsvergaderingen.

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, kan een oproep lanceren bij organisatoren om in een begeleidingstraject te voorzien voor leerlingen tijdens de zoektocht naar een werkplek of op de werkplek.

De oproep, vermeld in het eerste lid, omvat minstens de volgende elementen :

1° een overzicht van de organisaties die kunnen intekenen op de oproep;

2° de selectieprocedure en de selectiecriteria die gebruikt worden om de organisatoren aan te wijzen;

3° de voorwaarden waaraan kandidaat-organisatoren moeten voldoen;

4° de hoogte van de subsidie;

5° de voorwaarden waaronder de subsidies kunnen worden ingetrokken;

6° de maximale subsidieerbare ondersteuning binnen de oproep;

7° de evaluatie van de begeleidingstrajecten.

Afdeling 2. — Organisatie van de aanloopfase

Art. 5.

De bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming stelt een toolbox van methodieken samen voor de screening van de leerling op arbeidsrijpheid, arbeidsbereidheid, studieoriëntatie, interesses, motivatie en eerder verworven competenties om te bepalen of die toegelaten wordt tot de aanloopfase, waarbinnen de aanbieders van de aanloopfase hun eigen keuzes kunnen maken.

Art. 6.

Een begeleide leerervaring ter invulling van de aanloopcomponent kan bij elke natuurlijke persoon, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon. Daarvoor wordt een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de jongere, de aanbieder van de aanloopfase en de desbetreffende natuurlijke persoon of rechtspersoon. Die overeenkomst bevat de wederzijdse verplichtingen, de opvolging en de evaluatie van de aanloopcomponent.

Het model van de overeenkomst wordt vastgelegd door de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Art. 7.

De oproep bij organisatoren van de aanloopfase wordt gelanceerd door de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

[3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020

Art. 7bis.

De volgende organisatoren zijn organisatoren die instaan voor de organisatie van de aanloopfase als vermeld in artikel 357/53 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, en voor de organisatie van extra ondersteuning als vermeld in artikel 357/24 van de voormelde codex:

1° Alternatief vzw;

[6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
1°/1 aPart vzw;6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

2° Argos vzw;

3° Arktos vzw;

4° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Job & Co vzw, St.-Amandsberg;6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

5° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
5° Emino vzw;6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

6° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
...6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

7° Groep Intro vzw;

8° IN-Z vzw;

9° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Jes vzw;6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

10° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
...6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

11° Jongerenatelier vzw;

12° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
...6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

13° Lejo vzw;

14° LOOA vzw;

15° Noord Limburg Open Atelier vzw;

16° OCMW Aalst;

17° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
...6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

18° OCMW Sint-Niklaas;

19° Oranjehuis vzw;

20° Profo vzw;

21° ROJM vzw;

22° Stad Eeklo;

23° Stad Gent [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
...6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] ;

24° WEB VZW;

25° [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
GATAM vzw;6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

26° Werkperspectief vzw

3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

Afdeling 3. — Studiebekrachtiging

Art. 8.

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

§ 1. In duale structuuronderdelen, behalve bij [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaren6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] , kunnen de volgende studiebewijzen uitgereikt worden:

1° een diploma van secundair onderwijs;

2° een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad;

3° een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad;

4° een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

5° een bewijs van beroepskwalificatie;

6° een bewijs van deelkwalificatie;

7° een bewijs van competenties.

In duale structuuronderdelen [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaren6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] kunnen de studiebewijzen, vermeld in het eerste lid, 5° tot en met 7°, uitgereikt worden.

In aanloopstructuuronderdelen kunnen de studiebewijzen, vermeld in het eerste lid, 4° tot en met 7°, uitgereikt worden. Die studiebekrachtiging gebeurt met in acht name van het gegeven dat, zoals vastgelegd in het standaardtraject in kwestie, de inhoud van een aanloopstructuuronderdeel altijd een onderdeel is van de inhoud van het duaal structuuronderdeel waaraan het is gekoppeld.

Een duaal structuuronderdeel kan op een of meer beroepskwalificaties of deelkwalificaties zijn gebaseerd en bijgevolg tot een of meer bewijzen van beroepskwalificatie of bewijzen van deelkwalificatie leiden. Met behoud van de toepassing van het derde lid kan een aanloopstructuuronderdeel op een of meer beroepskwalificaties of deelkwalificaties zijn gebaseerd en bijgevolg tot een of meer bewijzen van beroepskwalificatie of bewijzen van deelkwalificatie leiden.

[3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
De studiebewijzen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, gelden als een onderwijskwalificatie als vermeld in artikel 14 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. Het studiebewijs, vermeld in het eerste lid, 4°, geldt alleen als een onderwijskwalificatie als het uitgereikt wordt in een structuuronderdeel van het beroepssecundair onderwijs dat beantwoordt aan de samenstelling, vermeld in artikel 14, 2°, van het voormelde decreet.3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

Het studiebewijs, vermeld in het eerste lid, 5°, geldt, met toepassing van artikel 14 van het voormelde decreet, als een beroepskwalificatie.

Het studiebewijs, vermeld in het eerste lid, 6°, geldt, met toepassing van artikel 14 van het voormelde decreet, als een deel van een beroepskwalificatie. Dat wordt expliciet op het model van studiebewijs vermeld, samen met de benaming van de beroepskwalificatie.

Het studiebewijs, vermeld in het eerste lid, 7°, wordt toegekend als de leerling bepaalde competenties heeft verworven uit een erkende kwalificatie, zonder dat hij evenwel in aanmerking komt voor een van de studiebewijzen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°.

§ 2. Een attest van regelmatige lesbijwoning wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding zonder dat er attesteerbare competenties verworven zijn of na het eerste leerjaar van een graad. Als het attest wordt uitgereikt na het eerste leerjaar van een graad, verleent het van rechtswege toegang tot het tweede leerjaar van die graad. Het attest kan ook uitgereikt worden in aanloopstructuuronderdelen.

§ 3. De volgende modellen, inclusief invulinstructies, zijn opgenomen in de volgende bijlagen:

1° het model voor een diploma van secundair onderwijs is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;

2° het model voor een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;

3° het model voor een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad is opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;

4° het model voor een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs is opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;

5° het model voor een bewijs van beroepskwalificatie is opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd;

6° het model voor een bewijs van deelkwalificatie is opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd;

7° het model voor een bewijs van competenties is opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd;

8° het model voor een attest van regelmatige lesbijwoning is opgenomen in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

[3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
Op de modellen van de studiebewijzen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, wordt expliciet vermeld dat het een onderwijskwalificatie betreft en wordt het niveau ervan binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader vermeld. Op het model van studiebewijs, vermeld in het eerste lid, 4°, wordt expliciet vermeld dat het een onderwijskwalificatie betreft en wordt het niveau ervan binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader vermeld, als het studiebewijs wordt uitgereikt in een structuuronderdeel van het beroepssecundair onderwijs dat beantwoordt aan de samenstelling, vermeld in artikel 14, 2°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

Op het model van het studiebewijs, vermeld in het eerste lid, 5°, wordt expliciet vermeld dat het een beroepskwalificatie betreft, samen met de naam van de beroepskwalificatie en het niveau ervan binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.

In het model van de studiebewijzen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°, wordt een studiebewijssupplement geïntegreerd.

2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Afdeling 4. — Financiering en subsidiëring

Art. 9.

[5B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...5B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Art. 10.

§ 1. Dit artikel is van toepassing op duale structuuronderdelen en aanloopstructuuronderdelen.

§ 2. Per week kan gemiddeld maximaal twee uur van het aantal uren-leraar dat de schoolcomponent omvat, voor [8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
gastleraren8B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] aangewend worden.

§ 3. Bij de overdracht van uren-leraar van een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs aan een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen wordt elk overgedragen uur-leraar omgezet in een krediet van 34,27 euro. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen conform de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar.

Als de overdracht plaatsvindt van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen aan een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs, wordt hetzelfde bedrag, vermeld in het eerste lid, gehanteerd per uur-leraar dat aan die school wordt overgedragen.

§ 4. Bij de overdracht van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs aan een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen wordt elk overgedragen uur-leraar omgezet in een krediet van 29,63 euro. Dat krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen conform de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar.

Als de overdracht plaatsvindt van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, wordt hetzelfde bedrag, vermeld in het eerste lid, gehanteerd per uur-leraar dat aan dat centrum wordt overgedragen.

§ 5. Bij de overdracht van uren-leraar van een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs of een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs aan een centrum voor volwassenenonderwijs wordt elk overgedragen uur-leraar omgezet in een leraarsuur als vermeld in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

§ 6. Bij de overdracht van leraarsuren van een centrum voor volwassenenonderwijs aan een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen wordt elk overgedragen leraarsuur omgezet in een krediet van 33,77 euro. Dat krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen conform de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar.

Als de overdracht plaatsvindt van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen aan een centrum voor volwassenenonderwijs, wordt hetzelfde bedrag, vermeld in het eerste lid, gehanteerd per uur-leraar dat aan dat centrum wordt overgedragen.

[1B.Vl.R. van 26/04/2019
B.S. 02/08/2019

Art. 10/1.

In functie van artikel 123 van Verordening (EG) nummer 1303/2013, wordt voor de volgende categorieën van leerlingen een registratie gedaan in Mijn Loopbaan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding:

1° Leerlingen in een duaal structuuronderdeel waarvoor een beroep gedaan wordt op een organisator voor extra begeleiding;

2° Leerlingen in een aanloopstructuuronderdeel waarvoor een beroep gedaan wordt op een organisator voor de invulling van de aanloopcomponent.

Deze registratie laat toe om de rechtmatige toekenning van subsidies aan organisatoren na te gaan.

De registratie gebeurt door de organisator of de aanbieder duaal leren en beslaat de volgende gegevens:

- Identificatiegegevens van de leerling: rijksregisternummer, identificatie van Mijn Loopbaan, schoolnummer en inschrijvingsdatum;

- Tijdgegevens: de aanwezigheid van de leerling per dagdeel;

- Prestatiegegevens: de aan- en afwezigheid van de leerling bij de organisator en bij de aanbieder duaal leren.

De verwerking van de gegevens gebeurt door de managementautoriteit als bedoeld in het derde lid van artikel 123 van de Verordening (EG) nummer 1303/2013. De opslagperiode is vastgelegd op 10 jaar. De beveiliging van de gegevens is in lijn met artikel 140 van de Verordening (EG) nummer 1303/2013.

1B.Vl.R. van 26/04/2019
B.S. 02/08/2019
]

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingsbepalingen

Art. 11 t.e.m. 35

niet opgenomen

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 36.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019, met uitzondering van artikel 4 en 7, artikel 8, § 1, zevende lid, en artikel 18 tot en met 34, die in werking treden op 1 oktober 2018.

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Artikel 3 en 8 en bijlage 1 en 3 tot en met 14, houden op uitwerking te hebben ingevolge de modernisering van het secundair onderwijs op de volgende data:

1° 14 juni 2022: in het eerste leerjaar van de tweede graad;

2° 31 augustus 2022: in het tweede leerjaar van de tweede graad;

3° 31 augustus 2023: in het eerste leerjaar van de derde graad;

4° 31 augustus 2024: in het tweede leerjaar van de derde graad;

5° 31 augustus 2025: in het derde leerjaar van de derde graad.

4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 37.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage 1 [4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van diploma van secundair onderwijs in een duale opleiding als vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 1°

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

In bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het studiebewijssupplement wordt de laatste zin vervangen door wat volgt: “De inhoud van de opleiding .................................................................... duaal (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd.”;

2° bij de invulinstructies wordt punt (9) en de bijhorende tekst opgeheven.

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...]

4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] Bijlage 2

Bijlage 3 [4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs in een duale opleiding als vermeld in artikel 8, §4, eerste lid, [2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

In bijlage 3 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het opschrift wordt de zinsnede “3°” vervangen door de zinsnede “2°”;

2° in het studiebewijssupplement wordt de laatste zin vervangen door wat volgt: “De inhoud van de opleiding ...................................................................................................... duaal (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd.”;

3° bij de invulinstructies wordt punt (8) en de bijhorende tekst opgeheven.

2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 4 [4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, georganiseerd in de vorm van een [6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] in een duale opleiding als vermeld in artikel 8, §4, eerste lid, [2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

In bijlage 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het opschrift wordt de zinsnede “4°” vervangen door de zinsnede “3°”;

2° in het studiebewijssupplement wordt de laatste zin vervangen door wat volgt: “De inhoud van de opleiding ....................................................................................................... duaal (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd.”;

3° bij de invulinstructies wordt punt (8) en de bijhorende tekst opgeheven.

2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Het woord “specialisatiejaar” wordt telkens vervangen door de zinsnede “7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt”. 6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...]

4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] Bijlage 5 [4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs in een duale opleiding of een opleiding in de aanloopfase als vermeld in artikel 8, §4, eerste lid, [2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

In bijlage 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het opschrift wordt de zinsnede “5°” vervangen door de zinsnede “4°”;

2° in het studiebewijssupplement wordt de laatste zin vervangen door wat volgt: “De inhoud van de opleiding ................................................................................. (1) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd.”;

3° bij de invulinstructies wordt punt (9) en de bijhorende tekst opgeheven.

2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
In bijlage 5 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019, wordt de bepaling “(*) Dit mag alleen vermeld worden bij een opleiding uit het beroepssecundair onderwijs” vervangen door wat volgt:

“(*) Op het model van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs mag alleen worden verwezen naar “onderwijskwalificatie”, “beroepskwalificatie” of “deelkwalificatie” als het getuigschrift wordt uitgereikt in het gewoon of buitengewoon beroepssecundair onderwijs en als de opleiding uit minstens één beroepskwalificatie of deelkwalificatie bestaat."

3B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 6 [4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van bewijs van beroepskwalificatie in een duale opleiding of een opleiding in de aanloopfase als vermeld in artikel 8, §4, eerste lid, 5°2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...]

4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] Bijlage 7 [4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van bewijs van deelkwalificatie in een duale opleiding of een opleiding in de aanloopfase als vermeld in artikel 8, §4, eerste lid, [2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

In bijlage 7 bij hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het opschrift van wordt de zinsnede “7°” vervangen door de zinsnede “6°”;

2° in het studiebewijssupplement wordt de laatste zin vervangen door wat volgt: “De inhoud van de opleiding ......................................................................................................... (6) is gebaseerd op een standaardtraject (www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren) dat de overheid heeft vastgelegd.”;

3° bij de invulinstructies wordt punt (10) en de bijhorende tekst opgeheven.

2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...]

4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] Bijlage 8

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van bewijs van competenties behaald in een duale opleiding of een opleiding in de aanloopfase als vermeld in artikel 8, §4, eerste lid, [ van
B.S.
van
B.S.
]

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...]

4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 9

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van attest van regelmatige lesbijwoning in een duale opleiding of een opleiding in de aanloopfase als vermeld in artikel 8, §4, eerste lid, [2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...]

4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 10

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van certificaat (leertijd)] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 11

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift leertijd

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 12

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (leertijd)] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 13

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (leertijd)] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage 14

[4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van diploma van secundair onderwijs (derde graad) (leertijd)] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 4B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]