Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationele kader vermindering studieomvang masteropleidingen

 • goedkeuringsdatum
  9/11/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 12/12/2018 (pagina 98234)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018032380
 • datum laatste wijziging
  22/12/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.162, § 4, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 3 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Het operationele kader vermindering studieomvang masteropleidingen, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 13 april 2018, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage