Aanvraagformulier vakbondspremie

 • referentie
  PERS/2019/02/1F3C8G
 • publicatiedatum
  26/03/2019
 • datum laatste wijziging
  10/03/2023
 • wettelijke basis
  Wettelijke basis
 • wettelijke basis
  Wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (B.S. van 10 september 1980).
 • wettelijke basis
  Koninklijk Besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (B.S. van 10 oktober 1980)
 • contactpersoon
  , Uw werkstation
 • contactpersoon
  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt in de loop van de maand maart de digitale aanvraagformulieren voor de vakbondspremie van het referentiejaar (= vorig kalenderjaar).,

1. Inleiding

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt ieder jaar in de loop van de maand maart de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie van het referentiejaar (= vorig kalenderjaar) digitaal via de website Mijn Onderwijs: Personeel. Aanmelden gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart, een token of de app itsme®. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

Sinds september 2017 biedt AGODI op die website al de salarisgegevens aan en sinds mei 2018 de fiscale fiche(s). Sinds 2019 wordt ook het aanvraagformulier voor de vakbondspremie online uitgereikt.

2. Aanvraagformulier voor de vakbondspremie

AGODI is, als bevoegde afgiftedienst, verplicht om een aanvraagformulier voor de vakbondspremie uit te reiken aan alle personeelsleden die minstens één dag van het referentiejaar personeelslid van het onderwijs (1) zijn geweest.

3. Gebruik van het aanvraagformulier voor de vakbondspremie

Was u in het referentiejaar lid van een representatieve vakorganisatie, dan maakt u aanspraak op de vakbondspremie. Onderneem in dat geval de volgende acties:

 • druk het aanvraagformulier af;
 • vul het vak B van het aanvraagformulier behoorlijk in;
 • onderteken en dateer de verklaring op erewoord (cf. vak C). De datum en de handtekening moeten op de daartoe voorziene plaats voorafgegaan worden door de met de hand geschreven woorden ‘Gelezen en goedgekeurd’;
 • bezorg het correct ingevulde aanvraagformulier zo snel mogelijk en uiterlijk vóór de datum op het aanvraagformulier aan uw vakorganisatie.

Was u geen lid van een vakorganisatie in het referentiejaar, dan hoeft u met dit formulier niets te doen.

4. Digitale verspreiding van de aanvraagformulieren vakbondspremie

In de loop van de maand maart verspreidt AGODI de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie digitaal via Mijn Onderwijs: Personeel.

In een beperkt aantal gevallen gebeurt de verspreiding van de aanvraagformulieren nog op papier, namelijk:

 • voor de personeelsleden die gepensioneerd zijn sinds 1 januari van het huidig kalenderjaar 
 • voor de personeelsleden die uit dienst traden tijdens het referentiejaar zonder nieuwe indiensttreding tijdens het huidige lopende schooljaar
 • voor de erfgenamen van de personeelsleden die na 1 januari van het huidig kalenderjaar overleden zijn
 • voor de personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om papier te blijven ontvangen.

5. Bijzondere aandachtspunten

 • De vakbondspremie wordt ook wel syndicale premie genoemd; beide termen zijn synoniemen.
 • De vakbondspremie wordt uitbetaald door de vakorganisatie waarbij het personeelslid aangesloten is. De onderwijsadministratie (AGODI/AHOVOKS) komt niet tussenbeide.
 • De ingevulde aanvraagformulieren mogen dus niet voor betaling aan de onderwijsadministratie bezorgd worden. Als dat toch het geval is, zullen de formulieren onmiddellijk teruggestuurd worden naar de betrokken personeelsleden, met een mededeling dat het formulier bestemd is voor de vakorganisatie waarbij het personeelslid is aangesloten.
 • Een personeelslid mag slechts één aanvraagformulier indienen per referentiejaar, zelfs als het lid is van meerdere vakorganisaties en/of als het meer dan één formulier aangeboden krijgt.
 • Als een personeelslid geen aanvraagformulier heeft ontvangen voor het referentiejaar of als het personeelslid vragen heeft over de vakbondspremie, moet het contact opnemen met zijn/haar vakorganisatie en niet met de onderwijsadministratie.
 • De onderwijsadministratie drukt geen formulieren af. Er worden ook geen duplicaten afgeleverd, noch op papier noch digitaal.

6. Informeren van alle personeelsleden

AGODI vraagt met aandrang aan de directies van de onderwijsinstellingen om hun personeelsleden te informeren over deze omzendbrief. Daarnaast vraagt AGODI ook om ieder nieuw personeelslid in hun instelling op de hoogte te brengen over deze omzendbrief.

(1) Het betreft de personeelsleden gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.