Aanvraagformulier vakbondspremie (referentiejaar 2018)

 • referentie
  Pers/2019/../1F3C8G
 • publicatiedatum
  26/03/2019
 • datum laatste wijziging
  25/03/2019
 • Wettelijke basis
 • - Wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (B.S . van 10 september 1980).
 • - Koninklijk Besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (B.S. van 10 oktober 1980)
 • - Ministerieel besluit van 12 november 2018 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018 (B . S . van 26 november 2018)
 • - Omzendbrief van 17 december 2018 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector – referentiejaar 2018 (B . S . van 9 januari 2019)
 • Contact
 • Uw werkstation
 • ° Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 26 maart 2019 de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018) digitaal.

1. Inleiding

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 26 maart 2019 de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018) digitaal via de website Mijn Onderwijs: Personeel. Aanmelden gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart, een token of de app itsme®. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

Sinds september 2017 biedt AGODI op die website al de salarisgegevens aan en sinds mei 2018 de fiscale fiche(s). Het online aanbieden van het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018) is dan ook de logische volgende stap.

2. Aanvraagformulier voor de vakbondspremie

AGODI is, als bevoegde afgiftedienst, verplicht om een aanvraagformulier voor de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018 uit te reiken aan alle personeelsleden die minstens één dag van het referentiejaar personeelslid van het onderwijs (1) zijn geweest.

3. Gebruik van het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018)

Was u in het referentiejaar 2018 lid van een representatieve vakorganisatie, dan maakt u aanspraak op de vakbondspremie. Onderneem in dat geval de volgende acties:

 • druk het aanvraagformulier af;
 • vul het vak B van het aanvraagformulier behoorlijk in;
 • onderteken en dateer de verklaring op erewoord (cf. vak C). De datum en de handtekening moeten op de daartoe voorziene plaats voorafgegaan worden door de met de hand geschreven woorden ‘Gelezen en goedgekeurd’;
 • bezorg het correct ingevulde aanvraagformulier zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 1 juli 2019 aan uw vakorganisatie.

Was u geen lid van een vakorganisatie in het referentiejaar 2018, dan hoeft u met dit formulier niets te doen.

4. Digitale verspreiding van de aanvraagformulieren vakbondspremie (referentiejaar 2018)

Vanaf 26 maart 2019 verspreidt AGODI de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018) digitaal via Mijn Onderwijs: Personeel.

In een beperkt aantal gevallen gebeurt de verspreiding van de aanvraagformulieren nog op papier, namelijk:

 • voor de personeelsleden die gepensioneerd zijn na 01-01-2018
 • voor de personeelsleden die uit dienst traden tijdens het referentiejaar zonder nieuwe indiensttreding tijdens het schooljaar 2018-2019
 • voor de erfgenamen van de personeelsleden die na 01-01-2018 overleden zijn
 • voor de personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om papier te blijven ontvangen

5. Bijzondere aandachtspunten

 • De vakbondspremie wordt ook wel syndicale premie genoemd; beide termen zijn synoniemen.
 • De vakbondspremie wordt uitbetaald door de vakorganisatie waarbij het personeelslid aangesloten is. De onderwijsadministratie (AGODI/AHOVOKS) komt niet tussenbeide.
 • De ingevulde aanvraagformulieren mogen dus niet voor betaling aan de onderwijsadministratie bezorgd worden. Als dat toch het geval is, zullen de formulieren onmiddellijk teruggestuurd worden naar de betrokken personeelsleden, met een mededeling dat het formulier bestemd is voor de vakorganisatie waarbij het personeelslid is aangesloten.
 • Een personeelslid mag slechts één aanvraagformulier indienen per referentiejaar, zelfs als het lid is van meerdere vakorganisaties en/of als het meer dan één formulier aangeboden krijgt.
 • Als een personeelslid geen aanvraagformulier heeft ontvangen voor het referentiejaar 2018 of als het personeelslid vragen heeft over de vakbondspremie, moet het contact opnemen met zijn/haar vakorganisatie en niet met de onderwijsadministratie.
 • De onderwijsadministratie drukt geen formulieren af. Er worden ook geen duplicaten afgeleverd, noch op papier noch digitaal.

6. Informeren van alle personeelsleden

AGODI vraagt met aandrang aan de directies van de onderwijsinstellingen om hun personeelsleden te informeren over deze omzendbrief. Daarnaast vraagt AGODI ook om ieder nieuw personeelslid in hun instelling op de hoogte te brengen over deze omzendbrief.

(1) Het betreft de personeelsleden gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.