Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen

 • goedkeuringsdatum
  19/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 5/07/2019 (pagina 68604)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019030597
 • datum laatste wijziging
  04/02/2021

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel IV.95, vervangen bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende het toezicht in het hoger onderwijs in het academiejaar 2018-2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 mei 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Om het toezicht, vermeld in titel 4 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, uit te oefenen, worden de universiteiten en hogescholen onderverdeeld in de volgende clusters van instellingen:
1° cluster A, die bestaat uit de volgende instellingen:
a) Universiteit Antwerpen;
b) Universitair Ziekenhuis Antwerpen;
c) Artesis Plantijn Hogeschool;
d) Karel de Grote Hogeschool;
e) Hogere Zeevaartschool;
2° cluster B, die bestaat uit de volgende instellingen:
a) Katholieke Universiteit Leuven, met inbegrip van het Universitair Ziekenhuis Leuven;
b) Vives Noord;
c) Vives Zuid;
d) LUCA School of Arts;
e) Evangelische Theologische Faculteit Leuven;
3° cluster C, die bestaat uit de volgende instellingen:
a) Universiteit Gent, met inbegrip van het Universitair Ziekenhuis Gent;
b) Hogeschool Gent;
c) Hogeschool West-Vlaanderen;
d) Arteveldehogeschool;
4° cluster D, die bestaat uit de volgende instellingen:
a) Vrije Universiteit Brussel, met inbegrip van het Universitair Ziekenhuis Brussel;
b) Erasmushogeschool Brussel;
c) Odisee;
d) Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies;
5° cluster E, die bestaat uit de volgende instellingen:
a) Universiteit Hasselt;
b) Hogeschool PXL;
c) UC Leuven;
d) UC Limburg;
e) Thomas More Kempen;
f) Thomas More Mechelen-Antwerpen.

ART 2.

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende het toezicht in het hoger onderwijs in het academiejaar 2018-2019 wordt de zinsnede "De heer Jan De Groof, commissaris, oefent in het academiejaar 2018-2019 het toezicht uit op:" vervangen door de zinsnede "De heer Sebastiaan Deryckere, commissaris, oefent tot het einde van het academiejaar 2018-2019 het toezicht uit op:".

ART 3.

In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "De heer Jozef De Cuyper, commissaris, oefent in het academiejaar 2018-2019, het toezicht uit op:" vervangen door de zinsnede "Mevrouw Marleen Deputter, commissaris, oefent tot het einde van het academiejaar 2018-2019 het toezicht uit op:".

ART 4.

In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "De heer Johan Dhondt, commissaris, oefent in het academiejaar 2018-2019, het toezicht uit op:" vervangen door de zinsnede "De heer Raf Suys, commissaris, oefent tot het einde van het academiejaar 2018-2019 het toezicht uit op:".

ART 5.

Mevrouw Nadine Vanhaecke, commissaris, oefent vanaf het academiejaar 2019-2020 het toezicht uit op cluster A.

Mevrouw Marleen Deputter, commissaris, oefent vanaf het academiejaar 2019-2020 het toezicht uit op cluster B.

De heer Erik Maes, commissaris, oefent vanaf het academiejaar 2019-2020 het toezicht uit op cluster C.

De heer Raf Suys, commissaris, oefent vanaf het academiejaar 2019-2020 het toezicht uit op cluster D.

De heer Sebastiaan Deryckere, commissaris, oefent vanaf het academiejaar 2019-2020 het toezicht uit op cluster E.

ART 6.

De regeringscommissaris die belast is met cluster A, treedt ook op als relatieambtenaar voor Antwerp Management School en staat in voor het toezicht op de uitvoering van de beheersovereenkomst en de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De regeringscommissaris die belast is met cluster C, treedt ook op als relatieambtenaar voor Vlerick Business School en het Orpheus Instituut.

De regeringscommissaris die belast is met cluster E, treedt ook op als relatieambtenaar voor de transnationale Universiteit Limburg en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten.

De regeringscommissaris die belast is met cluster B, treedt ook op als relatieambtenaar voor de Operastudio Vlaanderen.

De regeringscommissaris die belast is met cluster D, treedt ook op als relatieambtenaar voor a•pass (advanced performance and scenography studies) en P.A.R.T.S.

ART 7.

De Vlaams minister, bevoegd voor onderwijs, kan, met het oog op het toezicht zoals beschreven in artikel IV.95 e.v. van de codex hoger onderwijs, de toewijzing en de samenstelling van de clusters, vermeld in artikel 1, aanpassen.

ART 8.

Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van het statuut van de regeringscommissarissen bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap is van toepassing.

ART 9.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 3, dat in werking treedt op 1 juli 2019 en artikelen 2 en 4 die in werking treden op 1 augustus 2019.

ART 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.