Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020

 • goedkeuringsdatum
  26/04/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 28/06/2019 (pagina 66220)
 • bron

  Numac : 2019013464
 • datum laatste wijziging
  28/06/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90 en artikel 107, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX, artikel 50;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 3 april 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 april 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de centra voor volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Het percentage waarmee het totale volume aan vte, aan punten en aan werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie maximaal mag groeien voor het schooljaar 2019-2020, vermeld in artikel 50 van het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 2,59%.

ART 2.

Het percentage waarmee het totale volume aan leraarsuren en aan punten voor de centra voor volwassenenonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2019-2020, vermeld in artikel 50 van het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8%;

ART 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.