Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

 • goedkeuringsdatum
  26/04/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 27/06/2019 (pagina 66036)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019013237
 • datum laatste wijziging
  27/06/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.100/2, § 1, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.112, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.152, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het positieve toetsingsbesluit van 25 februari 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 april 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

Het "educatief graduaat in het secundair onderwijs", wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Onderwijs. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Hogeschool West-Vlaanderen worden georganiseerd in de vestiging Brugge. De opleiding mag eveneens worden aangeboden op de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 1, van de Codex Hoger Onderwijs van 13 oktober 2013.

ART 2.

De opleiding, vermeld in artikel 1, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.