Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    14 DECEMBER 2018
  • publicatiedatum
    B.S.26/04/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    26/05/2021

COORDINATIE

(1) Decr. van 12/02/2021 (B.S. 26/05/2021) detail
Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen
;

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Dit decreet bevat de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, voor zover het eindtermen, eindtermen basisgeletterdheid en uitbreidingsdoelen Nederlands betreft.

De onderwijsdoelen worden geformuleerd in functie van de zestien sleutelcompetenties die zijn bepaald in artikel 139, § 2, van de Codex Secundair Onderwijs.

De kennis, dimensies en indien van toepassing de context en tekstkenmerken die in de bijlagen zijn opgenomen, maken telkens integraal deel uit van de eindterm, de eindterm basisgeletterdheid of het uitbreidingsdoel Nederlands waarbij ze zijn vermeld [1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
, met dien verstande dat de affectieve dimensie en de psychomotorische dimensie slechts indicatief zijn.1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
] . Deze bepaling is niet van toepassing op attitudinale eindtermen.

Art. 3.

De vastgelegde onderwijsdoelen voor de eerste graad zijn :

1° [1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
eindtermen1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
] ;

2° eindtermen basisgeletterdheid;

3° uitbreidingsdoelen Nederlands;

4° attitudinale eindtermen.

Bij de implementatie van de onderwijsdoelen in kwestie moeten volgende bepalingen in acht worden genomen :

1° onderwijsdoelen zijn te bereiken op populatieniveau, met uitzondering van :

a) eindtermen basisgeletterdheid die door elke individuele leerling moeten worden bereikt; ze worden aangeduid met de code ‘BG’;

b) uitbreidingsdoelen Nederlands die door een bepaald segment van de populatie moeten worden bereikt; ze worden aangeduid met de code ‘UD’;

c) bepaalde attitudinale eindtermen die na te streven zijn; ze worden aangeduid met het symbool ‘°’;

d) de eventuele affectieve dimensie van onderwijsdoelen die na te streven is; de affectieve dimensie wordt aangeduid met het symbool ‘°’;

2° tenzij expliciet anders vermeld, moet een onderwijsdoel door de leerling zelfstandig worden gerealiseerd;

3° [1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
...1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
]

4° attitudinale eindtermen zijn minimumdoelen die omschrijven welke houdingen wenselijk worden geacht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de attitudinale eindtermen bij de leerlingenpopulatie na te streven.

Art. 4.

In bijlage 1, die bij dit decreet is gevoegd, gaan de onderwijsdoelen voor het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar A.

Art. 5.

De onderwijsdoelen treden in werking :

1° in het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B : op 1 september 2019;

2° in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B : op 1 september 2020.

Bijlagen

Bijlage 1 - eindtermen

eindtermen basisgeletterdheid en uitbreidingsdoelen Nederlands voor het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar A

[1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021

In bijlage 1 bij hetzelfde decreet wordt in punt 2 ‘Competenties in het Nederlands’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties in het Nederlands’.” opgeheven.

In bijlage 1 bij hetzelfde decreet wordt in punt 3 ‘Competenties in andere talen’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties in andere talen’.” opgeheven.

In bijlage 1 bij hetzelfde decreet wordt in punt 6 ‘Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’.” opgeheven.

In bijlage 1 bij hetzelfde decreet wordt in punt 8 ‘Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn’.” opgeheven.

In bijlage 1 bij hetzelfde decreet wordt in punt 9 ‘Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn’.” opgeheven.

In bijlage 1 bij hetzelfde decreet wordt in punt 11 ‘Economische en financiële competenties’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot economische en financiële competenties’.” opgeheven.

In bijlage 1 bij hetzelfde decreet wordt het woord “(transversaal)” telkens geschrapt.

1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
]

Bijlage 2 - eindtermen

eindtermen basisgeletterdheid en uitbreidingsdoelen Nederlands voor het eerste leerjaar B en het tweede leerjaar B

[1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021

In bijlage 2 bij hetzelfde decreet wordt in punt 2 ‘Competenties in het Nederlands’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties in het Nederlands’.” opgeheven.

In bijlage 2 bij hetzelfde decreet wordt in punt 3 ‘Competenties in andere talen’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties in andere talen’.” opgeheven.

In bijlage 2 bij hetzelfde decreet wordt in punt 6 ‘Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’.” opgeheven.

In bijlage 2 bij hetzelfde decreet wordt in punt 8 ‘Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn’.” opgeheven.

In bijlage 2 bij hetzelfde decreet wordt in punt 9 ‘Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn’.” opgeheven.

In bijlage 2 bij hetzelfde decreet wordt in punt 11 ‘Economische en financiële competenties’ de zin “De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot economische en financiële competenties’.” opgeheven.

In bijlage 2 bij hetzelfde decreet wordt het woord “(transversaal)” telkens geschrapt.

1Decr. van 12/02/2021
B.S. 26/05/2021
]