Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    15 MAART 2019
  • publicatiedatum
    B.S.29/04/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/01/2021

COORDINAT

(1) B.Vl.R. van 16/10/2020 (B.S. 13/01/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en opheffing van artikel 1 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs
;

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 89, vervangen bij het decreet van 21 december 2018, artikel 108, vervangen bij het decreet van 16 maart 2018, en artikel 113decies, ingevoegd bij het decreet van 16 maart 2018 en vervangen bij het decreet van 21 december 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op protocol nr. 107 van 5 oktober 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 88 van 5 oktober 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 juli 2018;

Gelet op advies nr. 65.348/1 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2019, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 13/01/2021
...1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 13/01/2021
]

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel 108, §2, van hetzelfde decreet bedraagt het vast bedrag van de werkingstoelage voor een centrum voor volwassenenonderwijs 0,40 euro per ongewogen financieringspunt.

Art. 3.

[1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 13/01/2021

De inschrijvingsgelden van het volwassenenonderwijs worden op de volgende wijze overgemaakt aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen:

1° uiterlijk op 1 maart van het begrotingsjaar n betaalt het agentschap aan het centrum 50% van de werkingstoelage waarop het centrum voor het schooljaar n-1/n recht heeft;

2° uiterlijk op 31 maart van het begrotingsjaar n maakt het centrum 100% van de inschrijvingsgelden die het centrum in de periode september n-2 tot en met december n-2 heeft geïnd, over aan het agentschap;

3° uiterlijk op 1 oktober van het begrotingsjaar n betaalt het agentschap de resterende 50% van de werkingstoelage waarop het centrum voor het schooljaar n-1/n recht heeft;

4° uiterlijk op 31 oktober van het begrotingsjaar n maakt het centrum 100% van de inschrijvingsgelden die het centrum in de periode januari n-1 tot en met augustus n-1 heeft geïnd over aan het agentschap.”

1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 13/01/2021
]

Art. 4.

[1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 13/01/2021
...1B.Vl.R. van 16/10/2020
B.S. 13/01/2021
]

Art. 5.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018, wordt hoofdstuk IIIsexies, dat bestaat uit artikel 6decies, opgeheven.

Art. 6.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer van het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 en 3 juli 2015, wordt opgeheven.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019, met uitzondering van artikel 6, dat in werking treedt op 31 december 2019.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.