Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • goedkeuringsdatum
  17/05/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 22/07/2019 (pagina 73324)
 • bron

  Numac : 2019041414
 • datum laatste wijziging
  22/07/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.88, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018;

Gelet op de intentieverklaring van 26 oktober 2017 tussen GO! Scholengroep Antwerpen en de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 25 maart 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 mei 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 10 mei 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het programmeren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het programmeren' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, vestigingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.