Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

 • goedkeuringsdatum
  17/05/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 25/07/2019 (pagina 73982)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019041463
 • datum laatste wijziging
  25/07/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.83, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018;

Gelet op de intentieverklaring van 24 oktober 2017 tussen het CVO - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent en de Arteveldehogeschool inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen;

Gelet op het toetsingsbesluit van 25 maart 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 10 mei 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool, vestiging Gent, met de volgende afstudeerrichtingen:
1° archief;
2° bibliotheek.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.