Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader uitgebreide toets nieuwe opleiding

  • goedkeuringsdatum
    18 JANUARI 2019
  • publicatiedatum
    B.S.06/03/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/12/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 27/11/2020 (B.S. 17/12/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van Belgie en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003, artikel 10, derde lid;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.153/4, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 5 november 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 21 november 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financien, gegeven op 7 november 2018;

Gelet op advies 64.754/1 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2018 waarin de Raad zich onbevoegd verklaart om advies uit te brengen over dit besluit;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het beoordelingskader uitgebreide toets nieuwe opleiding, aangenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 8 oktober 2018, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

[1B.Vl.R. van 27/11/2020
B.S. 17/12/2020
Beoordelingskader uitgebreide toets nieuwe opleiding1B.Vl.R. van 27/11/2020
B.S. 17/12/2020
]